65. At-Talaaq Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??Ui??


65:1

USUZUi??Ui??O?UZUSU?Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??O?U?Ui??U?Ui?? O?U?Oi??UZOi?? Oi??UZUi??UZUi??Ui??Ui??O?U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??U?Ui??O?UZO?O?UZ U?UZOi??UZUi??U?Ui??Ui??U?U?Ui??U?Ui??UZUi?? Ui??U?O?U?O?UZUi??O?U?Ui??U?Ui??UZUi?? U?UZO?UZOi??Ui??Oi??U?U?Oi??UY Ui??Ui??Ui??O?U?O?UZUi??Oi??UZ U?UZUi??O?UZUi??Ui??U?U?Oi??UY Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ Oi??UZO?UZUi??U?U?Ui??Ui?? Ui??UZOi?? O?U?Oi??Ui??Oi??U?Oi??U?U?Ui??U?Ui??UZUi?? Ui??U?Ui??U? O?U?USU?U?O?U?Ui??U?Ui??UZUi?? U?UZUi??UZOi?? USUZOi??Ui??Oi??U?Oi??Ui??Ui??UZ O?U?Ui??UZUi??O? O?UZUi?? USUZO?Ui??O?U?USUi??UZ O?U?U?UZUi??Oi??U?O?UZOi??U? Ui??U?Ui??O?UZUSU?Ui??Ui??UZOi??U? U?UZO?U?Ui??Ui??U?UZ Oi??U?O?U?U?O?U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUi??UZUi?? USUZO?UZO?UZO?UZUi?? Oi??U?O?U?U?O?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUi??UZO?Ui?? O?UZUi??UZUi??UZ Ui??UZU?Ui??O?UZUi??U?U? Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??Oi??U?Ui?? Ui??UZO?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ USU?Oi??Ui??O?U?Oi??U? O?UZO?Ui??O?UZ Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ O?UZUi??Ui??Oi??Ui??Oi??

Yaaa ayyuhan nabiyyu izaa tallaqtummun nisaaa’a fatalliqoohunna li’iddatihinna wa ahsul’iddata; wattaqul laaha rabbakum laa tukhri joohunna mim bu-yootihinna wa laa yakhrujna illaaa any yaateema bifaahishatim mubaiyinah; wa tilka hudoodul laah; wa many yata’adda hudoodal laahi faqad zalama nafsha; laa tadree la’allal laaha yuhdisu ba’dazaalika amraa

Sahih International
O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period, and fear Allah, your Lord. Do not turn them out of their [husbands’] houses, nor should they [themselves] leave [during that period] unless they are committing a clear immorality. And those are the limits [set by] Allah. And whoever transgresses the limits of Allah has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allah will bring about after that a [different] matter.


65:2

U?UZO?U?Oi??UZOi?? O?UZUi??UZO?Ui??Ui??UZ O?UZOi??UZUi??UZUi??U?Ui??UZUi?? U?UZO?UZUi??Ui??O?U?U?U?U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?U?Ui??UZO?Ui??Oi??U?U?U?U? O?UZU?Ui?? U?UZOi??Oi??U?Ui??U?U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?U?Ui??UZO?Ui??Oi??U?U?U?U? U?UZO?UZO?Ui??Ui??U?O?U?U?Oi??UY Oi??UZU?UZUi??Ui?? O?UZO?Ui??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui??U?U?Ui??Ui?? U?UZO?UZUi??U?USUi??U?U?Oi??UY Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZUi??O?UZOi??UZ Ui??U?Ui??UZUi??Ui??U? Oi??UZUi??Ui??U?U?U?Ui??Ui?? USU?U?O?UZO?U? O?U?Ui??U?Ui?? Ui??UZUi?? U?UZOi??Ui??UZ USU?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U? O?U?Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUi??Ui??Ui??USUZU?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Oi??U? U?UZUi??UZUi?? USUZO?UZUi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ USUZOi??Ui??O?UZUi?? Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??UZOi??Ui??Oi??UZOi??Ui??Oi??

