71. Nooh Ui??U?Oi??


71:1

O?U?Ui??UZUi??O? O?UZOi??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??U?U?Oi??Ui??Oi?? O?U?Ui??UZUi??Ui?? Ui??UZU?Ui??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui?? O?UZUi??Oi??U?Oi??Ui?? Ui??UZU?Ui??Ui??UZU?UZ Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U? O?UZUi?? USUZO?Ui??O?U?USUZUi??U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZOi??O?U? O?UZUi??U?USUi??U?

Innaaa arsalnaa Noohan ilaa qawmihee an anzir qawmaka min qabli any yaatiyahum ‘azaabun aleem

Sahih International
Indeed, We sent Noah to his people, [saying], “Warn your people before there comes to them a painful punishment.”


71:2

Ui??UZOi??Ui??UZ USUZUi??Ui??UZU?Ui??Ui??U? O?U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? Ui??UZOi??U?USOi??U? Ui??U?Ui??O?U?USUi??U?

Qaala yaa qawmi innee lakum nazeerum mubeen

Sahih International
He said, “O my people, indeed I am to you a clear warner,


71:3

O?UZUi??U? Ui??O?Ui??O?U?O?U?U?Oi??UY Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ U?UZUi??O?UZUi??Ui??U?U?Ui??U? U?UZO?UZOi??U?USO?U?U?Ui??U?

Ani’udul laaha watta qoohu wa atee’oon

Sahih International
[Saying], ‘Worship Allah, fear Him and obey me.


71:4

USUZO?Ui??U?U?Oi??Ui?? Ui??UZU?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui?? Oi??U?Ui??U?U?O?U?U?U?Ui??Ui?? U?UZUSU?Oi??UZOi??U?Ui??Oi??Ui??U?U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??Ui??Ui?? O?UZOi??UZUi??U? Ui??U?Ui??O?UZUi??Ui??Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi?? O?UZOi??UZUi??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?Oi??UZOi?? Oi??UZO?O?UZ Ui??UZOi?? USU?Oi??UZOi??UZUi??Oi??U? Ui??UZU?Ui?? U?U?Ui??O?U?Ui??Ui?? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

Yaghfir lakum min zunoobikum wa yu’akhkhirkum ilaaa ajalim musammaa; innaa ajalal laahi izaa jaaa’a laa yu’akhkhar; law kuntum ta’lamoon

Sahih International
Allah will forgive you of your sins and delay you for a specified term. Indeed, the time [set by] Allah, when it comes, will not be delayed, if you only knew.’ “


71:5

Ui??UZOi??Ui??UZ Oi??UZO?U?Ui?? O?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?UZU?Ui??O?U? Ui??UZU?Ui??Ui??U?Ui?? Ui??UZUSUi??Ui??Ui??Oi?? U?UZUi??UZUi??UZOi??Oi??Ui??Oi??

Qaala rabbi innee da’awtu qawmee lailanw wa naharaa

Sahih International
He said, “My Lord, indeed I invited my people [to truth] night and day.


71:6

U?UZUi??UZUi??Ui?? USUZO?U?O?Ui??Ui??U?Ui??Ui?? O?U?O?UZO?O?U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? U?U?Oi??UZOi??Oi??Ui??Oi??

Falam yazid hum du’aaa ‘eee illaa firaaraa

Sahih International
But my invitation increased them not except in flight.


71:7

U?UZO?U?Ui??U?Ui??Ui?? U?U?Ui??UZUi??Ui??UZOi?? O?UZO?UZU?Ui??O?U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??U?O?UZO?Ui??U?U?Oi??UZ Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? Oi??UZO?UZUi??U?U?Ui??Oi??UY O?UZOi??UZUi??O?U?O?UZUi??U?Ui??Ui?? U?U?Ui??Ui?? O?UZOi??Oi??UZOi??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUi??O?Ui??O?UZO?Ui??O?UZU?Ui??Oi??UY Oi??U?USUZOi??O?UZUi??U?Ui??Ui?? U?UZO?UZOi??UZOi??U?Ui??U?Oi??UY U?UZUi??O?Ui??O?UZU?Ui??O?UZOi??U?U?Oi??UY Ui??O?Ui??O?U?U?Ui??O?UZOi??Oi??Ui??Oi??

