12. Yusuf USU?O?U?


12:1

Oi??Ui??Ui??Oi?? O?U?Ui??Ui??U?UZ O?UZOi??USUZUi??O?U? Ui??Ui??Ui??U?U?O?UZUi??O?U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?U?USUi??U?

Alif-Laaam-Raa; tilka Aayaatul Kitaabil Mubeen

Sahih International
Alif, Lam, Ra. These are the verses of the clear Book.


12:2

O?U?Ui??UZUi??O? O?UZUi??O?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?Oi??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??Oi?? O?UZOi??UZO?U?USUi??Ui??Oi?? Ui??UZUi??O?UZUi??UZUi??U?U?Ui??Ui?? O?UZO?Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ

Innaaa anzalnaahu quraanan ‘Arabiyyal la ‘allakum ta’qiloon

Sahih International
Indeed, We have sent it down as an Arabic Qur’an that you might understand.


12:3

Ui??UZOi??Ui??Ui??U? Ui??UZUi??U?Oi??U?Ui?? O?UZUi??UZUSUi??U?UZ O?UZOi??Ui??O?UZUi??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??UZOi??UZOi??U? O?U?Ui??UZO? O?UZU?Ui??Oi??UZUSUi??Ui??UZO? O?U?Ui??UZUSUi??U?UZ Ui??UZUi??Oi??UZOi?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?UZOi??Ui??UZ U?UZO?U?Ui?? U?U?Ui??O?UZ Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U?Ui??U?Ui?? Ui??UZUi??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??O?UZUi??U?U?Ui??U?USUi??UZ

Nahnu naqussu ‘alaika ahsanal qasasi bimaaa awhainaaa ilaika haazal quraana wa in kunta min qablihee laminal ghaafileen

Sahih International
We relate to you, [O Muhammad], the best of stories in what We have revealed to you of this Qur’an although you were, before it, among the unaware.


12:4

O?U?Oi??Ui?? Ui??UZOi??Ui??UZ USU?U?O?U?U?U? Ui??U?O?UZO?U?USUi??U? USUZUi??Ui??O?UZO?UZO?U? O?U?Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZO?UZUSUi??O?U? O?UZOi??UZO?UZ O?UZO?UZOi??UZ U?UZU?Ui??U?UZO?Ui??Oi?? U?UZUi??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??O?UZ U?UZUi??Ui??Ui??Ui??UZUi??UZOi??UZ Oi??UZO?UZUSUi??O?U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??U?Ui?? O?UZUi??Oi??U?O?U?USUi??UZ

Iz qaala Yoosufu li abeehi yaaa abati innee ra aytu ahada ‘ashara kawkabanw wash shamsa walqamara ra aytuhum lee saajideen

Sahih International
[Of these stories mention] when Joseph said to his father, “O my father, indeed I have seen [in a dream] eleven stars and the sun and the moon; I saw them prostrating to me.”


12:5

Ui??UZOi??Ui??UZ USUZUi??O?U?Ui??UZUi??UZUi?? Ui??UZOi?? O?UZUi??Ui??Oi??U?Oi??Ui?? Oi??U?O?Ui??USUZOi??U?UZ O?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? O?U?Oi??Ui??U?UZO?U?U?UZ U?UZUSUZU?U?USO?U?U?Oi??UY Ui??UZU?UZ U?UZUSUi??O?Ui??Oi?? O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??O?UZUi??USUi??Oi??UZUi??Ui??UZ Ui??U?Ui??Ui??O?U?Ui??O?UZUi??Ui??U? O?UZO?U?U?U?Ui?? Ui??U?Ui??O?U?USUi??U?

Qaala yaa bunaiya laa taqsus ru’yaaka ‘alaaa ikhwatika fayakeedoo laka kaidaa; innash Shaitaana lil insaani ‘aduwwum mubeen

Sahih International
He said, “O my son, do not relate your vision to your brothers or they will contrive against you a plan. Indeed Satan, to man, is a manifest enemy.


12:6

U?UZU?UZOi??UZUi??Ui??U?U?UZ USUZOi??Ui??O?UZO?U?USU?UZ Oi??UZO?U?Ui??U?UZ U?UZUSU?O?UZUi??U?Ui??Ui??U?U?UZ Ui??U?Ui?? O?UZO?Ui??U?U?USUi??U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??UZOi??O?U?USOi??U? U?UZUSU?O?U?Ui??U?Ui?? Ui??U?O?Ui??Ui??UZO?UZUi??U?U? O?UZUi??UZUSUi??U?UZ U?UZO?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??U? USUZO?Ui??Ui??U?U?O?UZ U?UZUi??UZO? O?UZO?UZUi??UZUi??Ui??UZOi?? O?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? O?UZO?UZU?UZUSUi??U?UZ Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U? O?U?O?Ui??Oi??UZUi??Ui??U?USUi??UZ U?UZO?U?O?Ui??Oi??UZUi??Ui??UZ O?U?Ui??UZUi?? Oi??UZO?UZUi??U?UZ O?UZUi??U?USUi??U? Oi??UZU?U?USUi??U?

