15. Al-Hijr Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??


15:1

Oi??Ui??Ui??Oi?? O?U?Ui??Ui??U?UZ O?UZOi??USUZUi??O?U? Ui??Ui??Ui??U?U?O?UZUi??O?U? U?UZUi??U?Oi??Ui??O?UZOi??Ui??U? Ui??U?Ui??O?U?USUi??U?

Alif-Laaam-Raa; tilka Aayaatul Kitaabi wa Qur-aa-nim Mubeen

Sahih International
Alif, Lam, Ra. These are the verses of the Book and a clear Qur’an.


15:2

Oi??U?Ui??O?UZUi??UZOi?? USUZU?UZO?U?Ui?? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ U?UZU?UZOi??U?U?Oi??UY Ui??UZU?Ui?? U?UZOi??Ui??U?U?Oi??UY Ui??U?O?Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Rubamaa yawaddul lazeena kafaroo law kaanoo muslimeen

Sahih International
Perhaps those who disbelieve will wish that they had been Muslims.


15:3

Oi??UZOi??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? USUZO?Ui??U?U?Ui??U?U?Oi??UY U?UZUSUZO?UZUi??UZO?UZUi??O?U?U?Oi??UY U?UZUSU?Ui??Ui??Ui??U?Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??O?UZUi??UZUi??U? U?UZO?UZU?Ui??U?UZ USUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

Zarhum yaakuloo wa tatamatta’oo wa yulhihimul amalu fasawfa ya’lamoon

Sahih International
Let them eat and enjoy themselves and be diverted by [false] hope, for they are going to know.


15:4

U?UZUi??UZO? O?UZUi??Ui??Ui??UZU?Ui??Ui??UZOi?? Ui??U?Ui?? Ui??UZOi??Ui??USUZOi??U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? U?UZUi??UZUi??UZOi?? U?U?O?UZOi??O?U? Ui??UZUi??O?Ui??Ui??U?U?Ui??U?

Wa maaa ahlaknaa min qaryatin illaa wa lahaa kitaabum ma’loom

Sahih International
And We did not destroy any city but that for it was a known decree.


15:5

Ui??UZUi??Oi?? O?UZO?Ui??O?U?Ui??U? Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??Oi??U? O?UZOi??UZUi??UZUi??UZOi?? U?UZUi??UZOi?? USUZO?Ui??O?UZUi??Ui??Ui??Oi??U?Oi??U?U?Ui??UZ

Maa tasbiqu min ummatin ajalahaa wa maa yastaakhiroon

Sahih International
No nation will precede its term, nor will they remain thereafter.


15:6

U?UZUi??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZUi??Ui??O?UZUSU?Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?Ui?? Ui??U?O?U?Ui??Ui??UZ O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? Ui??Ui??Oi??U?Ui??U?Ui??Oi??U? O?U?Ui??UZUi??U?UZ Ui??UZUi??UZOi??Ui??Ui??U?U?Ui??U?

Wa qaaloo yaaa aiyuhal lazee nuzzila ‘alaihiz Zikru innaka lamajnoon

Sahih International
And they say, “O you upon whom the message has been sent down, indeed you are mad.


15:7

Ui??UZUi??U?Ui?? Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??O?U?USUi??UZOi?? O?U?Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??UZUi??Ui??Oi??U?U?UZOi??U? O?U?Ui?? U?U?Ui??O?UZ Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Law maa taateenaa bil malaaa’ikati in kunta minas saadiqeen

Sahih International
Why do you not bring us the angels, if you should be among the truthful?”


15:8

Ui??UZOi?? Ui??U?Ui??UZO?U?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??UZUi??Ui??Oi??U?U?UZOi??UZ O?U?Ui??UZUi??Oi?? O?U?Ui??Ui??Ui??Oi??UZUi??U?Ui?? U?UZUi??UZOi?? U?UZOi??Ui??U?U?Ui??Oi??UY O?U?Oi??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Ui??O?UZOi??U?USUi??UZ

Maa nunazzilul malaaa’i kata illaa bilhaqqi wa maa kaanooo izam munzareen

Sahih International
We do not send down the angels except with truth; and the disbelievers would not then be reprieved.


15:9

O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZOi??Ui??Ui??U? Ui??UZO?UZUi??Ui??Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??Oi??U?Ui??U?Ui??Oi??UZ U?UZO?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi??U?U? Ui??UZOi??UZUi??U?U?O?U?U?Ui??UZ

Innaa Nahnu nazalnaz Zikra wa Innaa lahoo lahaa fizoon

Sahih International
Indeed, it is We who sent down the Qur’an and indeed, We will be its guardian.


15:10

U?UZUi??UZUi??UZO?Ui?? O?UZOi??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U?U?UZ U?U?Ui?? O?U?USUZO?U? Ui??Ui??Ui??O?UZU?UZUi??Ui??U?USUi??UZ

Wa laqad arsalnaa min qablika fee shiya’il awwaleen

Sahih International
And We had certainly sent [messengers] before you, [O Muhammad], among the sects of the former peoples.


15:11

U?UZUi??UZOi?? USUZO?Ui??O?U?USUi??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZUi??O?U?U?Ui??U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? U?UZOi??Ui??U?U?Oi??UY O?U?Ui??U?Ui?? USUZO?Ui??O?UZUi??Ui??O?U?O?U?U?Ui??UZ

Wa maa yaateehim mir Rasoolin illaa kaanoo bihee yastahzi’oon

Sahih International
And no messenger would come to them except that they ridiculed him.


