24. An-Noor Oi??Ui??Ui??U?Oi??


24:1

O?U?U?Oi??UZOi??U? O?UZUi??O?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZOi?? U?UZU?UZOi??UZOi??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZOi?? U?UZO?UZUi??O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? U?U?USUi??UZO? O?UZOi??USUZUi??O?U?Ui?? O?UZUSU?Ui??Ui??UZUi??O?U? Ui??UZUi??O?UZUi??UZUi??U?U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZU?UZUi??Oi??U?U?Ui??UZ

Sooratun anzalnaahaa wa faradnaahaa wa anzalnaa feehaaa Aayaatim baiyinaatil la’allakum tazakkaroon

Sahih International
[This is] a surah which We have sent down and made [that within it] obligatory and revealed therein verses of clear evidence that you might remember.


24:2

Ui??Ui??O?UZUi??Oi??Ui??U?USUZOi??U? U?UZUi??Ui??O?UZUi??Oi??Ui??U?Ui?? U?UZUi??Oi??Ui??Ui??U?O?U?U?Oi??UY U?U?Ui??UZUi?? U?UZUi??Oi??U?O?U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui??UZOi?? Ui??U?Oi??UYOi??UZOi??UZ Oi??UZUi??Ui??O?UZOi??U? U?UZUi??UZOi?? O?UZO?Ui??Oi??U?Oi??Ui??U?U?Ui?? O?U?Ui??U?Ui??UZOi?? Oi??UZO?Ui??U?UZOi??U? U?U?Ui?? O?U?USUi??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?Ui?? U?U?Ui??O?U?Ui??Ui?? O?U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ O?U?Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUi??Ui??Ui??USUZU?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Oi??U? U?UZUi??Ui??USUZO?Ui??Ui??UZO?Ui?? O?UZOi??UZOi??O?UZUi??U?Ui??UZOi?? Oi??UZO?Oi??U?U?UZOi??U? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Azzaaniyatu wazzaanee fajlidoo kulla waahidim minhumaa mi’ata jaldatinw wa laa taakhuzkum bihimaa raafatun fee deenil laahi in kuntum tu’minoona billaahi wal Yawmil Aakhiri wal yashhad ‘azaabahumaa taaa’ifatum minal mu’mineen

Sahih International
The [unmarried] woman or [unmarried] man found guilty of sexual intercourse – lash each one of them with a hundred lashes, and do not be taken by pity for them in the religion of Allah, if you should believe in Allah and the Last Day. And let a group of the believers witness their punishment.


24:3

Ui??Ui??O?UZUi??Oi??Ui??U?Ui?? Ui??UZOi?? USUZUi??U?U?Oi??U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? O?UZOi??Ui??U?USUZOi??Ui?? O?UZU?Ui?? Ui??U?O?Ui??Oi??U?U?UZOi??Ui?? U?UZUi??Ui??O?UZUi??Oi??Ui??U?USUZOi??U? Ui??UZOi?? USUZUi??U?U?Oi??U?Ui??UZO? O?U?Ui??UZUi??Oi?? O?UZOi??Ui??U? O?UZU?Ui?? Ui??U?O?Ui??Oi??U?U?U? U?UZOi??U?Oi??U?Ui??Ui??UZ Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Azzaanee laa yankihu illaa zaaniyatan aw mushrikatanw wazzaaniyatu laa yankihuhaaa illaa zaanin aw mushrik; wa hurrima zaalika ‘alal mu’mineen

Sahih International
The fornicator does not marry except a [female] fornicator or polytheist, and none marries her except a fornicator or a polytheist, and that has been made unlawful to the believers.


24:4

U?UZUi??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ USUZOi??Ui??Ui??U?U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Oi??UZUi??UZUi??O?U? Oi??U?Ui??UZUi?? Ui??UZUi??Ui?? USUZO?Ui??O?U?U?Oi??UY O?U?O?UZOi??Ui??O?UZO?UZOi??U? O?U?Ui??UZO?UZO?O?UZ U?UZUi??Oi??Ui??Ui??U?O?U?U?Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZUi??UZUi??Ui??U?USUi??UZ Oi??UZUi??Ui??O?UZOi??Ui?? U?UZUi??UZOi?? O?UZUi??Ui??O?UZUi??U?U?Oi??UY Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? O?UZUi??UZUi??O?UZOi??Ui?? O?UZO?UZO?Ui??Oi?? U?UZO?U?U?UYUi??UZUi??Ui??Oi??U?U?UZ Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??U?UZUi??O?U?Ui??U?U?Ui??UZ

Wallazeena yarmoonal muhsanaati summa lam yaatoo bi-arba’ati shuhadaaa’a fajlidoohum samaaneena jaldatanw wa laa taqbaloo lahum shahaadatan abadaa; wa ulaaa’ika humul faasiqoon

Sahih International
And those who accuse chaste women and then do not produce four witnesses – lash them with eighty lashes and do not accept from them testimony ever after. And those are the defiantly disobedient,


24:5

O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ O?UZOi??O?U?U?Oi??UY Ui??U?Ui??U? O?UZO?Ui??O?U? Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ U?UZO?UZOi??Ui??Ui??UZOi??U?U?Oi??UY U?UZO?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ O?UZU?U?U?Oi??U? Oi??UZUi??Oi??U?USUi??U?

Illal lazeena taaboo mim ba’di zaalika wa aslahoo fa innal laaha Ghafoorur Raheem

Sahih International
Except for those who repent thereafter and reform, for indeed, Allah is Forgiving and Merciful.


24:6

U?UZUi??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ USUZOi??Ui??Ui??U?U?Ui??UZ O?UZO?Ui??U?UZUi??Oi??UZUi??U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZUi??Ui?? USUZU?U?Ui?? Ui??UZUi??Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZO?UZO?O?U? O?U?Ui??UZUi??O? O?UZUi??U?U?O?U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZO?UZUi??UZUi??O?UZOi??U? O?UZOi??UZO?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??O?UZO?U? O?UZUi??UZUi??O?UZUi??O?U?Ui?? O?U?Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??UZUi??U?Ui??UZ Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Wallazeena yarmoona azwaajahum wa lam yakul lahum shuhadaaa’u illaaa anfusuhum fashahaadatu ahadihim arb’u shahaadaatim billaahi innahoo laminas saadiqeen

Sahih International
And those who accuse their wives [of adultery] and have no witnesses except themselves – then the witness of one of them [shall be] four testimonies [swearing] by Allah that indeed, he is of the truthful.


24:7

U?UZUi??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??U?O?UZOi??U? O?UZUi??UZUi?? Ui??UZO?Ui??Ui??UZO?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? O?U?Ui?? U?UZOi??Ui??UZ Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??U?UZUi??Oi??U?O?U?USUi??UZ

Wal khaamisatu anna la’natal laahi ‘alaihi in kaana minal kaazibeen

Sahih International
And the fifth [oath will be] that the curse of Allah be upon him if he should be among the liars.


24:8

U?UZUSUZO?Ui??Oi??UZOi??U?Oi??UY O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??UZOi??O?UZ O?UZUi?? O?UZO?Ui??Ui??UZO?UZ O?UZOi??Ui??O?UZO?UZ O?UZUi??UZUi??O?UZUi??O?U?Ui?? O?U?Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??UZUi??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??U?UZUi??Oi??U?O?U?USUi??UZ

Wa yadra’u anhal ‘azaaba an tashhada arba’a shahaa daatim billaahi innahoo laminal kaazibeen

Sahih International
But it will prevent punishment from her if she gives four testimonies [swearing] by Allah that indeed, he is of the liars.


24:9

U?UZUi??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??U?O?UZOi??UZ O?UZUi??UZUi?? O?UZOi??UZO?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZUSUi??Ui??UZO? O?U?Ui?? U?UZOi??Ui??UZ Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Wal khaamisata anna ghadabal laahi ‘alaihaaa in kaana minas saadiqeen

Sahih International
And the fifth [oath will be] that the wrath of Allah be upon her if he was of the truthful.


24:10

U?UZUi??UZU?Ui??Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZUSUi??U?U?Ui??Ui?? U?UZOi??UZOi??Ui??Ui??UZO?U?Ui??U?U? U?UZO?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ O?UZU?UZUi??Oi??O?U? Oi??UZU?U?USUi??U?

Wa law laa fadlul laahi ‘alaikum wa rahmatuhoo wa annal laaha Tawwaabun Hakeem (section 1)

Sahih International
And if not for the favor of Allah upon you and His mercy… and because Allah is Accepting of repentance and Wise.


24:11

O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ Oi??UZO?O?U?U? O?U?Ui??Ui??Ui??O?U?U?Ui??U?U? O?U?Oi??Ui??O?UZOi??U? Ui??U?Ui??Ui??U?U?Ui??Ui?? Ui??UZOi?? O?UZOi??Ui??O?UZO?U?U?Ui??U? O?UZOi??Ui??Ui??Oi?? Ui??UZUi??U?U?Ui?? O?UZUi??Ui?? Ui??U?U?UZ Oi??UZUSUi??Oi??U? Ui??UZUi??U?U?Ui??Ui?? Ui??U?U?U?Ui??U?Ui?? Ui??Ui??Ui??Oi??U?Oi??U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui?? Ui??UZUi??Oi?? Ui??U?Ui??O?UZO?UZO?UZ Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??O?U?Oi??Ui??Ui??U? U?UZUi??Ui??UZUi??Oi??U?Ui?? O?UZU?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? U?U?O?Ui??Oi??UZUi??U?U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??U?U? O?UZOi??UZOi??O?U? O?UZO?U?USUi??U?

Innal lazeena jaaa’oo bilifki ‘usbatum minkum; laa tahsaboohu sharral lakum bal huwa khairul lakum; likul limri’im minhum mak tasaba minal-ism; wallazee tawallaa kibrahoo minhum lahoo ‘azaabun ‘azeem

Sahih International
Indeed, those who came with falsehood are a group among you. Do not think it bad for you; rather it is good for you. For every person among them is what [punishment] he has earned from the sin, and he who took upon himself the greater portion thereof – for him is a great punishment.


24:12

Ui??UZUi??U?Ui??Ui??UZO? O?U?Oi??Ui?? O?UZUi??U?O?Ui??O?U?Ui??U?U?Ui??U? O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ U?UZUi??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??UZUi??O?U? O?U?O?UZUi??U?U?O?U?Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZUSUi??Oi??Ui??Oi?? U?UZUi??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY Ui??UZUi??Oi??UZO? O?U?U?Ui??U?U? Ui??U?Ui??O?U?USUi??U?