Wa inee kullamaa da’awtuhum litaghfira lahum ja’alooo asaabi’ahum fee aazaanihim wastaghshaw siyaabahum wa asaarroo wastakbarus tikbaaraa

Sahih International
And indeed, every time I invited them that You may forgive them, they put their fingers in their ears, covered themselves with their garments, persisted, and were arrogant with [great] arrogance.


71:8

Oi??U?Ui??UZUi?? O?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?UZU?Ui??O?U?Ui??U?Ui??Ui?? Oi??U?Ui??UZOi??Oi??Ui??Oi??

Summa innee da’aw tuhum jihaara

Sahih International
Then I invited them publicly.


71:9

Oi??U?Ui??UZUi?? O?U?Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??O?U? Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? U?UZO?UZO?Ui??Oi??UZOi??Ui??O?U? Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? O?U?O?Ui??Oi??UZOi??Oi??Ui??Oi??

Summaa inneee a’lantu lahum wa asrartu lahum israaraa

Sahih International
Then I announced to them and [also] confided to them secretly


71:10

U?UZUi??U?Ui??Ui??O?U? Ui??O?Ui??O?UZO?Ui??U?U?Oi??U?U?Oi??UY Oi??UZO?UZUi??U?U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? U?UZOi??Ui??UZ O?UZU?UZUi??Oi??Oi??Ui??Oi??

Faqultus taghfiroo Rabakam innahoo kaana Ghaffaaraa

Sahih International
And said, ‘Ask forgiveness of your Lord. Indeed, He is ever a Perpetual Forgiver.


71:11

USU?Oi??Ui??O?U?Ui??U? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZO?O?UZ O?UZUi??UZUSUi??U?U?Ui?? Ui??U?Ui??O?Ui??Oi??UZOi??Oi??Ui??Oi??

Yursilis samaaa’a ‘alaikum midraaraa

Sahih International
He will send [rain from] the sky upon you in [continuing] showers


71:12

U?UZUSU?Ui??Ui??O?U?O?Ui??U?U?Ui?? O?U?O?UZUi??Ui??U?UZUi??Ui??U? U?UZO?UZUi??U?USUi??UZ U?UZUSUZOi??Ui??O?UZUi?? Ui??UZUi??U?U?Ui??Ui?? Oi??UZUi??UZUi??Ui??O?U? U?UZUSUZOi??Ui??O?UZUi?? Ui??UZUi??U?U?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Oi??Ui??Oi??

Wa yumdidkum bi am waalinw wa baneena wa yaj’al lakum Jannaatinw wa yaj’al lakum anhaaraa

Sahih International
And give you increase in wealth and children and provide for you gardens and provide for you rivers.


71:13

Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? Ui??UZOi?? O?UZOi??Ui??Oi??U?U?Ui??UZ Ui??U?Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUi??UZOi??Oi??Ui??Oi??

Maa lakum laa tarjoona lillaahi waqaaraa

Sahih International
What is [the matter] with you that you do not attribute to Allah [due] grandeur


71:14

U?UZUi??UZO?Ui?? Oi??UZUi??UZUi??UZU?U?Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??U?UZOi??Oi??Ui??Oi??

Wa qad khalaqakum at waaraa

Sahih International
While He has created you in stages?


71:15

O?UZUi??UZUi??Ui?? O?UZOi??UZU?Ui??Oi??UY U?UZUSUi??U?UZ Oi??UZUi??UZUi??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZO?Ui??O?UZ O?UZUi??UZUi??U?UZUi??O?U? Oi??U?O?UZOi??Ui??Ui??Oi??