15:12

U?UZOi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??UZO?Ui??Ui??U?U?U?Ui??U?U? U?U?Ui?? Ui??U?Ui??U?U?O?U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Oi??U?Ui??U?USUi??UZ

kazaalika naslukuhoo fee quloobil mujrimeen

Sahih International
Thus do We insert denial into the hearts of the criminals.


15:13

Ui??UZOi?? USU?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ O?U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??UZO?Ui?? Oi??UZUi??UZO?Ui?? O?U?Ui??UZUi??Oi??U? Ui??Ui??Ui??O?UZU?UZUi??Ui??U?USUi??UZ

Laa yu’minoona bihee wa qad khalat sunnatul awwaleen

Sahih International
They will not believe in it, while there has already occurred the precedent of the former peoples.


15:14

U?UZUi??UZU?Ui?? U?UZO?UZOi??Ui??Ui??UZOi?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui?? O?UZOi??O?Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZO?O?U? U?UZO?UZUi??U?Ui??U?Oi??UY U?U?USUi??U? USUZO?Ui??Oi??U?Oi??U?U?Ui??UZ

Wa law fatahnaa ‘alaihim baabam minas samaaa’i fazaloo feehi ya’rujoon

Sahih International
And [even] if We opened to them a gate from the heaven and they continued therein to ascend,


15:15

Ui??UZUi??UZOi??Ui??U?U?Ui??Oi??UY O?U?Ui??UZUi??Ui??UZOi?? O?U?U?U?Ui??Oi??UZO?Ui?? O?UZO?Ui??Oi??UZUi??Oi??U?Ui??UZOi?? O?UZUi??Ui?? Ui??UZOi??Ui??Ui??U? Ui??UZU?Ui??Ui??U? Ui??UZUi??O?Ui??Oi??U?U?Oi??U?U?Ui??UZ

Laqaaloo innamaa sukkirat absaarunaa bal nahnu qawmum mashooroon (section 1)

Sahih International
They would say, “Our eyes have only been dazzled. Rather, we are a people affected by magic.”


15:16

U?UZUi??UZUi??UZO?Ui?? Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? U?U?Ui?? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZO?O?U? O?U?Oi??U?U?Oi??Ui??Oi?? U?UZO?UZUSUZUi??Ui??UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??U?Ui??Ui??UZUi??Ui??O?U?Oi??U?USUi??UZ

Wa laqad ja’alnaa fissamaaa’i buroojanw wa zaiyannaahaa linnaazireen

Sahih International
And We have placed within the heaven great stars and have beautified it for the observers.


15:17

U?UZOi??UZU?U?O?Ui??Ui??UZUi??Ui??UZOi?? Ui??U?Ui?? U?U?Ui??U?Ui?? O?UZUSUi??Oi??UZUi??Ui??U? Oi??UZUi??Oi??U?USUi??U?

Wa hafiznaahaa min kulli Shaitaanir rajeem

Sahih International
And We have protected it from every devil expelled [from the mercy of Allah]


15:18

O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi??U? Ui??O?Ui??O?UZOi??UZUi??UZ Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??O?UZ U?UZO?UZO?Ui??O?UZO?UZUi??U?U? O?U?Ui??UZOi??O?U? Ui??U?Ui??O?U?USUi??U?

Illaa manis taraqas sam’a fa atba’ahoo shihaabum mubeen

Sahih International
Except one who steals a hearing and is pursued by a clear burning flame.


15:19

U?UZUi??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??UZ Ui??UZO?UZO?Ui??Ui??UZUi??Ui??UZOi?? U?UZO?UZUi??Ui??Ui??UZUSUi??Ui??UZOi?? U?U?USUi??UZOi?? Oi??UZU?UZUi??O?U?Ui??UZ U?UZO?UZUi??U?O?UZO?Ui??Ui??UZOi?? U?U?USUi??UZOi?? Ui??U?Ui?? U?U?Ui??U?Ui?? O?UZUi??Ui??O?U? Ui??UZUi??U?Ui??O?U?U?Ui??U?

Wal arda madadnaahaa wa alqainaa feehaa rawaasiya wa ambatnaa feehaa min kulli shai’im mawzoon

Sahih International
And the earth – We have spread it and cast therein firmly set mountains and caused to grow therein [something] of every well-balanced thing.


15:20

U?UZOi??UZO?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? U?U?USUi??UZOi?? Ui??UZO?UZUi??USU?O?UZ U?UZUi??UZUi?? Ui??UZUi??O?Ui??O?U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??U?U? O?U?Oi??UZUi??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Wa ja’alnaa lakum feehaa ma’aayisha wa mal lastum lahoo biraaziqeen

Sahih International
And We have made for you therein means of living and [for] those for whom you are not providers.


15:21

U?UZO?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??O?U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? O?U?Ui??O?UZUi??UZOi?? Oi??UZO?UZO?Oi??U?Ui??U?Ui??U?U? U?UZUi??UZOi?? Ui??U?Ui??UZO?U?Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? O?U?Ui??UZO?UZOi??U? Ui??UZUi??O?Ui??Ui??U?U?Ui??U?

Wa im min shai’in illaa ‘indanaa khazaaa ‘inuhoo wa maa nunazziluhooo illaa biqadarim ma’loom

Sahih International
And there is not a thing but that with Us are its depositories, and We do not send it down except according to a known measure.


15:22

U?UZO?UZOi??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??Oi??U?Ui??USUZUi??Oi??UZ Ui??UZU?UZUi??Ui??U?Oi??UZ U?UZO?UZUi??O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZO?O?U? Ui??UZO?O?Ui?? U?UZO?UZO?Ui??Ui??UZUSUi??Ui??UZUi??U?U?Ui??U?U?Ui??U? U?UZUi??UZO? O?UZUi??O?U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??U?U? O?U?Oi??UZUi??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Wa arsalnar riyaaha la waaqiha fa anzalnaa minas samaaa’i maaa’an fa asqai naakumoohu wa maaa antum lahoo bikhaazineen

Sahih International
And We have sent the fertilizing winds and sent down water from the sky and given you drink from it. And you are not its retainers.