Law laaa iz sami’tumoohu zannal mu’minoona walmu’minaatu bi anfusihim khairanw wa qaaloo haazaaa ifkum mmubeen

Sahih International
Why, when you heard it, did not the believing men and believing women think good of one another and say, “This is an obvious falsehood”?


24:13

Ui??UZUi??U?Ui??Ui??UZOi?? Oi??UZO?O?U?U? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? O?U?O?UZOi??Ui??O?UZO?UZOi??U? O?U?Ui??UZO?UZO?O?UZ U?UZO?U?Oi??Ui?? Ui??UZUi??Ui?? USUZO?Ui??O?U?U?Oi??UY O?U?Ui??Ui??O?U?Ui??Ui??UZO?UZO?O?U? U?UZO?U?U?UYUi??UZUi??Ui??Oi??U?U?UZ O?U?Ui??O?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??U?UZUi??Oi??U?O?U?U?Ui??UZ

Law laa jaaa’oo ‘alaihi bi-arba’ati shuhadaaa’; fa iz lam yaatoo bishshuhadaaa’i fa ulaaa ‘ika ‘indal laahi humul kaaziboon

Sahih International
Why did they [who slandered] not produce for it four witnesses? And when they do not produce the witnesses, then it is they, in the sight of Allah, who are the liars.


24:14

U?UZUi??UZU?Ui??Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZUSUi??U?U?Ui??Ui?? U?UZOi??UZOi??Ui??Ui??UZO?U?Ui??U?U? U?U?Ui?? Ui??Ui??O?U?Ui??Ui??Ui??USUZOi?? U?UZUi??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Oi??UZOi??U? Ui??UZUi??UZO?UZUi??U?U?Ui??Ui?? U?U?Ui?? Ui??UZO? O?UZU?UZOi??Ui??O?U?Ui??Ui?? U?U?USUi??U? O?UZOi??UZOi??O?U? O?UZO?U?USUi??U?

Wa law laa fadlul laahi ‘alaikum wa rahmatuhoo fiddunyaa wal aakhirati lamassakum fee maaa afadtum feehi ‘azaabun ‘azeem

Sahih International
And if it had not been for the favor of Allah upon you and His mercy in this world and the Hereafter, you would have been touched for that [lie] in which you were involved by a great punishment


24:15

O?U?Oi??Ui?? O?UZUi??UZUi??UZUi??U?Ui??Ui??UZUi??U?U? O?U?O?UZUi??Ui??O?U?Ui??UZO?U?U?U?Ui??Ui?? U?UZO?UZUi??U?U?Ui??U?U?Ui??UZ O?U?O?UZU?Ui??U?UZOi??Ui??U?U?U?Ui?? Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUSUi??O?UZ Ui??UZU?U?Ui?? O?U?Ui??U?Ui?? O?U?Ui??Ui??Ui??U? U?UZO?UZOi??Ui??O?UZO?U?U?Ui??UZUi??U?U? Ui??UZUSU?Ui??Ui??Ui??Oi?? U?UZUi??U?U?UZ O?U?Ui??O?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZO?U?USUi??U?

iz talaqqawnahoo bi alsinatikum wa taqooloona bi afwaahikum maa laisa lakum bihee ‘ilmunw wa tahsaboo nahoo haiyinanw wa huwa ‘indl laahi ‘azeem

Sahih International
When you received it with your tongues and said with your mouths that of which you had no knowledge and thought it was insignificant while it was, in the sight of Allah, tremendous.


24:16

U?UZUi??UZU?Ui??Ui??UZO? O?U?Oi??Ui?? O?UZUi??U?O?Ui??O?U?Ui??U?U?Ui??U? Ui??U?Ui??Ui??O?U?Ui?? Ui??UZUi??Oi?? USUZU?U?U?Ui??U? Ui??UZUi??UZO? O?UZUi?? Ui??UZUi??O?UZU?UZUi??UZUi??Ui??UZ O?U?Ui??UZUi??Oi??UZOi?? O?U?O?Ui??Oi??UZUi??Ui??UZU?UZ Ui??UZUi??Oi??UZOi?? O?U?Ui??Ui??O?UZUi??Ui??U? O?UZO?U?USUi??U?

Wa law laaa iz sami’tu moohu qultum maa yakoonu lanaaa an natakallama bihaazaa Subhaanaka haaza buhtaanun ‘azeem

Sahih International
And why, when you heard it, did you not say, “It is not for us to speak of this. Exalted are You, [O Allah]; this is a great slander”?


24:17

USUZO?U?O?U?U?U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi?? O?UZO?U?U?O?U?U?Oi??UY Ui??U?Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?UZO?Ui??Oi?? O?U?Ui?? U?U?Ui??O?U?Ui?? Ui??U?Ui??Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Ya’izukumul laahu an ta’oodoo limisliheee abadan in kuntum mu’mineen

Sahih International
Allah warns you against returning to the likes of this [conduct], ever, if you should be believers.


24:18

U?UZUSU?O?UZUSU?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZU?U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??USUZUi??O?U? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??U?USUi??U? Oi??UZU?U?USUi??U?

Wa yubaiyinul laahu lakumul Aayaat; wallaahu ‘Aleemun Hakeem

Sahih International
And Allah makes clear to you the verses, and Allah is Knowing and Wise.


24:19

O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ USU?Oi??U?O?U?Ui??U?Ui??UZ O?UZUi?? O?UZO?U?USO?UZ Ui??Ui??Ui??U?UZUi??Oi??U?O?UZOi??U? U?U?Ui?? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ O?UZOi??Ui??UZUi??U?U?Oi??UY Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZOi??O?U? O?UZUi??U?USUi??U? U?U?Ui?? Ui??Ui??O?U?Ui??Ui??Ui??USUZOi?? U?UZUi??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Oi??UZOi??U? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? USUZO?Ui??Ui??UZUi??U? U?UZO?UZUi??O?U?Ui??Ui?? Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

Innal lazeena yuhibboona an tashee’al faahishatu fil lazeena aamanoo lahum ‘azaabun aleemun fid dunyaa wal Aakhirah; wallaahu ya’lamu wa antum laa ta’lamoon

Sahih International
Indeed, those who like that immorality should be spread [or publicized] among those who have believed will have a painful punishment in this world and the Hereafter. And Allah knows and you do not know.


24:20

U?UZUi??UZU?Ui??Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZUSUi??U?U?Ui??Ui?? U?UZOi??UZOi??Ui??Ui??UZO?U?Ui??U?U? U?UZO?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ Oi??UZO?U?U?U?U? Oi??UZUi??Oi??U?USUi??U?

Wa law laa fadlul laahi ‘alaikum wa rahmatuhoo wa annal laaha Ra’oofur Raheem (section 2)

Sahih International
And if it had not been for the favor of Allah upon you and His mercy… and because Allah is Kind and Merciful.


24:21

USUZUi??Ui??O?UZUSU?Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ O?UZOi??Ui??UZUi??U?U?Oi??UY Ui??UZOi?? O?UZO?UZUi??O?U?O?U?U?Oi??UY Oi??U?Oi??U?U?UZUi??O?U? Ui??Ui??O?UZUi??USUi??Oi??UZUi??Ui??U? U?UZUi??UZUi?? USUZO?UZUi??O?U?O?Ui?? Oi??U?Oi??U?U?UZUi??O?U? Ui??Ui??O?UZUi??USUi??Oi??UZUi??Ui??U? U?UZO?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? USUZO?Ui??Ui??U?Oi??U? O?U?Ui??Ui??Ui??U?UZOi??Ui??O?UZO?O?U? U?UZUi??Ui??Ui??Ui??U?Ui??U?UZOi??U? U?UZUi??UZU?Ui??Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZUSUi??U?U?Ui??Ui?? U?UZOi??UZOi??Ui??Ui??UZO?U?Ui??U?U? Ui??UZOi?? O?UZU?UZUi??Ui?? Ui??U?Ui??U?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZOi??UZO?U? O?UZO?UZO?Ui??Oi?? U?UZUi??UZUi??U?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ USU?O?UZU?U?Ui??Ui?? Ui??UZUi?? USUZO?UZO?O?U? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??U?USO?U? O?UZUi??U?USUi??U?

Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tattabi’oo khutuwaatish Shaitaan; wa many-yattabi’ khutuwaatish Shaitaani fa innahoo yaamuru bilfahshaaa’i walmunkar; wa law laa fadlul laahi ‘alaikum wa rahmatuhoo maa zakaa minkum min ahadin abadanw wa laakinnal laaha yuzakkee many-yashaaa’; wallaahu Samee’un ‘Aleem

Sahih International
O you who have believed, do not follow the footsteps of Satan. And whoever follows the footsteps of Satan – indeed, he enjoins immorality and wrongdoing. And if not for the favor of Allah upon you and His mercy, not one of you would have been pure, ever, but Allah purifies whom He wills, and Allah is Hearing and Knowing.


24:22

U?UZUi??UZOi?? USUZO?Ui??O?UZUi??U? O?U?U?UYUi??U?U?Oi??UY Ui??Ui??Ui??U?UZOi??Ui??Ui??U? Ui??U?Ui??U?U?Ui??Ui?? U?UZUi??Ui??O?UZUi??O?UZOi??U? O?UZUi?? USU?Oi??Ui??O?U?U?Ui??Oi??UY O?U?U?UYUi??U?Ui?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?UZUi??Ui?? U?UZUi??Ui??Ui??Ui??UZO?UZUi??U?U?USUi??UZ U?UZUi??Ui??Ui??Ui??U?Ui??UZUi??Oi??U?Oi??U?USUi??UZ U?U?Ui?? O?UZO?U?USUi??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUi??Ui??USUZO?Ui??U?U?U?Oi??UY U?UZUi??Ui??USUZOi??Ui??U?UZOi??U?U?Ui??Oi??UY O?UZUi??UZOi?? O?U?Oi??U?O?U?Ui??U?Ui??UZ O?UZUi?? USUZO?Ui??U?U?Oi??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZU?U?U?Oi??U? Oi??UZUi??Oi??U?USUi??U?