Alam taraw kaifa khalaqal laahu sab’a samaawaatin tibaaqaa

Sahih International
Do you not consider how Allah has created seven heavens in layers


71:16

U?UZOi??UZO?UZUi??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??UZOi??UZ U?U?USUi??U?Ui??UZUi?? Ui??U?U?Oi??Ui??Oi?? U?UZOi??UZO?UZUi??UZ Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??O?UZ O?U?Oi??UZOi??Oi??Ui??Oi??

Wa ja’alal qamara feehinna nooranw wa ja’alash shamsa siraajaa

Sahih International
And made the moon therein a [reflected] light and made the sun a burning lamp?


71:17

U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??U?O?UZO?UZU?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? Ui??UZO?UZOi??O?Ui??Oi??

Wallaahu ambatakum minal ardi nabaataa

Sahih International
And Allah has caused you to grow from the earth a [progressive] growth.


71:18

Oi??U?Ui??UZUi?? USU?O?U?USO?U?U?U?Ui??Ui?? U?U?USUi??UZOi?? U?UZUSU?Oi??Ui??Oi??U?Oi??U?U?U?Ui??Ui?? O?U?Oi??Ui??Oi??UZOi??Oi??Ui??Oi??

Summa yu’eedukum feehaa wa ukhrijukum ikhraajaa

Sahih International
Then He will return you into it and extract you [another] extraction.


71:19

U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Oi??UZO?UZUi??UZ Ui??UZU?U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??UZ O?U?O?UZOi??Oi??Ui??Oi??

Wallaahu ja’ala lakumul arda bisaataa

Sahih International
And Allah has made for you the earth an expanse


71:20

Ui??U?Ui??O?UZO?Ui??Ui??U?U?U?U?Oi??UY Ui??U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? O?U?O?U?Ui??Ui??Oi?? U?U?Oi??UZOi??Oi??Ui??Oi??

Litaslukoo minhaa subulan fijaajaa

Sahih International
That you may follow therein roads of passage.’ “


71:21

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??U?U?Oi??U? Oi??UZUi??O?U?Ui?? O?U?Ui??UZUi??Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZU?Ui??Ui??U?Ui?? U?UZUi??O?UZUi??O?UZO?U?U?Oi??UY Ui??UZUi?? Ui??UZUi??Ui??Ui?? USUZO?U?O?Ui??Ui??U? Ui??UZOi??Ui??U?Ui??U?U? U?UZU?UZUi??UZO?U?Ui??U?U?Ui?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Oi??UZO?UZOi??Oi??Ui??Oi??

Qaala Noohur Robbi innahum ‘asawnee wattaba’oo mal lam yazid hu maaluhoo wa waladuhooo illaa khasaara

Sahih International
Noah said, “My Lord, indeed they have disobeyed me and followed him whose wealth and children will not increase him except in loss.


71:22

U?UZUi??UZU?UZOi??U?U?Oi??UY Ui??UZU?Ui??Oi??Ui??Oi?? U?U?O?UZUi??Oi??Oi??Ui??Oi??

Wa makaroo makran kubbaaraa

Sahih International
And they conspired an immense conspiracy.
cialis for daily use 5 mg for sale.


71:23

U?UZUi??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY Ui??UZOi?? O?UZOi??UZOi??U?Ui??UZUi?? O?UZOi??Ui??U?Ui??UZO?UZU?U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZOi?? O?UZOi??UZOi??U?Ui??UZUi?? U?UZO?Ui??Ui??Oi?? U?UZUi??UZOi?? O?U?U?UZOi??O?Ui??Oi?? U?UZUi??UZOi?? USUZO?U?U?Oi??UZ U?UZUSUZO?U?U?Ui??UZ U?UZUi??UZO?Ui??Oi??Ui??Oi??