15:23

U?UZO?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi??UZOi??Ui??Ui??U? Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui?? U?UZUi??U?Ui??U?USO?U? U?UZUi??UZOi??Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??U?UZUi??Oi??U?Oi??U?U?Ui??UZ

Wa innnaa la nahnu nuhyee wa numeetu wa nahnul waarisoon

Sahih International
And indeed, it is We who give life and cause death, and We are the Inheritor.


15:24

U?UZUi??UZUi??UZO?Ui?? O?UZUi??U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?Ui??O?UZUi??Ui??O?U?Ui??U?USUi??UZ Ui??U?Ui??U?U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZUi??UZO?Ui?? O?UZUi??U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?Ui??O?UZUi??Ui??Ui??Oi??U?Oi??U?USUi??UZ

Wa la qad ‘alimnal mustaqdimeena minkum wa laqad ‘alimnal mustaakhireen

Sahih International
And We have already known the preceding [generations] among you, and We have already known the later [ones to come].


15:25

U?UZO?U?Ui??UZUi?? Oi??UZO?UZUi??U?UZ Ui??U?U?UZ USUZOi??Ui??O?U?Oi??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Oi??UZU?U?USUi??U? O?UZUi??U?USUi??U?

Wa inna Rabbaka Huwa yahshuruhum; innahoo Hakeem ‘Aleem (section 2)

Sahih International
And indeed, your Lord will gather them; indeed, He is Wise and Knowing.


15:26

U?UZUi??UZUi??UZO?Ui?? Oi??UZUi??UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??Ui??O?U?Ui??O?UZUi??Ui??UZ Ui??U?Ui?? Oi??UZUi??Ui??Oi??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui??Ui?? Oi??UZUi??UZO?U? Ui??UZUi??O?Ui??Ui??U?U?Ui??U?

Wa laqad khalaqnal insaana min salsaalim min hama im masnoon

Sahih International
And We did certainly create man out of clay from an altered black mud.


15:27

U?UZUi??Ui??Ui??Oi??UZO?Ui??UZUi?? Oi??UZUi??UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U? Ui??U?Ui?? Ui??UZUi??Oi??Oi??U? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??U?U?Ui??U?

Waljaaanna khalaqnaahu min qablu min naaris samoom

Sahih International
And the jinn We created before from scorching fire.


15:28

U?UZO?U?Oi??Ui?? Ui??UZOi??Ui??UZ Oi??UZO?U?Ui??U?UZ Ui??U?Ui??Ui??Ui??UZUi??UZUi??Ui??Oi??U?U?UZOi??U? O?U?Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZUi??Ui??U?Ui??U?U? O?UZO?UZOi??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZUi??Ui??Oi??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui??Ui?? Oi??UZUi??UZO?U? Ui??UZUi??O?Ui??Ui??U?U?Ui??U?

Wa iz qaala Rabbuka lilmalaaa’ ikati innee khaaliqum basharam min salsaalim min hama im masnoon

Sahih International
And [mention, O Muhammad], when your Lord said to the angels, “I will create a human being out of clay from an altered black mud.


15:29

U?UZO?U?Oi??UZOi?? O?UZU?UZUi??USUi??O?U?Ui??U?U? U?UZUi??UZU?UZOi??Ui??O?U? U?U?USUi??U? Ui??U?Ui?? Oi??U?Ui??U?Oi??U?Ui?? U?UZUi??UZO?U?U?Oi??UY Ui??UZUi??U?U? O?UZUi??Oi??U?O?U?USUi??UZ

Fa izaa sawwaituhoo wa nafakhtu feehi mir roohee faqa’oo lahoo saajideen

Sahih International
And when I have proportioned him and breathed into him of My [created] soul, then fall down to him in prostration.”


15:30

U?UZO?UZOi??UZO?UZ Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??UZUi??Ui??Oi??U?U?UZOi??U? U?U?Ui??U?Ui??Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??Ui??UZO?U?U?Ui??UZ

Fasajadal malaaa’ikatu kulluhum ajma’oon

Sahih International
So the angels prostrated – all of them entirely,


15:31

O?U?Ui??UZUi??O? O?U?O?Ui??Ui??U?USO?UZ O?UZO?UZUi??Ui??Ui?? O?UZUi?? USUZU?U?U?Ui??UZ Ui??UZO?UZ Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Oi??U?O?U?USUi??UZ

Illaaa ibleesa abaaa ai yakoona ma’as saajideen

Sahih International
Except Iblees, he refused to be with those who prostrated.


15:32

Ui??UZOi??Ui??UZ USUZUi??Ui??O?U?O?Ui??Ui??U?USO?U? Ui??UZOi?? Ui??UZU?UZ O?UZUi??UZUi??Oi?? O?UZU?U?U?Ui??UZ Ui??UZO?UZ Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Oi??U?O?U?USUi??UZ

Qaala yaaa Ibleesu maa laka allaa takoona ma’as saajideen

Sahih International
[Allah] said, O Iblees, what is [the matter] with you that you are not with those who prostrate?”


15:33

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZUi??Ui?? O?UZU?U?Ui?? Ui??U?Ui??O?UZO?Ui??Oi??U?O?UZ Ui??U?O?UZO?UZOi??U? Oi??UZUi??UZUi??Ui??O?UZUi??U?U? Ui??U?Ui?? Oi??UZUi??Ui??Oi??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui??Ui?? Oi??UZUi??UZO?U? Ui??UZUi??O?Ui??Ui??U?U?Ui??U?