Wa laa yaatali ulul fadli minkum wassa’ati ai yu’tooo ulil qurbaa walmasaakeena walmuhaajireena fee sabeelillaahi walya’foo walyasfahoo; alaa tuhibboona ai yaghfiral laahu lakum; wal laahu Ghafoorur Raheem

Sahih International
And let not those of virtue among you and wealth swear not to give [aid] to their relatives and the needy and the emigrants for the cause of Allah, and let them pardon and overlook. Would you not like that Allah should forgive you? And Allah is Forgiving and Merciful.


24:23

O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ USUZOi??Ui??Ui??U?U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Oi??UZUi??UZUi??O?U? Ui??Ui??Ui??O?UZUi??U?U?Ui??UZUi??O?U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??UZUi??O?U? Ui??U?O?U?Ui??U?U?Oi??UY U?U?Ui?? Ui??Ui??O?U?Ui??Ui??Ui??USUZOi?? U?UZUi??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Oi??UZOi??U? U?UZUi??UZUi??U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZOi??O?U? O?UZO?U?USUi??U?

Innal lazeena yarmoonal muhsanaatil ghaafilaatil mu’minaati lu’inoo fid dunyaa wal Aakhirati wa lahum ‘azaabun ‘azeem

Sahih International
Indeed, those who [falsely] accuse chaste, unaware and believing women are cursed in this world and the Hereafter; and they will have a great punishment


24:24 ibelex no prescription.

USUZU?Ui??Ui??UZ O?UZO?Ui??Ui??UZO?U? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??O?U?Ui??UZO?U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZO?UZUSUi??O?U?USUi??U?Ui??Ui?? U?UZO?UZOi??Ui??Oi??U?Ui??U?Ui??U?Ui?? O?U?Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

Yawma tashhhadu ‘alaihim alsinatuhum wa aideehim wa arjuluhum bimaa kaanoo ya’maloon

Sahih International
On a Day when their tongues, their hands and their feet will bear witness against them as to what they used to do.


24:25

USUZU?Ui??Ui??UZOi??U?Oi??U? USU?U?UZU?U?Ui??USUi??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?USUi??UZUi??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??Oi??UZUi??UZUi?? U?UZUSUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ Ui??U?U?UZ Ui??Ui??Ui??Oi??UZUi??U?Ui?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?U?USUi??U?

Yawma’iziny yuwaf feehimul laahu deenahumul haqqa wa ya’lamoona annal laaha Huwal Haqqul Mubeen

Sahih International
That Day, Allah will pay them in full their deserved recompense, and they will know that it is Allah who is the perfect in justice.


24:26

Ui??Ui??Ui??Oi??UZO?U?USOi??UZUi??O?U? Ui??U?Ui??Ui??Oi??UZO?U?USOi??U?USUi??UZ U?UZUi??Ui??Ui??Oi??UZO?U?USOi??U?U?Ui??UZ Ui??U?Ui??Ui??Oi??UZO?U?USOi??UZUi??O?U? U?UZUi??Ui??Oi??UZUi??USU?Ui??O?UZUi??O?U? Ui??U?Ui??Oi??UZUi??USU?Ui??O?U?USUi??UZ U?UZUi??Ui??Oi??UZUi??USU?Ui??O?U?U?Ui??UZ Ui??U?Ui??Oi??UZUi??USU?Ui??O?UZUi??O?U? O?U?U?UYUi??UZUi??Ui??Oi??U?U?UZ Ui??U?O?UZOi??UZUi??O?U?U?Ui??UZ Ui??U?Ui??UZUi??Oi?? USUZUi??U?U?Ui??U?U?Ui??UZ Ui??UZUi??U?Ui?? Ui??UZUi??O?Ui??U?U?Oi??UZOi??U? U?UZOi??U?O?Ui??Ui??U? U?UZOi??U?USUi??U?

Alkhabeesaatu lilkha beeseena walkhabeesoona lilkhabeesaati wattaiyibaatu littaiyibeena wattaiyiboona littaiyibaat; ulaaa’ika mubar ra’oona maimma yaqooloona lahum maghfiratunw wa rizqun kareem (section 3)

Sahih International
Evil words are for evil men, and evil men are [subjected] to evil words. And good words are for good men, and good men are [an object] of good words. Those [good people] are declared innocent of what the slanderers say. For them is forgiveness and noble provision.


24:27

USUZUi??Ui??O?UZUSU?Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ O?UZOi??Ui??UZUi??U?U?Oi??UY Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??Oi??U?Ui??U?U?Oi??UY O?U?USU?U?O?Ui??Oi?? O?UZUSUi??Oi??UZ O?U?USU?U?O?U?U?U?Ui??Ui?? Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui?? O?UZO?Ui??O?UZO?Ui??Ui??U?O?U?U?Oi??UY U?UZO?U?O?UZUi??U?Ui??Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??UZOi?? Oi??UZUi??Ui??U?U?U?Ui??Ui?? Oi??UZUSUi??Oi??U? Ui??UZUi??U?U?Ui??Ui?? Ui??UZO?UZUi??UZUi??U?U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZU?UZUi??Oi??U?U?Ui??UZ

Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo laa tadkhuloo buyootan ghaira buyootikum hatta tastaanisoo wa tusallimoo ‘allaa ahlihaa; zaalikum khairul lakum la’allakum tazakkaroon

Sahih International
O you who have believed, do not enter houses other than your own houses until you ascertain welcome and greet their inhabitants. That is best for you; perhaps you will be reminded.


24:28

U?UZO?U?Ui?? Ui??UZUi??Ui??Ui?? O?UZOi??U?O?U?U?Oi??UY U?U?USUi??UZO? O?UZOi??UZO?Ui??Oi?? U?UZUi??UZOi?? O?UZO?Ui??Oi??U?Ui??U?U?Ui??UZOi?? Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui?? USU?Oi??Ui??Oi??UZUi??UZ Ui??UZU?U?Ui??Ui?? U?UZO?U?Ui?? Ui??U?USUi??UZ Ui??UZU?U?Ui??U? Ui??Oi??Ui??Oi??U?O?U?U?Oi??UY U?UZUi??Oi??Ui??Oi??U?O?U?U?Oi??UY Ui??U?U?UZ O?UZO?Ui??U?UZUi??Ui?? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ O?UZUi??U?USUi??U?

Fa il lam tajidoo feehaaa ahadan falaa tadkhuloohaa hattaa yu’zana lakum wa in qeela lakumurji’oo farji’oo huwa azkaa lakum; wallaahu bimaa ta’maloona ‘Aleem

Sahih International
And if you do not find anyone therein, do not enter them until permission has been given you. And if it is said to you, “Go back,” then go back; it is purer for you. And Allah is Knowing of what you do.


24:29

Ui??UZUi??USUi??O?UZ O?UZUi??UZUSUi??U?U?Ui??Ui?? Oi??U?Ui??UZOi??Oi??U? O?UZUi?? O?UZO?Ui??Oi??U?Ui??U?U?Oi??UY O?U?USU?U?O?Ui??Oi?? O?UZUSUi??Oi??UZ Ui??UZO?Ui??U?U?U?Ui??UZOi??U? U?U?USUi??UZOi?? Ui??UZO?UZUi??O?U? Ui??UZUi??U?U?Ui??Ui?? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? USUZO?Ui??Ui??UZUi??U? Ui??UZOi?? O?U?O?Ui??O?U?U?Ui??UZ U?UZUi??UZOi?? O?UZU?Ui??O?U?Ui??U?U?Ui??UZ

Laisa ‘alaikum junaahun ann tadkhuloo buyootan ghaira maskoonatin feeha mataa’ul lakum; wallaahu ya’lamu maa tubdoona wa maa taktumoon

Sahih International
There is no blame upon you for entering houses not inhabited in which there is convenience for you. And Allah knows what you reveal and what you conceal.


24:30

Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ USUZO?U?Oi??U?Ui??U?Oi??UY Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?Ui??Oi??UZUi??Oi??U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUSUZOi??Ui??U?UZO?U?U?Oi??UY U?U?Oi??U?U?Oi??UZUi??U?Ui??Ui?? Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ O?UZO?Ui??U?UZUi??Ui?? Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ Oi??UZO?U?USOi??U?U? O?U?Ui??UZOi?? USUZOi??Ui??Ui??UZO?U?U?Ui??UZ

Qul lilmu’ mineena yaghuuddoo min absaarihim wa yahfazoo furoojahum; zaalika azkaa lahum; innallaaha khabeerum bimaa yasna’oon

Sahih International
Tell the believing men to reduce [some] of their vision and guard their private parts. That is purer for them. Indeed, Allah is Acquainted with what they do.


24:31

U?UZUi??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??UZUi??O?U? USUZO?Ui??Oi??U?Oi??Ui??Ui??UZ Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?Ui??Oi??UZUi??Oi??U?Ui??U?Ui??UZUi?? U?UZUSUZOi??Ui??U?UZO?Ui??Ui??UZ U?U?Oi??U?U?Oi??UZUi??U?Ui??UZUi?? U?UZUi??UZOi?? USU?O?Ui??O?U?USUi??UZ O?U?USUi??UZO?UZUi??U?Ui??UZUi?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZOi?? O?UZUi??UZOi??UZ Ui??U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? U?UZUi??Ui??USUZOi??Ui??Oi??U?O?Ui??Ui??UZ O?U?Oi??U?Ui??U?Oi??U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZUi??UZUi??Ui?? Oi??U?USU?U?O?U?Ui??U?Ui??UZUi?? U?UZUi??UZOi?? USU?O?Ui??O?U?USUi??UZ O?U?USUi??UZO?UZUi??U?Ui??UZUi?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??U?O?U?O?U?U?Ui??UZO?U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZU?Ui?? O?UZOi??O?UZO?Oi??U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZU?Ui?? O?UZOi??O?UZO?O?U? O?U?O?U?U?Ui??UZO?U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZU?Ui?? O?UZO?Ui??Ui??UZO?Oi??U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZU?Ui?? O?UZO?Ui??Ui??UZO?O?U? O?U?O?U?U?Ui??UZO?U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZU?Ui?? O?U?Oi??Ui??U?UZUi??Ui??U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZU?Ui?? O?UZUi??U?Ui??Ui?? O?U?Oi??Ui??U?UZUi??Ui??U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZU?Ui?? O?UZUi??U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZU?UZUi??O?U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZU?Ui?? Ui??U?O?UZO?Oi??U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZU?Ui?? Ui??UZOi?? Ui??UZUi??UZU?UZO?Ui?? O?UZUSUi??Ui??UZUi??Ui??U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZU?U? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??O?U?O?U?USUi??UZ O?UZUSUi??Oi??U? O?U?U?UYUi??U?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?U?Oi??Ui??O?UZOi??U? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Oi??U?Ui??Oi??UZOi??Ui??U? O?UZU?U? Ui??Ui??Oi??U?Ui??U?Ui??Ui??U? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ Ui??UZUi??Ui?? USUZO?Ui??Ui??UZOi??U?U?Oi??UY O?UZUi??UZUi??Ui?? O?UZU?Ui??Oi??UZUi??O?U? Ui??Ui??Ui??U?Ui??O?UZO?O?U? U?UZUi??UZOi?? USUZOi??Ui??Oi??U?O?Ui??Ui??UZ O?U?O?UZOi??Ui??Oi??U?Ui??U?Ui??U?Ui??UZUi?? Ui??U?USU?O?Ui??Ui??UZUi??UZ Ui??UZOi?? USU?Oi??Ui??U?U?USUi??UZ Ui??U?Ui?? O?U?USUi??UZO?U?Ui??U?Ui??UZUi?? U?UZO?U?U?O?U?U?Ui??Oi??UY O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Oi??UZUi??U?USO?Ui??Oi?? O?UZUSU?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ Ui??UZO?UZUi??UZUi??U?U?Ui??Ui?? O?U?U?Ui??Ui??U?Oi??U?U?Ui??UZ