Wa qaaloo laa tazarunna aalihatakum wa laa tazarunna Waddanw wa laa Suwaa’anw wa laa Yaghoosa wa Ya’ooqa wa Nasraa

Sahih International
And said, ‘Never leave your gods and never leave Wadd or Suwa’ or Yaghuth and Ya’uq and Nasr.


71:24

U?UZUi??UZO?Ui?? O?UZOi??UZUi??U?Ui??U?Oi??UY U?UZOi??U?USOi??Ui??Oi?? U?UZUi??UZOi?? O?UZO?U?O?U? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ O?U?Ui??UZUi??Oi?? Oi??UZUi??UZUi??Ui??Ui??Oi??

Wa qad adalloo kasee ranw wa laa tazidiz zaalimeena illaa dalaalaa

Sahih International
And already they have misled many. And, [my Lord], do not increase the wrongdoers except in error.”


71:25

Ui??U?Ui??Ui??UZUi??Oi?? Oi??UZOi??U?USUi??Ui??UZUi??Ui??O?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?U?O?Ui??Oi??U?Ui??U?U?Oi??UY U?UZO?U?O?Ui??Oi??U?Ui??U?U?Oi??UY Ui??UZOi??Oi??Ui??Oi?? U?UZUi??UZUi??Ui?? USUZOi??U?O?U?U?Oi??UY Ui??UZUi??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui?? O?U?U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??Oi??UZOi??Oi??Ui??Oi??

Mimmaa khateee’ aatihim ughriqoo fa udkhiloo Naaran falam yajidoo lahum min doonil laahi ansaaraa

Sahih International
Because of their sins they were drowned and put into the Fire, and they found not for themselves besides Allah [any] helpers.


71:26

U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??U?U?Oi??U? Oi??UZUi??O?U?Ui?? Ui??UZOi?? O?UZOi??UZOi??Ui?? O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??U?UZUi??U?U?Oi??U?USUi??UZ O?UZUSUZUi??Oi??Oi??Ui??Oi??

Wa qaala Noohur Rabbi laa tazar ‘alal ardi minal kaafireena daiyaaraa

Sahih International
And Noah said, “My Lord, do not leave upon the earth from among the disbelievers an inhabitant.


71:27

O?U?Ui??UZUi??U?UZ O?U?Ui?? O?UZOi??UZOi??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? USU?Oi??U?Ui??U?Ui??U?Oi??UY O?U?O?UZOi??O?UZU?UZ U?UZUi??UZOi?? USUZUi??U?O?U?U?Ui??Oi??UY O?U?Ui??UZUi??Oi?? U?UZOi??Oi??U?Oi??Ui??Oi?? U?UZU?UZUi??Oi??Oi??Ui??Oi??

Innaka in tazarhum yudil loo ‘ibaadaka wa laa yalidooo illaa faajiran kaffaaraa

Sahih International
Indeed, if You leave them, they will mislead Your servants and not beget except [every] wicked one and [confirmed] disbeliever.


71:28

Oi??UZUi??O?U?Ui?? Ui??O?Ui??U?U?Oi??Ui?? Ui??U?Ui?? U?UZUi??U?U?UZUi??Ui??U?O?UZUi??UZUi?? U?UZUi??U?Ui??UZUi?? O?UZOi??UZUi??UZ O?UZUSUi??O?U?Ui??UZ Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??Ui??Oi?? U?UZUi??U?Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ U?UZUi??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??UZUi??O?U? U?UZUi??UZOi?? O?UZO?U?O?U? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ O?U?Ui??UZUi??Oi?? O?UZO?UZOi??Oi??Ui??U?Oi??

Rabbigh fir lee wa liwaa lidaiya wa liman dakhala baitiya mu’minanw wa lil mu’mineena wal mu’minaati wa laa tazidiz zaalimeena illaa tabaaraa

Sahih International
My Lord, forgive me and my parents and whoever enters my house a believer and the believing men and believing women. And do not increase the wrongdoers except in destruction.”