Qaala lam akul li asjuda libasharin khalaqtahoo min salsaalim min hama im masnoon

Sahih International
He said, “Never would I prostrate to a human whom You created out of clay from an altered black mud.”


15:34

Ui??UZOi??Ui??UZ U?UZUi??Oi??Ui??Oi??U?Oi??Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? U?UZO?U?Ui??UZUi??U?UZ Oi??UZOi??U?USUi??U?

Qaala fakhruj minhaa fa innaka rajeem

Sahih International
[Allah] said, “Then get out of it, for indeed, you are expelled.


15:35

U?UZO?U?Ui??UZUi?? O?UZUi??UZUSUi??U?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??O?Ui??Ui??UZOi??UZ O?U?Ui??UZUi??Ui?? USUZU?Ui??Ui??U? Ui??Ui??O?U?Ui??USUi??U?

Wa inna ‘alikal la’nata ilaa Yawmid Deen

Sahih International
And indeed, upon you is the curse until the Day of Recompense.”


15:36

Ui??UZOi??Ui??UZ Oi??UZO?U?Ui?? U?UZO?UZUi??O?U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??Ui?? USUZU?Ui??Ui??U? USU?O?Ui??O?UZOi??U?U?Ui??UZ

Qaala Rabbi fa anzirneee ilaa Yawmi yub’asoon

Sahih International
He said, “My Lord, then reprieve me until the Day they are resurrected.”


15:37

Ui??UZOi??Ui??UZ U?UZO?U?Ui??UZUi??U?UZ Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui??O?UZOi??U?USUi??UZ

Qaala fa innaka minal munzareen

Sahih International
[Allah] said, “So indeed, you are of those reprieved


15:38

O?U?Ui??UZUi??Ui?? USUZU?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??U?UZUi??Ui??O?U? Ui??Ui??Ui??Ui??UZO?Ui??Ui??U?U?Ui??U?

Ilaa Yawmil waqtil ma’loom

Sahih International
Until the Day of the time well-known.”


15:39

Ui??UZOi??Ui??UZ Oi??UZO?U?Ui?? O?U?Ui??UZO? O?UZO?Ui??U?UZUSUi??O?UZUi??U?Ui?? Ui??UZO?U?O?UZUSU?Ui??Ui??UZUi??UZUi?? Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? U?U?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? U?UZUi??UZO?U?O?Ui??U?U?USUZUi??UZUi??Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??Ui??UZO?U?USUi??UZ

Qaala Rabbi bimaaa aghwaitanee la uzayyinaana lahum fil ardi wa la ughwiyan nahum ajma’een

Sahih International
[Iblees] said, “My Lord, because You have put me in error, I will surely make [disobedience] attractive to them on earth, and I will mislead them all


15:40

O?U?Ui??UZUi??Oi?? O?U?O?UZOi??O?UZU?UZ Ui??U?Ui??Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??UZOi??U?USUi??UZ

Illaa ‘ibaadaka minhumul mukhlaseen

Sahih International
Except, among them, Your chosen servants.”


15:41

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZUi??Oi??UZOi?? Oi??U?Oi??UZUi??Oi??U? O?UZUi??UZUi??UZUi?? Ui??U?O?Ui??O?UZUi??U?USUi??U?

Qaala haaza Siraatun ‘alaiya Mustaqeem

Sahih International
[Allah] said, “This is a path [of return] to Me [that is] straight.


15:42

O?U?Ui??UZUi?? O?U?O?UZOi??O?U?Ui?? Ui??UZUSUi??O?UZ Ui??UZU?UZ O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi??U? Ui??O?UZUi??O?UZO?UZU?UZ Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??O?UZOi??U?U?USUi??UZ

Inna ‘ibaadee laisa laka ‘alaihim sultaanun illaa manittaba’aka minal ghaaween

Sahih International
Indeed, My servants – no authority will you have over them, except those who follow you of the deviators.


15:43

U?UZO?U?Ui??UZUi?? Oi??UZUi??UZUi??UZUi??Ui??UZ Ui??UZUi??UZU?Ui??O?U?O?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??Ui??UZO?U?USUi??UZ

Wa inna jahannama lamaw’iduhum ajma’een

Sahih International
And indeed, Hell is the promised place for them all.


15:44

Ui??UZUi??UZOi?? O?UZO?Ui??O?UZOi??U? O?UZO?Ui??U?UZUi??O?U? Ui??U?Ui??U?U?Ui??U?Ui?? O?UZOi??O?U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? Oi??U?O?Ui??O?U? Ui??UZUi??Ui??Ui??O?U?U?Ui??U?

Lahaa sab’atu abwaab; likulli baabim minhum juz’um maqsoom (section 3)

Sahih International
It has seven gates; for every gate is of them a portion designated.”


15:45

O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?UZUi??Ui??U?USUi??UZ U?U?Ui?? Oi??UZUi??UZUi??Ui??O?U? U?UZO?U?USU?U?Ui??U?

Innal muttaqeena fee Jannaatinw wa ‘uyoon

Sahih International
Indeed, the righteous will be within gardens and springs.


15:46

Ui??O?Ui??Oi??U?Ui??U?U?Ui??UZOi?? O?U?O?UZUi??UZUi??Ui??U? O?UZOi??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Udkhuloohaa bisalaamin aamineen

Sahih International
[Having been told], “Enter it in peace, safe [and secure].”