Wa qul lilmu’minaati yaghdudna min absaarihinna wa yahfazna furoojahunna wa laa yubdeena zeenatahunna illaa maa zahara minhaa walyadribna bikhumurihinna ‘alaa juyoobihinna wa laa yubdeena zeenatahunna illaa libu’oolatihinna aw aabaaa’i hinna aw aabaaa’i bu’oolati hinna aw abnaaa’ihinaa aw abnaaa’i bu’oolatihinnna aw ikhwaanihinnna aw baneee ikhwaanihinna aw banee akhawaatihinna aw nisaaa’i hinna aw maa malakat aimaanuhunna awit taabi’eena ghairi ilil irbati minar rijaali awit tiflillazeena lam yazharoo ‘alaa ‘awraatin nisaaa’i wala yadribnna bi arjulihinna min zeenatihinn; wa toobooo ilallaahi jammee’an aiyuhal mu’minoona la’allakum tuflihoon

Sahih International
And tell the believing women to reduce [some] of their vision and guard their private parts and not expose their adornment except that which [necessarily] appears thereof and to wrap [a portion of] their headcovers over their chests and not expose their adornment except to their husbands, their fathers, their husbands’ fathers, their sons, their husbands’ sons, their brothers, their brothers’ sons, their sisters’ sons, their women, that which their right hands possess, or those male attendants having no physical desire, or children who are not yet aware of the private aspects of women. And let them not stamp their feet to make known what they conceal of their adornment. And turn to Allah in repentance, all of you, O believers, that you might succeed.


24:32

U?UZO?UZUi??U?U?Oi??U?U?Oi??UY Ui??Ui??Ui??O?UZUSUZUi??Ui??UZUi??Ui?? Ui??U?Ui??U?U?Ui??Ui?? U?UZUi??Ui??Oi??UZUi??Ui??Ui??U?Oi??U?USUi??UZ Ui??U?Ui??Ui?? O?U?O?UZOi??O?U?U?U?Ui??Ui?? U?UZO?U?Ui??UZO?Oi??U?U?U?Ui??Ui?? O?U?Ui?? USUZU?U?U?Ui??U?U?Oi??UY U?U?Ui??UZOi??UZO?O?UZ USU?O?Ui??Ui??U?Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui?? U?UZOi??Ui??Ui??U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUi??O?U?O?U? O?UZUi??U?USUi??U?

Wa ankihul ayaamaa minkum was saaliheena min ‘ibaadikum wa imaa’kum; iny-yakoonoo fuqaraaa’a yughni himul laahu min fadlih; wal laahu Waasi’un ‘Aleem

Sahih International
And marry the unmarried among you and the righteous among your male slaves and female slaves. If they should be poor, Allah will enrich them from His bounty, and Allah is all-Encompassing and Knowing.


24:33

U?UZUi??Ui??USUZO?Ui??O?UZO?Ui??U?U?U?U? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ Ui??UZOi?? USUZOi??U?O?U?U?Ui??UZ Ui??U?U?UZOi??Oi??Ui??Oi?? Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui?? USU?O?Ui??Ui??U?USUZUi??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui?? U?UZOi??Ui??Ui??U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ USUZO?Ui??O?UZO?U?U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??U?U?O?UZUi??O?UZ Ui??U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi??UZU?UZO?Ui?? O?UZUSUi??Ui??UZUi??Ui??U?U?U?Ui??Ui?? U?UZU?UZOi??O?U?O?U?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??Ui?? O?UZUi??U?Ui??Ui??O?U?Ui??Ui?? U?U?USUi??U?Ui??Ui?? Oi??UZUSUi??Oi??Ui??Oi?? U?UZO?UZOi??O?U?U?Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??Oi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?Ui??Ui?? O?UZOi??O?UZUi??Ui??U?U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZOi?? O?U?U?Ui??Oi??U?Ui??U?U?Oi??UY U?UZO?UZUSUZUi??O?U?U?U?Ui??Ui?? O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??O?U?O?UZO?O?U? O?U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZO?Ui??Ui??UZ O?UZOi??UZOi??U?Ui??Ui??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??O?UZO?Ui??O?UZO?U?U?Oi??UY O?UZOi??UZOi??UZ Ui??Ui??Ui??Oi??UZUSUZU?Ui??Oi??U? Ui??Ui??O?U?Ui??Ui??Ui??USUZOi?? U?UZUi??UZUi?? USU?U?Ui??Oi??U?Ui??Ui??U?Ui??Ui??UZUi?? U?UZO?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ Ui??U?Ui??U? O?UZO?Ui??O?U? O?U?U?Ui??Oi??UZUi??Ui??U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZU?U?U?Oi??U? Oi??UZUi??Oi??U?USUi??U?

Wal yasta’fifil lazeena laa yajidoona nikaahan hata yughniyahumul laahu mi fadlih; wallazeena yabtaghoonal kitaaba mimmaa malakat aimaanukum fakaatiboohum in ‘alimtum feehim khairanw wa aatoohum mimmaalil laahil lazeee aataakum; wa laa tukrihoo fatayaatikum ‘alal bighaaa’i in aradna tahassunal litabtaghoo ‘aradal hayaatid dunyaa; wa mai yukrihhunna fa innal laaha mim ba’di ikraahihinna Ghafoor Raheem

Sahih International
But let them who find not [the means for] marriage abstain [from sexual relations] until Allah enriches them from His bounty. And those who seek a contract [for eventual emancipation] from among whom your right hands possess – then make a contract with them if you know there is within them goodness and give them from the wealth of Allah which He has given you. And do not compel your slave girls to prostitution, if they desire chastity, to seek [thereby] the temporary interests of worldly life. And if someone should compel them, then indeed, Allah is [to them], after their compulsion, Forgiving and Merciful.


24:34

U?UZUi??UZUi??UZO?Ui?? O?UZUi??O?UZUi??Ui??Ui??UZO? O?U?Ui??UZUSUi??U?U?Ui??Ui?? O?UZOi??USUZUi??O?U? Ui??U?Ui??O?UZUSU?Ui??Ui??UZUi??O?U? U?UZUi??UZOi??UZUi??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ Oi??UZUi??UZU?Ui??Oi??UY Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U?U?U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZU?Ui??O?U?O?UZOi??Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?UZUi??Ui??U?USUi??UZ

Wa laqad anzalnaaa ilaikum Aayaatim mubaiyinaatinw wa masalam minnal lazeena khalaw min qablikum wa maw’izatal lilmuttaqeen (section 4)

Sahih International
And We have certainly sent down to you distinct verses and examples from those who passed on before you and an admonition for those who fear Allah.


24:35

Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?U?Oi??U? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZUi??U?UZUi??O?U? U?UZUi??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? Ui??UZOi??UZUi??U? Ui??U?U?Oi??U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??U?O?Ui??U?UZU?Ui??Oi??U? U?U?USUi??UZOi?? Ui??U?Oi??Ui??O?UZOi??Oi??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?UZOi??Oi??U? U?U?Ui?? O?U?Oi??UZOi??Oi??UZOi??U? Ui??Ui??O?U?Ui??Oi??UZOi??Oi??UZOi??U? U?UZO?UZUi??UZUi??Ui??UZOi?? U?UZU?Ui??U?UZO?U? O?U?Oi??U?Ui??Ui??U?Ui?? USU?U?Ui??UZO?U? Ui??U?Ui?? O?UZOi??UZOi??UZOi??U? Ui??U?Ui??O?UZUi??Oi??UZU?UZOi??U? O?UZUSUi??O?U?U?Ui??UZOi??U? Ui??UZUi??Oi?? O?UZOi??Ui??Ui??U?USUZUi??Oi??U? U?UZUi??UZOi?? O?UZOi??Ui??O?U?USUZUi??Oi??U? USUZU?UZOi??O?U? O?UZUSUi??O?U?Ui??UZOi?? USU?Oi??U?Ui??Ui??O?U? U?UZUi??UZU?Ui?? Ui??UZUi??Ui?? O?UZUi??Ui??O?UZO?Ui??Ui??U? Ui??UZOi??Oi??U? Ui??U?Ui??U?Oi??U? O?UZUi??UZUi??Ui?? Ui??U?U?Oi??U? USUZUi??Ui??O?U?Ui?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui??U?U?Oi??U?Ui??U?Ui?? Ui??UZUi?? USUZO?UZO?O?U? U?UZUSUZOi??Ui??Oi??U?O?U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Oi??UZUi??Ui??UZ Ui??U?Ui??Ui??UZUi??Oi??O?U? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?U?U?Ui??U?Ui?? O?UZUi??Ui??O?U? O?UZUi??U?USUi??U?