Fa izaa balaghna ajalahunna fa amsikoohunna bima’roofin aw faariqoohunna bima’roofinw wa ashhidoo zawai ‘adlim minkum wa aqeemush shahaadata lillaah; zaalikum yoo’azu bihee man kaana yu’minu billaahi wal yawmil aakhir; wa many yattaqil laaha yaj’al lahoo makhrajaa

Sahih International
And when they have [nearly] fulfilled their term, either retain them according to acceptable terms or part with them according to acceptable terms. And bring to witness two just men from among you and establish the testimony for [the acceptance of] Allah. That is instructed to whoever should believe in Allah and the Last day. And whoever fears Allah – He will make for him a way out


65:3

U?UZUSUZOi??Ui??O?U?Ui??Ui??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZUSUi??Oi??U? Ui??UZOi?? USUZOi??Ui??O?UZO?U?O?U? U?UZUi??UZUi?? USUZO?UZU?UZU?UZUi??Ui??Ui?? O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUi??U?U?UZ Oi??UZO?Ui??O?U?Ui??U?U?Ui?? O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ O?UZUi??Ui??U?O?U? O?UZUi??Ui??Oi??U?Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui?? Oi??UZO?UZUi??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?U?U?Ui??U?Ui?? O?UZUi??Ui??O?U? Ui??UZO?Ui??Oi??Ui??Oi??

Wa yarzuqhu min haisu laa yahtasib; wa many yatawakkal ‘alal laahi fahuwa husbuh; innal laaha baalighu amrih; qad ja’alal laahu likulli shai’in qadraa

Sahih International
And will provide for him from where he does not expect. And whoever relies upon Allah – then He is sufficient for him. Indeed, Allah will accomplish His purpose. Allah has already set for everything a [decreed] extent.


65:4

U?UZUi??Ui??UZUi??Ui??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? USUZOi??U?O?Ui??Ui??UZ Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??UZOi??U?USOi??U? Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??O?UZO?Oi??U?U?U?Ui??Ui?? O?U?Ui??U? Ui??Oi??Ui??O?UZO?Ui??O?U?Ui??Ui?? U?UZO?U?O?UZUi??O?U?Ui??U?Ui??UZUi?? Oi??UZUi??UZUi??Oi??UZOi??U? O?UZO?Ui??Ui??U?Oi??U? U?UZUi??Ui??UZUi??Ui??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??Ui?? USUZOi??U?Oi??Ui??Ui??UZ U?UZO?U?U?UYUi??UZUi??O?U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Ui??UZOi??Ui??U? O?UZOi??UZUi??U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZUi?? USUZOi??UZO?Ui??Ui??UZ Oi??UZUi??Ui??Ui??UZUi??U?Ui??UZUi?? U?UZUi??UZUi?? USUZO?UZUi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ USUZOi??Ui??O?UZUi?? Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Oi??U?Ui??U?Ui?? USU?O?Ui??Oi??Ui??Oi??

Wallaaa’ee ya’isna minal maheedi min nisaaa ‘ikum inir tabtum fa’iddatuhunna salaasatu ashhurinw wallaaa’ee lam yahidn; wa ulaatul ahmaali ajaluhunna any yada’na hamlahun; wa many yattaqil laaha yaj’al lahoo min armrihee yusraa

Sahih International
And those who no longer expect menstruation among your women – if you doubt, then their period is three months, and [also for] those who have not menstruated. And for those who are pregnant, their term is until they give birth. And whoever fears Allah – He will make for him of his matter ease.


65:5

Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ O?UZUi??Ui??Oi??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??O?UZUi??UZUi??U?U?Ui?? O?U?Ui??UZUSUi??U?U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZUi?? USUZO?UZUi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ USU?U?UZU?U?Ui??Oi??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??U? O?UZUSU?Ui??Ui??UZUi??Oi??O?U?Ui??U?Ui?? U?UZUSU?O?Ui??O?U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??U?U?Ui?? O?UZOi??Ui??Oi??Ui??Oi??

levitra walmart. Zaalika amrul laahi anzalahoo ilaikum; wa many yattaqil laaha yukaffir ‘anhu saiyi aatihee wa yu’zim lahoo ajraa

Sahih International
That is the command of Allah, which He has sent down to you; and whoever fears Allah – He will remove for him his misdeeds and make great for him his reward.