15:47

U?UZUi??UZO?UZO?Ui??Ui??UZOi?? Ui??UZOi?? U?U?Ui?? Oi??U?O?U?U?Oi??U?Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?U?Ui??U?Ui?? O?U?Oi??Ui??U?UZUi??Ui??Ui??Oi?? O?UZUi??UZUi??Ui?? O?U?Oi??U?Oi??U? Ui??U?Ui??O?UZUi??UZUi??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Wa naza’naa ma fee sudoorihim min ghillin ikhwaanan ‘alaa sururim mutaqaabileen

Sahih International
And We will remove whatever is in their breasts of resentment, [so they will be] brothers, on thrones facing each other.


15:48

Ui??UZOi?? USUZUi??UZO?U?Ui??Ui??U?Ui??Ui?? U?U?USUi??UZOi?? Ui??UZOi??UZO?U? U?UZUi??UZOi?? Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??UZOi?? O?U?Ui??U?Oi??Ui??Oi??UZOi??U?USUi??UZ

Laa yamas suhum feehaa nasabunw wa maa hum minhaa bimukhrajeen

Sahih International
No fatigue will touch them therein, nor from it will they [ever] be removed.


15:49

Ui??UZO?U?Ui??Oi??Ui?? O?U?O?UZOi??O?U?Ui??Ui?? O?UZUi??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZUi??UZOi?? Ui??Ui??Ui??O?UZU?U?U?Oi??U? Ui??Ui??Oi??UZUi??Oi??U?USUi??U?

Nabbi’ ‘ibaadeee annneee anal Ghafoorur Raheem

Sahih International
[O Muhammad], inform My servants that it is I who am the Forgiving, the Merciful.


15:50

U?UZO?UZUi??UZUi?? O?UZOi??UZOi??O?U?Ui?? Ui??U?U?UZ Ui??Ui??Ui??O?UZOi??UZOi??O?U? Ui??Ui??Ui??O?UZUi??U?USUi??U?

Wa anna ‘azaabee uwal ‘azaabul aleem

Sahih International
And that it is My punishment which is the painful punishment.


15:51

U?UZUi??UZO?U?Ui??Oi??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi?? Oi??UZUSUi??U?U? O?U?O?Ui??Oi??UZUi??Ui??U?USUi??UZ

Wa nabbi’hum ‘an daifi Ibraaheem

Sahih International
And inform them about the guests of Abraham,


15:52

O?U?Oi??Ui?? O?UZOi??UZUi??U?U?Oi??UY O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? U?UZUi??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??UZUi??Ui??Ui??Oi?? Ui??UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??U?Ui??U?U?Ui??Ui?? U?UZOi??U?Ui??U?U?Ui??UZ

Iz dakhaloo ‘alaihi faqaaloo salaaman qaala innaa minkum wajiloon

Sahih International
When they entered upon him and said, “Peace.” [Abraham] said, “Indeed, we are fearful of you.”


15:53

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY Ui??UZOi?? O?UZU?Ui??Oi??UZUi??Ui?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??U?O?UZO?U?Ui??Oi??U?U?UZ O?U?O?U?Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??U?USUi??U?

Qaaloo la tawjal innaa nubashshiruka bighulaamin ‘aleem

Sahih International
[The angels] said, “Fear not. Indeed, we give you good tidings of a learned boy.”


15:54

Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZO?UZO?UZUi??Oi??Ui??O?U?Ui??U?U?Ui??U?Ui?? O?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? O?UZUi?? Ui??UZUi??O?UZUi??Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??U?U?O?UZOi??U? U?UZO?U?Ui??UZ O?U?O?UZO?U?Ui??Oi??U?U?Ui??UZ

Qaala abashshartumoonee ‘alaaa am massaniyal kibaru fabima tubashshiroon

Sahih International
He said, “Have you given me good tidings although old age has come upon me? Then of what [wonder] do you inform?”


15:55

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY O?UZO?UZUi??Oi??Ui??Ui??UZUi??U?UZ O?U?Ui??Ui??Ui??Oi??UZUi??U?Ui?? U?UZUi??UZOi?? O?UZU?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U?Oi??U?USUi??UZ

Qaaloo bashsharnaaka bilhaqqi falaa takum minal qaaniteen

Sahih International
They said, “We have given you good tidings in truth, so do not be of the despairing.”


15:56

Ui??UZOi??Ui??UZ U?UZUi??UZUi?? USUZUi??Ui??Ui??UZOi??U? Ui??U?Ui?? Oi??UZUi??Oi??Ui??Ui??UZOi??U? Oi??UZO?U?Ui??Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??Ui??Oi??UZUi??O?Ui??U?Ui??U?Ui??UZ

Qaala wa mai yaqnatu mir rahmati Rabbiheee illad daaaloon

Sahih International
He said, “And who despairs of the mercy of his Lord except for those astray?”


15:57

Ui??UZOi??Ui??UZ U?UZUi??UZOi?? Oi??UZOi??Ui??O?U?U?U?Ui??Ui?? O?UZUSU?Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?UZUi??U?U?Ui??UZ

Qaala famaa khatbukum aiyuhal mursaloon

Sahih International
[Abraham] said, “Then what is your business [here], O messengers?”