Allaahu noorus samaawaati wal ard; masalu noorihee kamishkaatin feehaa misbaah; almisbaahu fee zujaajatin azzujaajatu ka annahaa kawkabun durriyyuny yooqadu min shajaratim mubaarakatin zaitoonatil laa shariqiyyatinw wa laa gharbiyyatiny yakaadu zaituhaa yudeee’u wa law alm tamsashu naar; noorun ‘alaa noor; yahdil laahu linoorihee mai yashaaa’; wa yadribul laahul amsaala linnaas; wallaahu bikulli shai’in Aleem

Sahih International
Allah is the Light of the heavens and the earth. The example of His light is like a niche within which is a lamp, the lamp is within glass, the glass as if it were a pearly [white] star lit from [the oil of] a blessed olive tree, neither of the east nor of the west, whose oil would almost glow even if untouched by fire. Light upon light. Allah guides to His light whom He wills. And Allah presents examples for the people, and Allah is Knowing of all things.


24:36

U?U?Ui?? O?U?USU?U?O?U? O?UZOi??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi?? O?U?Oi??Ui??U?UZO?UZ U?UZUSU?Oi??Ui??U?UZOi??UZ U?U?USUi??UZOi?? Ui??O?Ui??Ui??U?Ui??U?U? USU?O?UZO?U?Ui??Oi??U? Ui??UZUi??U?U? U?U?USUi??UZOi?? O?U?Ui??Ui??Ui??O?U?O?U?U?U?Ui?? U?UZUi??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??UZOi??Ui??U?

Fee buyootin azinal laahu an turfa’a wa yuzkara feehasmuhoo yusabbihu lahoo feehaa bilghuduwwi wal aasaal

Sahih International
[Such niches are] in mosques which Allah has ordered to be raised and that His name be mentioned therein; exalting Him within them in the morning and the evenings


24:37

Oi??U?Oi??UZOi??Ui??U? Ui??UZUi??Oi?? O?U?Ui??Ui??Ui??U?USUi??U?Ui??Ui?? O?U?Oi??UZUi??Oi??UZOi??U? U?UZUi??UZOi?? O?UZUSUi??O?U? O?UZUi?? Oi??U?U?Ui??Oi??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZO?U?Ui??UZOi??Ui??U? Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??UZU?Ui??Oi??U? U?UZO?U?USO?UZO?O?U? Ui??Ui??O?UZUi??U?UZU?Ui??Oi??U? USUZOi??UZOi??U?U?U?Ui??UZ USUZU?Ui??Ui??Ui??Oi?? O?UZO?UZUi??UZUi??UZUi??O?U? U?U?USUi??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui??U?U?O?U? U?UZUi??Ui??Ui??O?UZO?Ui??Oi??UZUi??Oi??U?

Rinjaalul laa tulheehim tijaaratunw wa laa bai’un ‘an zikril laahi wa iqaamis Salaati wa eetaaa’iz Zakaati yakkhaafoona Yawman tataqallabu feehil quloobu wal absaar

Sahih International
[Are] men whom neither commerce nor sale distracts from the remembrance of Allah and performance of prayer and giving of zakah. They fear a Day in which the hearts and eyes will [fearfully] turn about –


24:38

Ui??U?USUZOi??Ui??O?U?USUZUi??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZOi??Ui??O?UZUi??UZ Ui??UZOi?? O?UZUi??U?Ui??U?U?Oi??UY U?UZUSUZO?U?USO?UZUi??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui?? U?UZOi??Ui??Ui??U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? USUZOi??Ui??O?U?Ui??U? Ui??UZUi?? USUZO?UZO?O?U? O?U?O?UZUSUi??Oi??U? Oi??U?O?UZOi??O?U?

Liyajziyahumul laahu ahsana maa ‘amiloo wa yazeedahumAi?? min fadlih; wal laahu yarzuqu mai yashaaa’u bighairi hisaab

Sahih International
That Allah may reward them [according to] the best of what they did and increase them from His bounty. And Allah gives provision to whom He wills without account.


24:39

U?UZUi??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ U?UZU?UZOi??U?U?Ui??Oi??UY O?UZO?Ui??Ui??UZUi??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZO?UZOi??UZOi??O?U?Ui?? O?U?Ui??U?USO?UZOi??U? USUZOi??Ui??O?UZO?U?Ui??U? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??Ui??UZUi??Oi??Ui??U? Ui??UZO?O?Ui?? Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui??Ui?? O?U?Oi??UZOi?? Oi??UZO?O?UZUi??U?U? Ui??UZUi??Ui?? USUZOi??U?O?Ui??Ui??U? O?UZUSUi??Ui??Ui??Ui??Oi?? U?UZU?UZOi??UZO?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ O?U?Ui??O?UZUi??U?U? U?UZU?UZU?UZUi??Ui??Ui??Ui??U? Oi??U?O?UZOi??O?UZUi??U?U? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZOi??U?USO?U? Ui??Ui??Ui??Oi??U?O?UZOi??O?U?

Wallazeena kafarooo a’maaluhum kasaraabim biqee’atiny yahsabuhuz zamaanu maaa’an hattaaa izaa jaaa’ahoo lam yajid hu shai’anw wa wajadal laaha ‘indahoo fa waffaahu hisaabah; wallaahu saree’ul hisaab

Sahih International
But those who disbelieved – their deeds are like a mirage in a lowland which a thirsty one thinks is water until, when he comes to it, he finds it is nothing but finds Allah before Him, and He will pay him in full his due; and Allah is swift in account.


24:40

O?UZU?Ui?? U?UZO?U?Ui??U?Ui??UZUi??O?U? U?U?Ui?? O?UZOi??Ui??Oi??U? Ui??U?Ui??Oi??U?Ui??Ui??U?Ui?? USUZO?Ui??O?UZUi??Ui??Ui??U? Ui??UZU?Ui??Oi??U? Ui??U?Ui??Ui?? U?UZU?Ui??Ui??U?Ui??U?Ui?? Ui??UZU?Ui??Oi??U? Ui??U?Ui??Ui?? U?UZU?Ui??Ui??U?Ui??U?Ui?? O?UZOi??UZOi??O?U? O?U?Ui??U?Ui??UZUi??O?U?U? O?UZO?Ui??Oi??U?Ui??UZOi?? U?UZU?Ui??Ui??UZ O?UZO?Ui??Oi??U? O?U?Oi??UZO? O?UZOi??Ui??Oi??UZOi??UZ USUZO?UZUi??U?U? Ui??UZUi??Ui?? USUZU?UZO?Ui?? USUZOi??UZUi??Ui??Ui??UZOi?? U?UZUi??UZUi?? Ui??UZUi??Ui??Ui?? USUZOi??Ui??O?UZUi??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZUi??U?U? Ui??U?U?Oi??Ui??Oi?? U?UZUi??UZOi?? Ui??UZUi??U?U? Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??U?Oi??U?

Aw kazulumaatin fee bahril lujjiyyiny yaghshaahu mawjum min fawqihee mawjum min fawqihee mawjum min fawqihee sahaab; zulumatum ba’duhaa fawqa ba’din izaaa akhraja yadahoo lam yakad yaraahaa wa mal lam yaj’alil laahu lahoo noora famaa lahoo min noor (section 5)

Sahih International
Or [they are] like darknesses within an unfathomable sea which is covered by waves, upon which are waves, over which are clouds – darknesses, some of them upon others. When one puts out his hand [therein], he can hardly see it. And he to whom Allah has not granted light – for him there is no light.


24:41

O?UZUi??UZUi??Ui?? O?UZOi??UZ O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ USU?O?UZO?U?Ui??Oi??U? Ui??UZUi??U?U? Ui??UZUi?? U?U?Ui?? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZUi??U?UZUi??O?U? U?UZUi??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? U?UZUi??Ui??Oi??UZUi??USUi??Oi??U? Oi??UZUi??Ui??U?UZUi??Ui??O?U? U?U?Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui?? O?UZUi??U?Ui??UZ Oi??UZUi??UZOi??O?UZUi??U?U? U?UZO?UZO?Ui??O?U?USOi??UZUi??U?U? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??U?USUi??U?U? O?U?Ui??UZOi?? USUZU?Ui??O?UZUi??U?U?Ui??UZ

Alam tara annal laaha yusabbihu lahoo man fissamaawaati wal ardi wat tairu saaaffaatim kullun qad ‘alima Salaatahoo wa tasbeehah; wallaahu ‘aleemum bimaa yaf’aloon

Sahih International
Do you not see that Allah is exalted by whomever is within the heavens and the earth and [by] the birds with wings spread [in flight]? Each [of them] has known his [means of] prayer and exalting [Him], and Allah is Knowing of what they do.


24:42

U?UZUi??U?Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui??U?U? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZUi??U?UZUi??O?U? U?UZUi??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? U?UZO?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??Ui??UZOi??U?USOi??U?

Wa lillaahi mulkus samaawaati wal ardi wa ilal laahil maseer

Sahih International
And to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth, and to Allah is the destination.


24:43

O?UZUi??UZUi??Ui?? O?UZOi??UZ O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ USU?O?Ui??Oi??U?Ui?? O?UZOi??UZOi??O?Ui??Oi?? Oi??U?Ui??UZUi?? USU?Oi??UZUi??U?Ui??U?U? O?UZUSUi??Ui??UZUi??U?U? Oi??U?Ui??UZUi?? USUZOi??Ui??O?UZUi??U?Ui??U?U? Oi??U?U?UZOi??Ui??Ui??Oi?? U?UZO?UZOi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??U?UZO?Ui??Ui??UZ USUZOi??Ui??Oi??U?Oi??U? Ui??U?Ui??Ui?? Oi??U?Ui??UZUi??Ui??U?Ui??U?Ui?? U?UZUSU?Ui??UZO?U?Ui??Ui??U? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZO?O?U? Ui??U?Ui?? Oi??U?O?UZOi??Ui??U? U?U?USUi??UZOi?? Ui??U?Ui??U? O?UZOi??UZO?U? U?UZUSU?Oi??U?USO?U? O?U?Ui??U?Ui?? Ui??UZUi?? USUZO?UZO?O?U? U?UZUSUZOi??Ui??Oi??U?U?U?Ui??U?U? O?UZUi?? Ui??UZUi??Ui?? USUZO?UZO?O?U? USUZU?UZOi??O?U? O?UZUi??UZOi?? O?UZOi??Ui??Ui??U?Ui??U?Ui?? USUZOi??Ui??Ui??UZO?U? O?U?Ui??Ui??Ui??O?UZO?Ui??Oi??UZUi??Oi??U?