65:6

O?UZO?Ui??U?U?Ui??U?U?Ui??U?Ui??UZUi?? Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZUSUi??Oi??U? O?UZU?UZUi??O?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui?? U?U?Oi??Ui??O?U?U?U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZOi?? O?U?Oi??UZO?Oi??U?Ui??U?Ui??U?Ui??UZUi?? Ui??U?O?U?Oi??UZUSU?Ui??Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui??UZUi?? U?UZO?U?Ui?? U?U?Ui??UZUi?? O?U?U?UYUi??UZUi??O?U? Oi??UZUi??Ui??Ui??U? U?UZO?UZUi??U?U?Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui??UZUi?? Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui?? USUZOi??UZO?Ui??Ui??UZ Oi??UZUi??Ui??Ui??UZUi??U?Ui??UZUi?? U?UZO?U?Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??Oi??UZO?Ui??Ui??UZ Ui??UZU?U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZUi??Oi??O?U?U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?U?Oi??U?U?Oi??UZUi??U?Ui??UZUi?? U?UZO?Ui??O?UZUi??U?Oi??U?U?Oi??UY O?UZUSUi??Ui??UZU?U?Ui?? O?U?Ui??UZO?Ui??Oi??U?U?U?U? U?UZO?U?Ui?? O?UZO?UZOi??O?UZOi??Ui??O?U?Ui??Ui?? U?UZO?UZO?U?Oi??Ui??Oi??U?O?U? Ui??UZUi??U?U?Ui?? O?U?Oi??Ui??Oi??UZUi??Ui??

Askinoohunna min haisu sakantum minw wujdikum wa laa tudaaarroohunna litudaiyiqoo ‘alaihinn; wa in kunna ulaati hamlin fa anfiqoo ‘alihinnaAi?? hattaa yada’na hamlahunn; fain arda’na lakum fa aatoo hunna ujoorahunna waatamiroo bainakum bima’roofinw wa in ta’aasartum fasaturdi’u lahooo ukhraa

Sahih International
Lodge them [in a section] of where you dwell out of your means and do not harm them in order to oppress them. And if they should be pregnant, then spend on them until they give birth. And if they breastfeed for you, then give them their payment and confer among yourselves in the acceptable way; but if you are in discord, then there may breastfeed for the father another woman.


65:7

Ui??U?USU?Ui??U?U?Ui??Ui?? Oi??U?U? O?UZO?UZOi??U? Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?UZO?U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??UZUi?? Ui??U?O?U?Oi??UZ O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? Oi??U?O?Ui??Ui??U?Ui??U?U? U?UZUi??Ui??USU?Ui??U?U?Ui??Ui?? Ui??U?Ui??UZUi??O? O?UZOi??O?UZUi??Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZOi?? USU?U?UZUi??U?Ui??U?U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZU?Ui??O?Ui??Oi?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZO? O?UZOi??O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? O?UZUSUZOi??Ui??O?UZUi??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZO?Ui??O?UZ O?U?O?Ui??Oi??U? USU?O?Ui??Oi??Ui??Oi??

Liyuntiq zoo sa’atim min sa’atihee wa man qudira ‘alaihi riquhoo falyunfiq mimmaaa aataahul laah; laa yukalliful laahu nafsan illaa maaa aataahaa; sa yaj’alul laahu ba’da’usriny yusraa

Sahih International
Let a man of wealth spend from his wealth, and he whose provision is restricted – let him spend from what Allah has given him. Allah does not charge a soul except [according to] what He has given it. Allah will bring about, after hardship, ease.


65:8

U?UZU?UZO?UZUSU?Ui??Ui?? Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZOi??Ui??USUZOi??U? O?UZO?UZO?Ui?? O?UZUi??Ui?? O?UZUi??Ui??Oi??U? Oi??UZO?U?Ui??Ui??UZOi?? U?UZOi??U?O?U?Ui??U?Ui??U?Ui?? U?UZOi??UZOi??O?UZO?Ui??Ui??UZUi??Ui??UZOi?? Oi??U?O?UZOi??O?Ui??Oi?? O?UZO?U?USO?Ui??Oi?? U?UZO?UZOi??UZUi??O?Ui??Ui??UZUi??Ui??UZOi?? O?UZOi??UZOi??O?Ui??Oi?? Ui??U?Ui??U?Ui??Oi??Ui??Oi??

Wa ka ayyim min qaryatin ‘atat ‘an amri Rabbihaa wa Rusulihee fahaasabnaahaa hisaaban shadeedanw wa ‘azzabnaahaa ‘azaaban nukraa

Sahih International
And how many a city was insolent toward the command of its Lord and His messengers, so We took it to severe account and punished it with a terrible punishment.


65:9

U?UZOi??UZOi??Ui??UZO?Ui?? U?UZO?UZOi??Ui??UZ O?UZUi??Ui??Oi??U?Ui??UZOi?? U?UZU?UZOi??Ui??UZ O?UZUi??Ui??U?O?UZOi??U? O?UZUi??Ui??Oi??U?Ui??UZOi?? Oi??U?O?Ui??Oi??Ui??Oi??