15:58

Ui??UZOi??Ui??U?U?Ui??Oi??UY O?U?Ui??UZUi??O? O?U?Oi??Ui??O?U?Ui??Ui??Ui??UZO? O?U?Ui??UZUi??Ui?? Ui??UZU?Ui??Ui??U? Ui??U?Ui??Oi??Ui??Oi??U?Ui??U?USUi??UZ

Qaaloo innaaa ursilnaaa ilaa qawmim mujrimeen

Sahih International
They said, “Indeed, we have been sent to a people of criminals,


15:59

O?U?Ui??UZUi??O? O?UZOi??Ui??UZ Ui??U?U?Oi??U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi??U?Ui??UZOi??U?Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??Ui??UZO?U?USUi??UZ

Illaaa Aala Loot; innaa lamunajjoohum ajma’een

Sahih International
Except the family of Lot; indeed, we will save them all


15:60

O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??Ui??Ui??Oi??UZO?UZO?UZUi??U?U? Ui??UZO?UZUi??Oi??Ui??Ui??UZO? O?U?Ui??UZUi??Ui??UZOi?? Ui??UZUi??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??O?UZUi??O?U?Oi??U?USUi??UZ

Illam ra atahoo qaddarnaaa innahaa laminal ghaabireen (section 4)

Sahih International
Except his wife.” Allah decreed that she is of those who remain behind.


15:61

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? Oi??UZO?O?UZ O?UZOi??Ui??UZ Ui??U?U?Oi??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?UZUi??U?U?Ui??UZ

Falamma jaaa’a Aala Lootinil mursaloon

Sahih International
And when the messengers came to the family of Lot,


15:62

Ui??UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??UZUi??U?U?Ui??Ui?? Ui??UZU?Ui??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui??U?UZOi??U?U?Ui??UZ

Qaala innakum qawmum munkaroon

Sahih International
He said, “Indeed, you are people unknown.”


15:63

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??Ui?? Oi??U?Oi??Ui??Ui??UZUi??U?UZ O?U?Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??U?U?Oi??UY U?U?USUi??U? USUZUi??Ui??O?UZOi??U?U?Ui??UZ

Qaaloo bal ji’naaka bimaa kaanoo feehi yamtaroon

Sahih International
They said, “But we have come to you with that about which they were disputing,


15:64

U?UZO?UZO?UZUSUi??Ui??UZUi??U?UZ O?U?Ui??Ui??Ui??Oi??UZUi??U?Ui?? U?UZO?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZOi??UZUi??O?U?Ui??U?U?Ui??UZ

Wa atainaaka bilhaqqi wa innaa lasaadiqoon

Sahih International
And we have come to you with truth, and indeed, we are truthful.


15:65

U?UZO?UZO?Ui??Oi??U? O?U?O?UZUi??Ui??Ui??U?U?UZ O?U?Ui??U?Oi??Ui??O?U? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??UZUi??USUi??Ui??U? U?UZUi??O?UZUi??O?U?O?Ui?? O?UZO?Ui??O?UZUi??Oi??UZUi??U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZOi?? USUZUi??Ui??O?UZU?U?O?Ui?? Ui??U?Ui??U?U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZO?U? U?UZUi??Ui??Ui??Oi??U?U?Oi??UY Oi??UZUSUi??Oi??U? O?U?Oi??Ui??Ui??UZOi??U?U?Ui??UZ

Fa asri bi ahlika biqit’im minal laili wattabi’ adbaarahum wa laa yaltafit minkum ahadunw wamdoo haisu tu’maroon

Sahih International
So set out with your family during a portion of the night and follow behind them and let not anyone among you look back and continue on to where you are commanded.”


15:66

U?UZUi??UZOi??UZUSUi??Ui??UZO? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U? Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Oi??UZ O?UZUi??UZUi?? O?UZOi??O?U?Oi??UZ Ui??UZUi??Ui??Oi??U?Ui??UZO?O?U? Ui??UZUi??Ui??Oi??U?U?O?U? Ui??U?Ui??Oi??Ui??O?U?Oi??U?USUi??UZ

Wa qadainaaa ilaihi zaalikal amra anna daabira haaa’ulaaa’i maqtoo’um musbiheen

Sahih International
And We conveyed to him [the decree] of that matter: that those [sinners] would be eliminated by early morning.


15:67

U?UZOi??UZO?O?UZ O?UZUi??Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??Ui??UZO?U?USUi??UZOi??U? USUZO?Ui??O?UZO?Ui??O?U?Oi??U?U?Ui??UZ

Wa jaaa’a ahlul madeenati yastabshiroon

Sahih International
And the people of the city came rejoicing.


15:68

Ui??UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??UZUi?? Ui??UZUi??Ui??Oi??U?Ui??UZO?O?U? Oi??UZUSUi??U?U?Ui?? U?UZUi??UZOi?? O?UZU?Ui??Oi??UZOi??U?U?Ui??U?

Qaala inna haaa’ulaaa’i daifee falaa tafdahoon

Sahih International
[Lot] said, “Indeed, these are my guests, so do not shame me.


15:69

U?UZUi??O?UZUi??Ui??U?U?Oi??UY Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ U?UZUi??UZOi?? O?U?Oi??Ui??O?U?U?Ui??U?

Wattaqul laaha wa laa tukhzoon

Sahih International
And fear Allah and do not disgrace me.”


15:70

Ui??UZOi??Ui??U?U?Ui??Oi??UY O?UZU?UZUi??UZUi??Ui?? Ui??UZUi??Ui??Ui??UZU?UZ O?UZUi??U? Ui??Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZUi??U?USUi??UZ

Qaalooo awalam nanhaka ‘anil ‘aalameen

Sahih International
They said, “Have we not forbidden you from [protecting] people?”


15:71

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZUi??Ui??Oi??U?Ui??UZO?O?U? O?UZUi??UZOi??O?U?Ui??Ui?? O?U?Ui?? U?U?Ui??O?U?Ui??Ui?? U?UZUi??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Qaala haaa’ulaaa’i banaateee in kuntum faa’ileen

Sahih International
[Lot] said, “These are my daughters – if you would be doers [of lawful marriage].”