Alam tara annal laaha yuzjee sahaaban summa yu’allifu bainahoo summa yaj’aluhoo rukaaman fataral wadqa yakhruju min khilaalihee wa yunazzilu minas samaaa’i min jibaalin feehaa mim barain fa yuseebu bihee mai yashaaa’u wa yasrifuhoo ‘am mai yashaaa’u yakkaadu sanaa barqihee yazhabu bil absaar

Sahih International
Do you not see that Allah drives clouds? Then He brings them together, then He makes them into a mass, and you see the rain emerge from within it. And He sends down from the sky, mountains [of clouds] within which is hail, and He strikes with it whom He wills and averts it from whom He wills. The flash of its lightening almost takes away the eyesight.


24:44

USU?Ui??UZUi??U?Ui??O?U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??Ui??UZUi??USUi??Ui??UZ U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZOi??Oi??UZ O?U?Ui??UZUi?? U?U?Ui?? Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??UZO?U?O?Ui??Oi??UZOi??Ui?? Ui??U?Ui??O?U?U?UYUi??U?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?UZO?Ui??Oi??UZUi??Oi??U?

Yuqallibul laahul laila wannahaar; inna fee zaalika la’ibratal li ulil absaar

Sahih International
Allah alternates the night and the day. Indeed in that is a lesson for those who have vision.


24:45

U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Oi??UZUi??UZUi??UZ U?U?Ui??UZUi?? O?UZO?O?UZUi??Oi??U? Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??O?O?U? U?UZUi??U?Ui??Ui??Ui??U?Ui?? Ui??UZUi??Ui?? USUZUi??Ui??O?U?Ui?? O?UZUi??UZUi??Ui?? O?UZOi??Ui??Ui??U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??U?Ui??Ui??Ui??U?Ui?? Ui??UZUi??Ui?? USUZUi??Ui??O?U?Ui?? O?UZUi??UZUi??Ui?? Oi??U?Oi??Ui??Ui??UZUSUi??Ui??U? U?UZUi??U?Ui??Ui??Ui??U?Ui?? Ui??UZUi??Ui?? USUZUi??Ui??O?U?Ui?? O?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??O?UZO?U? USUZOi??Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZOi?? USUZO?UZO?O?U? O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ O?UZUi??UZUi??Ui?? U?U?Ui??U?Ui?? O?UZUi??Ui??O?U? Ui??UZO?U?USOi??U?

Wallaahu khalaqa kulla daaabbatim mim maaa’in faminhum mai yamshee ‘alaa batnihee wa minhum mai yamshee ‘alaa rijlaine wa minhum mai yamshee ‘alaaa arba’; yakhluqul laahu maa yashaaa’; innal laaha ‘alaa kulli shai’in Qadeer

Sahih International
Allah has created every [living] creature from water. And of them are those that move on their bellies, and of them are those that walk on two legs, and of them are those that walk on four. Allah creates what He wills. Indeed, Allah is over all things competent.


24:46

Ui??UZUi??Ui??UZO?Ui?? O?UZUi??O?UZUi??Ui??Ui??UZO? O?UZOi??USUZUi??O?U? Ui??U?Ui??O?UZUSU?Ui??Ui??UZUi??O?U? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? USUZUi??Ui??O?U?Ui?? Ui??UZUi?? USUZO?UZO?O?U? O?U?Ui??UZUi??Ui?? Oi??U?Oi??UZUi??Oi??U? Ui??U?Ui??O?Ui??O?UZUi??U?USUi??U?

Laqad anzalnaaa Aayaatim mubaiyinaat; wallaahu yahdee mai yashaaa’u ilaa Siraatim Mustaqeem

Sahih International
We have certainly sent down distinct verses. And Allah guides whom He wills to a straight path.


24:47

U?UZUSUZUi??U?U?Ui??U?U?Ui??UZ O?UZOi??Ui??UZUi??UZUi??Oi?? O?U?Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZO?U?Ui??Ui??Oi??UZUi??O?U?U?Ui??U? U?UZO?UZOi??UZO?Ui??Ui??UZOi?? Oi??U?Ui??UZUi?? USUZO?UZU?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? U?UZOi??U?USUi??U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??U? O?UZO?Ui??O?U? Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ U?UZUi??UZO? O?U?U?UYUi??UZUi??Ui??Oi??U?U?UZ O?U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Wa yaqooloona aamannaa billaahi wa bir Rasooli wa ata’naa summa yatawallaa fareequm minhum mim ba’di zaalik; wa maaa ulaaa’ika bilmu’mineen

Sahih International
But the hypocrites say, “We have believed in Allah and in the Messenger, and we obey”; then a party of them turns away after that. And those are not believers.


24:48

U?UZO?U?Oi??UZOi?? O?U?O?U?U?Ui??Oi??UY O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZOi??UZO?U?U?Ui??U?Ui??U?Ui?? Ui??U?USUZOi??Ui??U?U?Ui??UZ O?UZUSUi??Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? O?U?Oi??UZOi?? U?UZOi??U?USUi??U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??O?Ui??Oi??U?Oi??U?U?Ui??UZ

Wa izaa du’ooo ilal laahi wa Rasoolihee li yahkuma bainahum izaa fareequm minhum mu’ridoon

Sahih International
And when they are called to [the words of] Allah and His Messenger to judge between them, at once a party of them turns aside [in refusal].


24:49

U?UZO?U?Ui?? USUZU?U?Ui?? Ui??UZUi??Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??Oi??UZUi??U?Ui?? USUZO?Ui??O?U?U?Ui??Oi??UY O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U? Ui??U?Oi??Ui??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Wa iny-yakul lahumul haqqu yaatooo ilaihi muz’ineen

Sahih International
But if the right is theirs, they come to him in prompt obedience.


24:50

O?UZU?U?Ui?? Ui??U?Ui??U?U?O?U?Ui??U?Ui?? Ui??UZUi??Oi??UZOi??U? O?UZUi??U? Ui??Oi??Ui??O?UZOi??O?U?U?Ui??Oi??UY O?UZUi??Ui?? USUZOi??UZOi??U?U?U?Ui??UZ O?UZUi?? USUZOi??U?USU?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui??Ui?? U?UZOi??UZO?U?U?Ui??U?Ui??U?U? O?UZUi??Ui?? O?U?U?UYUi??UZUi??Ui??Oi??U?U?UZ Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ

Afee quloobihim ma radun amirtaabooo am yakhaafoona ani yaheefallaahu ‘alaihim wa Rasooluh; bal ulaaa’ika humuz zaalimoon (section 6)

Sahih International
Is there disease in their hearts? Or have they doubted? Or do they fear that Allah will be unjust to them, or His Messenger? Rather, it is they who are the wrongdoers.


24:51

O?U?Ui??UZUi??Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??UZ Ui??UZU?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ O?U?Oi??UZOi?? O?U?O?U?U?Ui??Oi??UY O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZOi??UZO?U?U?Ui??U?Ui??U?Ui?? Ui??U?USUZOi??Ui??U?U?Ui??UZ O?UZUSUi??Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? O?UZUi?? USUZUi??U?U?Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??U?O?Ui??Ui??UZOi?? U?UZO?UZOi??UZO?Ui??Ui??UZOi?? U?UZO?U?U?UYUi??UZUi??Ui??Oi??U?U?UZ Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?U?Ui??Ui??U?Oi??U?U?Ui??UZ

Innamaa kaana qawlal mu’mineena izaa du’ooo ilal laahi wa Rasoolihee li yahkuma bainahum ai yaqooloo sami’naa wa ata’naa; wa ulaaa’ika humul muflihoon

Sahih International
The only statement of the [true] believers when they are called to Allah and His Messenger to judge between them is that they say, “We hear and we obey.” And those are the successful.


24:52

U?UZUi??UZUi?? USU?Oi??U?O?U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ U?UZOi??UZO?U?U?Ui??UZUi??U?U? U?UZUSUZOi??Ui??O?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ U?UZUSUZO?UZUi??Ui??Ui??Ui??U? U?UZO?U?U?UYUi??UZUi??Ui??Oi??U?U?UZ Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??U?UZO?Oi??U?O?U?U?Ui??UZ

Wa mai yuti’il laaha wa Rasoolahoo wa yakhshal laaha wa yattaqhi fa ulaaa’ika humul faaa’izoon

Sahih International
And whoever obeys Allah and His Messenger and fears Allah and is conscious of Him – it is those who are the attainers.


24:53

U?UZO?UZUi??Ui??O?UZUi??U?U?Oi??UY O?U?Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Oi??UZUi??Ui??O?UZ O?UZUSUi??Ui??UZUi??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZOi??U?Ui??Ui?? O?UZUi??UZOi??Ui??O?UZUi??U?Ui??Ui?? Ui??UZUSUZOi??Ui??Oi??U?Oi??U?Ui??UZUi?? Ui??U?Ui?? Ui??UZUi??Oi?? O?U?Ui??Ui??O?U?Ui??U?U?Oi??UY Oi??UZOi??O?UZOi??U? Ui??UZUi??O?Ui??Oi??U?U?U?UZOi??U? O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ Oi??UZO?U?USOi??U?U? O?U?Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

Wa aqsamoo billaahi jahda aimaanihim la’in amartahum la yakhrujunna qul laa tuqsimoo taa’atum ma’roofah innal laaha khabeerum bimaa ta’maloon

Sahih International
And they swear by Allah their strongest oaths that if you ordered them, they would go forth [in Allah ‘s cause]. Say, “Do not swear. [Such] obedience is known. Indeed, Allah is Acquainted with that which you do.”


24:54

Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??U?USO?U?U?Oi??UY Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ U?UZO?UZOi??U?USO?U?U?Oi??UY Ui??Ui??Oi??UZUi??O?U?U?Ui??UZ U?UZO?U?Ui?? O?UZU?UZUi??UZUi??U?Ui??Oi??UY U?UZO?U?Ui??UZUi??Ui??UZOi?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? Ui??UZOi?? Oi??U?Ui??U?Ui??Ui??UZ U?UZO?UZUi??UZUSUi??U?U?Ui?? Ui??UZUi??Oi?? Oi??U?Ui??U?Ui??Ui??Ui??O?U?Ui??Ui?? U?UZO?U?Ui?? O?U?Oi??U?USO?U?U?Ui??U? O?UZUi??Ui??O?UZO?U?U?Oi??UY U?UZUi??UZOi?? O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Oi??UZUi??O?U?U?Ui??U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??Ui??Ui??O?UZUi??UZUi??O?U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?U?USUi??U?