Fazaaqat wabbala amrihaa wa kaana ‘aaqibatu amrihaa khusraa

Sahih International
And it tasted the bad consequence of its affair, and the outcome of its affair was loss.


65:10

O?UZO?UZO?UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZOi??O?Ui??Oi?? O?UZO?U?USO?Ui??Oi?? U?UZUi??O?UZUi??Ui??U?U?Oi??UY Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ USUZUi??Ui??O?U?U?UYUi??U?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?UZUi??Ui??O?UZUi??O?U? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ O?UZOi??Ui??UZUi??U?U?Oi??UY Ui??UZO?Ui?? O?UZUi??O?UZUi??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?Ui??UZUSUi??U?U?Ui??Ui?? Oi??U?U?Ui??Oi??Ui??Oi??

A’addal laahu lahum ‘azaaban shadeedan fattaqul laaha yaaa ulil albaab, allazeena aammanoo; qad anzalal laahu ilaikum zikraa

Sahih International
Allah has prepared for them a severe punishment; so fear Allah, O you of understanding who have believed. Allah has sent down to you the Qur’an.


65:11

Oi??UZUi??O?U?U?Ui??Ui??Oi?? USUZO?Ui??Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??UZUSUi??U?U?Ui??Ui?? O?UZOi??USUZUi??O?U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?O?UZUSU?Ui??Ui??UZUi??O?U? Ui??U?Ui??USU?Oi??Ui??Oi??U?Oi??UZ Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ O?UZOi??Ui??UZUi??U?U?Oi??UY U?UZO?UZUi??U?Ui??U?U?Oi??UY Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??Ui??U?Oi??UZUi??O?U? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??O?U?Ui??Ui??U?Ui??UZUi??O?U? O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??U?Ui??U?Oi??U? U?UZUi??UZUi?? USU?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U? O?U?Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUSUZO?Ui??Ui??UZUi??Ui?? Oi??UZUi??Ui??U?Oi??Ui??Oi?? USU?O?Ui??Oi??U?Ui??Ui??Ui??U? Oi??UZUi??UZUi??Ui??O?U? O?UZOi??Ui??Oi??U?Ui?? Ui??U?Ui?? O?UZOi??Ui??O?U?Ui??UZOi?? Ui??Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Oi??U? Oi??UZUi??Ui??U?O?U?USUi??UZ U?U?USUi??UZO? O?UZO?UZO?Ui??Oi?? Ui??UZO?Ui?? O?UZOi??Ui??O?UZUi??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZUi??U?U? Oi??U?O?Ui??Ui??Ui??Oi??

Rasoolany yatloo ‘alaikum aayaatil laahi mubaiyinaatil liyukhrijal lazeena aamanoo wa ‘amilus saalihaati minaz zulumaati ilan noor; wa many yu’mim billaahi wa ya;mal saalihany yudkhilhu jannaatin tajree min tahtihal anhaaru khaalideena feehaa abadan qad ahsanal laahu lahoo rizqqq

Sahih International
[He sent] a Messenger [Muhammad] reciting to you the distinct verses of Allah that He may bring out those who believe and do righteous deeds from darknesses into the light. And whoever believes in Allah and does righteousness – He will admit him into gardens beneath which rivers flow to abide therein forever. Allah will have perfected for him a provision.


65:12

Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?Ui?? Oi??UZUi??UZUi??UZ O?UZO?Ui??O?UZ O?UZUi??UZUi??U?UZUi??O?U? U?UZUi??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? Ui??U?Oi??Ui??Ui??UZUi??U?Ui??UZUi?? USUZO?UZUi??UZO?UZUi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Oi??U? O?UZUSUi??Ui??UZUi??U?Ui??UZUi?? Ui??U?O?UZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??Oi??UY O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ O?UZUi??UZUi??Ui?? U?U?Ui??U?Ui?? O?UZUi??Ui??O?U? Ui??UZO?U?USOi??U? U?UZO?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ Ui??UZO?Ui?? O?UZOi??UZOi??Oi??UZ O?U?U?U?Ui??U?Ui?? O?UZUi??Ui??O?U? O?U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??

Allaahul lazee khalaq Sab’a Samaawaatinw wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita’lamooo annal laaha ‘alaa kulli shai’in Qadeerunw wa annal laaha qad ahaata bikulli shai’in ilmaa

Sahih International
It is Allah who has created seven heavens and of the earth, the like of them. [His] command descends among them so you may know that Allah is over all things competent and that Allah has encompassed all things in knowledge.