15:72

Ui??UZO?UZUi??Ui??Oi??U?U?UZ O?U?Ui??UZUi??Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZU?U?Ui?? O?UZU?Ui??Oi??UZO?U?Ui??U?Ui??Ui?? USUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

La’amruka innahum lafee sakratihim ya’mahoon

Sahih International
By your life, [O Muhammad], indeed they were, in their intoxication, wandering blindly.


15:73

U?UZO?UZOi??UZOi??UZO?Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??Oi??UZUi??USUi??Oi??UZOi??U? Ui??U?O?Ui??Oi??U?Ui??U?USUi??UZ

Fa akhazat humus saihatu mushriqeen

Sahih International
So the shriek seized them at sunrise.


15:74

U?UZOi??UZO?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? O?UZUi??Ui??U?USUZUi??UZOi?? O?UZOi??U?U?Ui??UZUi??UZOi?? U?UZO?UZUi??Ui??Oi??UZOi??Ui??Ui??UZOi?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui??Ui?? Oi??U?Oi??UZOi??Oi??UZOi??Ui?? Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Oi??U?Ui??USUi??U?

Faja’alnaa ‘aaliyahaa saafilahaa wa amtamaa ‘alaihim hijaaratam min sjijjeel

Sahih International
And We made the highest part [of the city] its lowest and rained upon them stones of hard clay.


15:75

O?U?Ui??UZUi?? U?U?Ui?? Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??UZO?UZOi??USUZUi??O?U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?UZU?UZO?U?Ui??Ui??U?USUi??UZ

Inna fee zaalika la Aayaatil lilmutawassimeen

Sahih International
Indeed in that are signs for those who discern.


15:76

U?UZO?U?Ui??UZUi??Ui??UZOi?? Ui??UZO?U?O?UZO?U?USUi??U? Ui??U?Ui??Ui??U?USUi??U?

Wa innahaa labi sabeelim muqeem

Sahih International
And indeed, those cities are [situated] on an established road.


15:77

O?U?Ui??UZUi?? U?U?Ui?? Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??UZO?UZOi??USUZOi??Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Inna fee zaalika la Aayatal lilmu’mineen

Sahih International
Indeed in that is a sign for the believers.


15:78

U?UZO?U?Ui?? U?UZOi??Ui??UZ O?UZOi??Ui??Oi??UZUi??O?U? Ui??Ui??Ui??O?UZUSUi??U?UZOi??U? Ui??UZO?UZUi??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Wa in kaana Ashaabul Aikati lazaalimeen

Sahih International
And the companions of the thicket were [also] wrongdoers.


15:79

U?UZUi??Ui??O?UZUi??UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? U?UZO?U?Ui??UZUi??Ui??U?Ui??UZOi?? Ui??UZO?U?O?U?Ui??UZOi??Ui??U? Ui??U?Ui??O?U?USUi??U?

Fantaqamnaa minhum wa innahumaa labi imaamim mubeen (section 5)

Sahih International
So We took retribution from them, and indeed, both [cities] are on a clear highway.


15:80

U?UZUi??UZUi??UZO?Ui?? U?UZOi??UZUi??O?UZ O?UZOi??Ui??Oi??UZUi??O?U? Ui??Ui??Ui??Oi??U?Oi??Ui??Oi??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?UZUi??U?USUi??UZ

Wa laqad kazzaba ashaabul Hijril mursaleen

Sahih International
And certainly did the companions of Thamud deny the messengers.


15:81 viagra in mexican pharmacies.

U?UZO?UZOi??O?UZUSUi??Ui??UZUi??Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??USUZUi??O?U?Ui??UZOi?? U?UZU?UZOi??Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??U?O?Ui??Oi??U?Oi??U?USUi??UZ

Wa aatainaahum Aayaatinaa fakaanoo ‘anhaa mu’rideen

Sahih International
And We gave them Our signs, but from them they were turning away.


15:82

U?UZU?UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZUi??Ui??Oi??U?O?U?U?Ui??UZ Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Oi??U?O?UZOi??Ui??U? O?U?USU?U?O?Ui??Oi?? O?UZOi??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Wa kaanoo yanhitoona minal jibaali buyootan aamineen

Sahih International
And they used to carve from the mountains, houses, feeling secure.


15:83

U?UZO?UZOi??UZOi??UZO?Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??Ui??Oi??UZUi??USUi??Oi??UZOi??U? Ui??U?Oi??Ui??O?U?Oi??U?USUi??UZ

Fa akhazat humus saihatu musbiheen

Sahih International
But the shriek seized them at early morning.


15:84

U?UZUi??UZO? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui?? Ui??UZUi??Oi?? U?UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZU?Ui??O?U?O?U?U?Ui??UZ

Famaaa aghnaa ‘anhum maa kaanoo yaksiboon

Sahih International
So nothing availed them [from] what they used to earn.


15:85

U?UZUi??UZOi?? Oi??UZUi??UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZUi??U?UZUi??O?U? U?UZUi??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??UZ U?UZUi??UZOi?? O?UZUSUi??Ui??UZUi??U?Ui??UZO? O?U?Ui??UZUi??Oi?? O?U?Ui??Ui??Ui??Oi??UZUi??U?Ui?? U?UZO?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??O?UZUi??Oi??O?UZOi??UZ Ui??UZO?UZOi??O?U?USUZOi??U? U?UZUi??Oi??Ui??U?UZOi??U? Ui??Ui??Oi??UZUi??U?Ui??Oi??UZ Ui??Ui??Ui??Oi??UZUi??U?USUi??UZ

Wa maa khalaqnas samaawaati wal arda wa maa bainahumaaa illaa bilhaqq; wa innas Saa’ata la aatiyatun fasfahis safhal jameel

Sahih International
And We have not created the heavens and earth and that between them except in truth. And indeed, the Hour is coming; so forgive with gracious forgiveness.