Qul atee’ul laaha wa atee’ur Rasoola fa in tawallaw fa innamaa ‘alaihi maa hummila wa ‘alaikum maa hummiltum wa in tutee’oohu tahtadoo; wa maa’alar Rasooli illal balaaghul mubeen

Sahih International
Say, “Obey Allah and obey the Messenger; but if you turn away – then upon him is only that [duty] with which he has been charged, and upon you is that with which you have been charged. And if you obey him, you will be [rightly] guided. And there is not upon the Messenger except the [responsibility for] clear notification.”


24:55

U?UZO?UZO?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ O?UZOi??Ui??UZUi??U?U?Oi??UY Ui??U?Ui??U?U?Ui??Ui?? U?UZO?UZUi??U?Ui??U?U?Oi??UY Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??Ui??U?Oi??UZUi??O?U? Ui??UZUSUZO?Ui??O?UZOi??Ui??Ui??U?U?UZUi??UZUi??Ui??U?Ui??Ui?? U?U?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? U?UZUi??UZOi?? Ui??O?Ui??O?UZOi??Ui??Ui??UZU?UZ Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZUSU?Ui??UZU?U?Ui??Ui??UZUi??UZUi?? Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? O?U?USUi??UZUi??U?Ui??U? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?Ui?? Ui??Oi??Ui??O?UZOi??UZUi??Ui?? Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZUSU?O?UZO?U?Ui??Ui??UZUi??UZUi??Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??U? O?UZO?Ui??O?U? Oi??UZU?Ui??U?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??Ui??Oi?? USUZO?Ui??O?U?O?U?U?Ui??UZUi??U?Ui?? Ui??UZOi?? USU?O?Ui??Oi??U?U?U?U?Ui??UZ O?U?Ui?? O?UZUSUi??Ui??Ui??Ui??Oi?? U?UZUi??UZUi?? U?UZU?UZOi??UZ O?UZO?Ui??O?UZ Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ U?UZO?U?U?UYUi??UZUi??Ui??Oi??U?U?UZ Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??U?UZUi??O?U?Ui??U?U?Ui??UZ

Wa’adal laahul lazeena aamanoo minkum wa ‘amilus saalihaati la yastakhlifan nahum fil ardi kamastakh lafal lazeena min qablihim wa la yumakkinanna lahum deenahumul lazir tadaa lahum wa la yubaddilannahum mim ba’di khawfihim amnaa; ya’budoonanee laayushrikoona bee shai’aa; wa man kafara ba’da zaalika fa ulaaa’ika humul faasiqoon

Sahih International
Allah has promised those who have believed among you and done righteous deeds that He will surely grant them succession [to authority] upon the earth just as He granted it to those before them and that He will surely establish for them [therein] their religion which He has preferred for them and that He will surely substitute for them, after their fear, security, [for] they worship Me, not associating anything with Me. But whoever disbelieves after that – then those are the defiantly disobedient.


24:56

U?UZO?UZUi??U?USUi??U?U?Oi??UY Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??UZU?Ui??Oi??UZ U?UZO?UZOi??O?U?U?Oi??UY Ui??Ui??O?UZUi??U?UZU?Ui??Oi??UZ U?UZO?UZOi??U?USO?U?U?Oi??UY Ui??Ui??Oi??UZUi??O?U?U?Ui??UZ Ui??UZO?UZUi??UZUi??U?U?Ui??Ui?? O?U?Oi??Ui??Oi??UZUi??U?U?Ui??UZ

Wa aqeemus Salaata wa aatuz Zakaata wa atee’ur Rasoola la’allakum turhamoon

Sahih International
And establish prayer and give zakah and obey the Messenger – that you may receive mercy.


24:57

Ui??UZOi?? O?UZOi??Ui??O?UZO?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ U?UZU?UZOi??U?U?Oi??UY Ui??U?O?Ui??Oi??U?O?U?USUi??UZ U?U?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? U?UZUi??UZO?Ui??U?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Oi??Oi??U? U?UZUi??UZO?U?Oi??Ui??O?UZ Ui??Ui??Ui??Ui??UZOi??U?USOi??U?

Laa tahsabannal lazeena kafaroo mu’jizeena fil ard; wa maawaahumun Naaru wa labi’sal maseer (section 7)

Sahih International
Never think that the disbelievers are causing failure [to Allah] upon the earth. Their refuge will be the Fire – and how wretched the destination.


24:58

USUZUi??Ui??O?UZUSU?Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ O?UZOi??Ui??UZUi??U?U?Oi??UY Ui??U?USUZO?Ui??O?UZUi??Ui??Ui??Oi??U?Ui??U?U?Ui??U? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ Ui??UZUi??UZU?UZO?Ui?? O?UZUSUi??Ui??UZUi??Ui??U?U?U?Ui??Ui?? U?UZUi??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ Ui??UZUi??Ui?? USUZO?Ui??Ui??U?O?U?U?Oi??UY Ui??Ui??Ui??Oi??U?Ui??U?Ui??UZ Ui??U?Ui??U?U?Ui??Ui?? Oi??UZUi??UZUi??Oi??UZ Ui??UZOi??UZUi??Ui??O?U? Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U? Oi??UZUi??UZU?Ui??Oi??U? Ui??Ui??Ui??U?UZOi??Ui??Oi??U? U?UZOi??U?USUi??UZ O?UZOi??UZO?U?U?Ui??UZ Oi??U?USUZOi??O?UZU?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??O?UZUi??Ui??U?USOi??UZOi??U? U?UZUi??U?Ui??U? O?UZO?Ui??O?U? Oi??UZUi??UZU?Ui??Oi??U? Ui??Ui??Ui??O?U?O?UZO?O?U? Oi??UZUi??UZUi??Oi??U? O?UZU?Ui??Oi??UZUi??O?U? Ui??UZUi??U?U?Ui??Ui?? Ui??UZUSUi??O?UZ O?UZUi??UZUSUi??U?U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZOi?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui??Ui?? Oi??U?Ui??UZOi??Oi??U?U? O?UZO?Ui??O?UZUi??U?Ui??UZUi?? Oi??UZU?UZUi??Ui??U?U?U?Ui??UZ O?UZUi??UZUSUi??U?U?Ui?? O?UZO?Ui??Oi??U?U?U?Ui??Ui?? O?UZUi??UZUi??Ui?? O?UZO?Ui??Oi??U? U?UZOi??UZUi??Ui??U?U?UZ USU?O?UZUSU?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZU?U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??USUZUi??O?U? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??U?USUi??U? Oi??UZU?U?USUi??U?

Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo li yastaazinkumul lazeena malakat aimaanukum wallazeena lam yablughul huluma minkum salaasa marraat; min qabli Salaatil Fajri wa heena tada’oona siyaa bakum minaz zaheerati wa mim ba’di Salaatil Ishaaa’; salaasu ‘awraatil lakum; laisa ‘alaikum wa laa ‘alaihim junaahum ba’dahunn; tawwaafoona ‘alaikum ba’dukum ‘alaa ba’d; kazaalika yubaiyinul laahu lakumul aayaat wallaahu ‘Aleemun Hakeem

Sahih International
O you who have believed, let those whom your right hands possess and those who have not [yet] reached puberty among you ask permission of you [before entering] at three times: before the dawn prayer and when you put aside your clothing [for rest] at noon and after the night prayer. [These are] three times of privacy for you. There is no blame upon you nor upon them beyond these [periods], for they continually circulate among you – some of you, among others. Thus does Allah make clear to you the verses; and Allah is Knowing and Wise.


24:59

U?UZO?U?Oi??UZOi?? O?UZUi??UZO?UZ Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??U?UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui??U?U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??Oi??U?Ui??U?Ui??UZ U?UZUi??Ui??USUZO?Ui??O?UZUi??Ui??Ui??Oi??U?Ui??U?U?Oi??UY U?UZUi??UZOi?? Ui??O?Ui??O?UZUi??Ui??Ui??Oi??UZUi??UZ Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZOi??UZUi??Ui??U?U?UZ USU?O?UZUSU?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? O?UZOi??USUZUi??O?U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??U?USUi??U? Oi??UZU?U?USUi??U?

Wa izaa balaghal atfaalu minkumul huluma fal yastaazinoo kamas taazanal lazeena min qablihim; kazaalika yubaiyinul laahu lakum Aayaatih; wallaahu ‘Aleemun Hakeem

Sahih International
And when the children among you reach puberty, let them ask permission [at all times] as those before them have done. Thus does Allah make clear to you His verses; and Allah is Knowing and Wise.


24:60

U?UZUi??Ui??Ui??Ui??UZU?UZUi??O?U?O?U? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??U?Ui??O?UZO?O?U? Ui??Ui??UZUi??Ui??O?U?Ui?? Ui??UZOi?? USUZOi??Ui??Oi??U?U?Ui??UZ Ui??U?U?UZOi??Oi??Ui??Oi?? U?UZUi??UZUSUi??O?UZ O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui??UZUi?? Oi??U?Ui??UZOi??Oi??U? O?UZUi?? USUZOi??UZO?Ui??Ui??UZ Oi??U?USUZOi??O?UZUi??U?Ui??UZUi?? O?UZUSUi??Oi??UZ Ui??U?O?UZO?UZOi??U?Ui??Oi??UZUi??O?U?Ui?? O?U?O?U?USUi??UZOi??U? U?UZO?UZUi?? USUZO?Ui??O?UZO?Ui??U?U?U?Ui??Ui??UZ Oi??UZUSUi??Oi??U? Ui??UZUi??Ui??U?Ui??UZUi?? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??U?USO?U? O?UZUi??U?USUi??U?

Walqawaa’idu minan nisaaa’il laatee laa yarjoona nikaahan falisa ‘alaihinna junaahun ai yada’na siyaabahunna ghaira mutabar rijaatim bizeenah; wa ai yasta’fifna khairul lahunn; wallaahu Samee’un ‘Aleem

Sahih International
And women of post-menstrual age who have no desire for marriage – there is no blame upon them for putting aside their outer garments [but] not displaying adornment. But to modestly refrain [from that] is better for them. And Allah is Hearing and Knowing.