15:86

O?U?Ui??UZUi?? Oi??UZO?UZUi??U?UZ Ui??U?U?UZ Ui??Ui??Ui??Oi??UZUi??UZUi??Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??O?UZUi??U?USUi??U?

Inna Rabbaka Huwal khallaaqul ‘aleem

Sahih International
Indeed, your Lord – He is the Knowing Creator.


15:87

U?UZUi??UZUi??UZO?Ui?? O?UZOi??O?UZUSUi??Ui??UZUi??U?UZ O?UZO?Ui??O?Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??UZOi??UZOi??Ui??U?Ui?? U?UZUi??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?UZOi??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??O?UZO?U?USUi??UZ

Wa laqad aatainaaka sab’am mnal masaanee wal Qur-aanal ‘azeem

Sahih International
And We have certainly given you, [O Muhammad], seven of the often repeated [verses] and the great Qur’an.


15:88

Ui??UZOi?? O?UZUi??U?O?UZUi??Ui??UZUi?? O?UZUSUi??Ui??UZUSUi??U?UZ O?U?Ui??UZUi??Ui?? Ui??UZOi?? Ui??UZO?UZUi??O?Ui??Ui??UZOi?? O?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?Ui??U?UZUi??Oi??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZOi?? O?UZOi??Ui??O?UZUi??Ui?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUi??Oi??Ui??U?U?Oi??Ui?? Oi??UZUi??UZOi??Oi??UZU?UZ Ui??U?Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Laa tamuddanna ‘ainaika ilaa maa matta ‘naa biheee azwaajam minhum wa laa tahzan ‘alaihim wakhfid janaahaka lilmu ‘mineen

Sahih International
Do not extend your eyes toward that by which We have given enjoyment to [certain] categories of the disbelievers, and do not grieve over them. And lower your wing to the believers


15:89

U?UZUi??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZUi??UZOi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USOi??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?U?USUi??U?

Wa qul inneee anan nazeerul mubeen

Sahih International
And say, “Indeed, I am the clear warner” –


15:90

U?UZUi??UZO? O?UZUi??O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui??Ui??O?UZO?U?Ui??U?USUi??UZ

Kamaaa anzalnaa ‘alal muqtasimeen

Sahih International
Just as We had revealed [scriptures] to the separators


15:91

Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ Oi??UZO?UZUi??U?U?Oi??UY Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?UZOi??Ui??UZ O?U?Oi??U?USUi??UZ

Allazeena ja’alul Quraana’ideen

Sahih International
Who have made the Qur’an into portions.


15:92

U?UZU?UZOi??UZO?U?Ui??U?UZ Ui??UZUi??UZO?Ui??Ui??UZUi??Ui??UZUi??UZUi??Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??Ui??UZO?U?USUi??UZ

Fawa Rabbika lanas’a lannahum ajma’een

Sahih International
So by your Lord, We will surely question them all


15:93

O?UZUi??UZUi??Oi?? U?UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

‘Ammaa kaanoo ya’maloon

Sahih International
About what they used to do.


15:94

U?UZUi??Oi??Ui??O?UZO?Ui?? O?U?Ui??UZOi?? O?U?Oi??Ui??Ui??UZOi??U? U?UZO?UZO?Ui??Oi??U?Oi??Ui?? O?UZUi??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?Ui??Oi??U?U?U?USUi??UZ

Fasda’ bimaa tu’maru wa a’rid anil mushrikeen

Sahih International
Then declare what you are commanded and turn away from the polytheists.


15:95

O?U?Ui??UZUi??Oi?? U?UZU?UZUSUi??Ui??UZUi??U?UZ Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?Ui??O?UZUi??Ui??O?U?O?U?USUi??UZ

Innaa kafainaakal mustahzi’een

Sahih International
Indeed, We are sufficient for you against the mockers


15:96

Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ USUZOi??Ui??O?UZUi??U?U?Ui??UZ Ui??UZO?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?Ui??UZUi??Ui??Ui??Oi?? O?UZOi??Oi??UZOi??UZ U?UZO?UZU?Ui??U?UZ USUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

Allazeena yaj’aloona ma’al laahi ilaahan aakhar; fasawfa ya’lamoon

Sahih International
Who make [equal] with Allah another deity. But they are going to know.


15:97

U?UZUi??UZUi??UZO?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??UZUi??U? O?UZUi??UZUi??U?UZ USUZOi??U?USUi??U? Oi??UZO?Ui??Oi??U?U?UZ O?U?Ui??UZOi?? USUZUi??U?U?Ui??U?U?Ui??UZ

Wa laqad na’lamu annak yadeequ sadruka bimaa yaqooloon

Sahih International
And We already know that your breast is constrained by what they say.


15:98

U?UZO?UZO?U?Ui??Oi??Ui?? O?U?Oi??UZUi??Ui??O?U? Oi??UZO?U?Ui??U?UZ U?UZU?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Oi??U?O?U?USUi??UZ

Fasbbih bihamdi Rabbika wa kum minas saajideen

Sahih International
So exalt [Allah] with praise of your Lord and be of those who prostrate [to Him].


15:99

U?UZUi??O?Ui??O?U?O?Ui?? Oi??UZO?UZUi??U?UZ Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui?? USUZO?Ui??O?U?USUZU?UZ Ui??Ui??Ui??USUZUi??U?USUi??U?

Wa’bud Rabbaka hattaa yaatiyakal yaqeen (section 6)

Sahih International
And worship your Lord until there comes to you the certainty (death).