24:61

Ui??UZUi??USUi??O?UZ O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??O?UZO?Ui??Ui??UZUi??Ui?? Oi??UZOi??UZOi??U? U?UZUi??UZOi?? O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??O?UZO?Ui??Oi??UZOi??U? Oi??UZOi??UZOi??U? U?UZUi??UZOi?? O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??Ui??UZOi??U?USOi??U? Oi??UZOi??UZOi??U? U?UZUi??UZOi?? O?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? O?UZUi??U?U?O?U?U?U?Ui??Ui?? O?UZUi?? O?UZO?Ui??U?U?Ui??U?U?Oi??UY Ui??U?Ui??U? O?U?USU?U?O?U?U?U?Ui??Ui?? O?UZU?Ui?? O?U?USU?U?O?U? O?UZOi??O?UZO?Oi??U?U?U?Ui??Ui?? O?UZU?Ui?? O?U?USU?U?O?U? O?U?Ui??UZUi??Ui??UZUi??O?U?U?U?Ui??Ui?? O?UZU?Ui?? O?U?USU?U?O?U? O?U?Oi??Ui??U?UZUi??Ui??U?U?U?Ui??Ui?? O?UZU?Ui?? O?U?USU?U?O?U? O?UZOi??UZU?UZUi??O?U?U?U?Ui??Ui?? O?UZU?Ui?? O?U?USU?U?O?U? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??Ui??U?U?U?Ui??Ui?? O?UZU?Ui?? O?U?USU?U?O?U? O?UZUi??UZUi??Ui??O?U?U?U?Ui??Ui?? O?UZU?Ui?? O?U?USU?U?O?U? O?UZOi??Ui??U?UZUi??Ui??U?U?U?Ui??Ui?? O?UZU?Ui?? O?U?USU?U?O?U? Oi??UZUi??Ui??UZUi??O?U?U?U?Ui??Ui?? O?UZU?Ui?? Ui??UZOi?? Ui??UZUi??UZU?Ui??O?U?Ui?? Ui??UZUi??U?UZOi??O?U?Oi??UZUi??U?U?Ui?? O?UZU?Ui?? Oi??UZO?U?USUi??U?U?U?Ui??Ui?? Ui??UZUSUi??O?UZ O?UZUi??UZUSUi??U?U?Ui??Ui?? Oi??U?Ui??UZOi??Oi??U? O?UZUi?? O?UZO?Ui??U?U?Ui??U?U?Oi??UY Oi??UZUi??U?USO?Ui??Oi?? O?UZU?Ui?? O?UZO?Ui??O?UZOi??O?Ui??Oi?? U?UZO?U?Oi??UZOi?? O?UZOi??UZUi??Ui??O?U?Ui?? O?U?USU?U?O?Ui??Oi?? U?UZO?UZUi??U?Ui??Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? O?UZUi??U?U?O?U?U?U?Ui??Ui?? O?UZOi??U?USUZUi??Oi??Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?U?Ui??O?U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?O?UZUi??Oi??UZU?UZOi??Ui?? Oi??UZUSU?Ui??O?UZOi??Ui?? U?UZOi??UZUi??Ui??U?U?UZ USU?O?UZUSU?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZU?U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??USUZUi??O?U? Ui??UZO?UZUi??UZUi??U?U?Ui??Ui?? O?UZO?Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ

Laisa ‘alal a’maa barajunw wa laa ‘alal a’raji barajunw wa laa ‘alal mareedi barajun wa laa ‘alaa anfusikum an taakuloo mim buyootikum aw buyooti aabaaa’ikum aw buyooti ummahaatikum aw buyooti ikhwaanikum aw buyooti akhawaatikum aw buyooti a’maamikum aw buyooti ‘ammaatikum aw buyooti akhwaalikum aw buyooti khaalaatikum aw maa malaktum mafaatihahooo aw sadeeqikum; laisa ‘alaikum junaahun an taakuloo jamee’an aw ashtaata; fa izaa dakhaltum buyootan fasallimoo ‘alaaa anfusikum tahiyyatam min ‘indil laahi mubaarakatan taiyibah; kazaalika yubai yinul laahu lakumul Aayaati la’allakum ta’qiloon (section 8)

Sahih International
There is not upon the blind [any] constraint nor upon the lame constraint nor upon the ill constraint nor upon yourselves when you eat from your [own] houses or the houses of your fathers or the houses of your mothers or the houses of your brothers or the houses of your sisters or the houses of your father’s brothers or the houses of your father’s sisters or the houses of your mother’s brothers or the houses of your mother’s sisters or [from houses] whose keys you possess or [from the house] of your friend. There is no blame upon you whether you eat together or separately. But when you enter houses, give greetings of peace upon each other – a greeting from Allah, blessed and good. Thus does Allah make clear to you the verses [of ordinance] that you may understand.


24:62

O?U?Ui??UZUi??Ui??UZOi?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ O?UZOi??Ui??UZUi??U?U?Oi??UY O?U?Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZOi??UZO?U?U?Ui??U?Ui??U?Ui?? U?UZO?U?Oi??UZOi?? U?UZOi??Ui??U?U?Oi??UY Ui??UZO?UZUi??U?U? O?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Oi??U? Oi??UZOi??Ui??U?O?U? Ui??UZUi??Ui??Ui?? USUZOi??Ui??Ui??UZO?U?U?Oi??UY Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui?? USUZO?Ui??O?UZUi??Ui??Ui??Oi??U?Ui??U?U?Ui??U? O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ USUZO?Ui??O?UZUi??Ui??Ui??Oi??U?Ui??U?U?Ui??UZU?UZ O?U?U?UYUi??UZUi??Ui??Oi??U?U?UZ Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ USU?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ O?U?Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZOi??UZO?U?U?Ui??U?Ui??U?Ui?? U?UZO?U?Oi??UZOi?? Ui??O?Ui??O?UZUi??Ui??Ui??Oi??UZUi??U?U?U?UZ Ui??U?O?UZO?Ui??Oi??U? O?UZO?Ui??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZO?Ui??Oi??UZUi?? Ui??U?Ui??Ui??UZUi?? O?U?Oi??Ui??O?UZ Ui??U?Ui??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUi??O?Ui??O?UZO?Ui??U?U?Oi??Ui?? Ui??UZUi??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ O?UZU?U?U?Oi??U? Oi??UZUi??Oi??U?USUi??U?

Innamal mu’minoonal lazeena aamanoo billaahi wa Rasoolihee wa izaa kaanoo ma’ahoo ‘alaaa amrin jaami’il lam yazhaboo hataa yastaazinooh; innal lazeena yastaa zinookana ulaaa’ikal lazeena yu’minoona billaahi wa Rasoolih; fa izas taazanooka liba’di shaanihim faazal liman shi’ta minhum wastaghfir lahumul laah; innal laaha Gahfoor Raheem

Sahih International
The believers are only those who believe in Allah and His Messenger and, when they are [meeting] with him for a matter of common interest, do not depart until they have asked his permission. Indeed, those who ask your permission, [O Muhammad] – those are the ones who believe in Allah and His Messenger. So when they ask your permission for something of their affairs, then give permission to whom you will among them and ask forgiveness for them of Allah. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.


24:63

Ui??UZUi??Oi?? O?UZOi??Ui??O?UZUi??U?U?Oi??UY O?U?O?UZO?O?UZ Ui??Ui??Oi??UZUi??O?U?U?Ui??U? O?UZUSUi??Ui??UZU?U?Ui??Ui?? U?UZO?U?O?UZO?O?U? O?UZO?Ui??Oi??U?U?U?Ui?? O?UZO?Ui??Oi??Ui??Oi?? Ui??UZO?Ui?? USUZO?Ui??Ui??UZUi??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ USUZO?UZO?UZUi??UZUi??Ui??U?U?Ui??UZ Ui??U?Ui??U?U?Ui??Ui?? Ui??U?U?UZOi??Oi??Ui??Oi?? U?UZUi??Ui??USUZOi??Ui??Oi??UZOi??U? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ USU?Oi??UZOi??Ui??U?U?U?U?Ui??UZ O?UZUi??Ui?? O?UZUi??Ui??Oi??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi?? O?U?Oi??U?USO?UZUi??U?Ui??Ui?? U?U?O?Ui??Ui??UZOi??U? O?UZU?Ui?? USU?Oi??U?USO?UZUi??U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZOi??O?U? O?UZUi??U?USUi??U?

La taj’aloo du’aaa’ar Rasooli bainakum kadu’aaa’i badikum ba’daa; qad ya’lamul laahul lazeena yatasallaloona minkum liwaazaa; fal yahzaril lazeena yukhaalifoona ‘an amriheee an tuseebahum fitnatun aw yuseebahum ‘azaabun aleem

Sahih International
Do not make [your] calling of the Messenger among yourselves as the call of one of you to another. Already Allah knows those of you who slip away, concealed by others. So let those beware who dissent from the Prophet’s order, lest fitnah strike them or a painful punishment.


24:64

O?UZUi??UZO? O?U?Ui??UZUi?? Ui??U?Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZOi?? U?U?Ui?? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZUi??U?UZUi??O?U? U?UZUi??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? Ui??UZO?Ui?? USUZO?Ui??Ui??UZUi??U? Ui??UZO? O?UZUi??O?U?Ui??Ui?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? U?UZUSUZU?Ui??Ui??UZ USU?Oi??Ui??Oi??UZO?U?U?Ui??UZ O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U? U?UZUSU?Ui??UZO?U?Ui??Oi??U?Ui??U?Ui?? O?U?Ui??UZOi?? O?UZUi??U?Ui??U?U?Oi??UY U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?U?U?Ui??U?Ui?? O?UZUi??Ui??O?U? O?UZUi??U?USUi??U?U?

Alaaa inna lillaahi maa fis samaawaati wal ardi qad ya’lamu maaa antum ‘alaihi wa Yawma yurja’oona ilaihi fa yunaabi ‘uhum bimaa ‘amiloo; wallaahu bikulli shai’in ‘Aleem (section 9)

Sahih International
Unquestionably, to Allah belongs whatever is in the heavens and earth. Already He knows that upon which you [stand] and [knows] the Day when they will be returned to Him and He will inform them of what they have done. And Allah is Knowing of all things.