Wa kazaalika yajtabeeka rabbuka wa yu’allimuka min taaweelil ahaadeesi wa yutimmu ni’matahoo ‘alaika wa ‘alaaa Aali Ya’qooba kamaaa atammahaa ‘alaaa abawaika min qablu Ibraaheema wa Ishaaq; inna Rabbaka ‘Aleemun hakeem

Sahih International
And thus will your Lord choose you and teach you the interpretation of narratives and complete His favor upon you and upon the family of Jacob, as He completed it upon your fathers before, Abraham and Isaac. Indeed, your Lord is Knowing and Wise.”


12:7

Ui??UZUi??Ui??UZO?Ui?? U?UZOi??Ui??UZ U?U?Ui?? USU?U?O?U?U?UZ U?UZO?U?Oi??Ui??U?UZO?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??USUZUi??O?U? Ui??U?Ui??Ui??O?UZUi??O?Oi??U?Ui??U?USUi??UZ

Laqad kaana fee Yoosufa wa ikhwatiheee Aayaatul lissaaa’ileen

Sahih International
Certainly were there in Joseph and his brothers signs for those who ask,


12:8

O?U?Oi??Ui?? Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY Ui??UZUSU?U?O?U?U?U? U?UZO?UZOi??U?U?Ui??U? O?UZOi??UZO?U?Ui?? O?U?Ui??UZUi??Ui??Ui?? O?UZO?U?USUi??UZOi?? Ui??U?Ui??UZUi??Oi?? U?UZUi??UZOi??Ui??Ui??U? O?U?Oi??Ui??O?UZOi??U? O?U?Ui??UZUi?? O?UZO?UZOi??Ui??UZOi?? Ui??UZU?U?Ui?? Oi??UZUi??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui??O?U?USUi??U?

Iz qaaloo la Yoosufu wa akhoohu ahabbu ilaaa Abeenaa minnaa wa nahnu ‘usbah; inna abaanaa lafee dalaalim mubeen

Sahih International
When they said, “Joseph and his brother are more beloved to our father than we, while we are a clan. Indeed, our father is in clear error.


12:9

Ui??Ui??Ui??O?U?Ui??U?U?Oi??UY USU?U?O?U?U?UZ O?UZU?U? Ui??Oi??Ui??Oi??UZOi??U?U?Ui??U? O?UZOi??Ui??Oi??Ui??Oi?? USUZOi??Ui??Ui??U? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? U?UZOi??Ui??Ui??U? O?UZO?U?USU?U?Ui??Ui?? U?UZO?UZU?U?U?Ui??U?U?Oi??UY Ui??U?Ui??U? O?UZO?Ui??O?U?Ui??U?Ui?? Ui??UZU?Ui??Ui??Ui??Oi?? Oi??UZUi??Ui??U?Oi??U?USUi??UZ

Uqtuloo Yoosufa awitra hoohu ardany yakhlu lakum wajhu abeekum wa takoonoo mim ba’dihee qawman saaliheen

Sahih International
Kill Joseph or cast him out to [another] land; the countenance of your father will [then] be only for you, and you will be after that a righteous people.”


12:10

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZO?Oi??U?Ui??U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZOi?? O?UZUi??Ui??O?U?Ui??U?U?Oi??UY USU?U?O?U?U?UZ U?UZO?UZUi??Ui??Ui??U?U?Ui??U? U?U?Ui?? O?UZUSUZUi??O?UZO?U? Ui??Ui??Ui??Oi??U?O?U?Ui?? USUZUi??Ui??O?UZUi??U?Oi??Ui??Ui??U? O?UZO?Ui??Oi??U? Ui??Ui??O?UZUi??USUZUi??Oi??Oi??UZOi??U? O?U?Ui?? U?U?Ui??O?U?Ui??Ui?? U?UZUi??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Qaalaa qaaa’ilum minhum laa taqtuloo Yoosufa wa alqoohu fee ghayaabatil jubbi yaltaqithu badus sai yaarati in kuntum faa ‘ileen

Sahih International
Said a speaker among them, “Do not kill Joseph but throw him into the bottom of the well; some travelers will pick him up – if you would do [something].”


12:11

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZUi??Ui??O?UZO?UZOi??Ui??UZOi?? Ui??UZOi?? Ui??UZU?UZ Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??Ui??UZUi??Oi?? O?UZUi??UZUi??Ui?? USU?U?O?U?U?UZ U?UZO?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi??U?U? Ui??UZUi??UZUi??Oi??U?Oi??U?U?Ui??UZ

Qaaloo yaaa abaanaa maa laka laa taamannaa ‘alaa Yoosufa wa innaa lahoo lanaa sihoon

Sahih International
They said, “O our father, why do you not entrust us with Joseph while indeed, we are to him sincere counselors?


12:12

O?UZOi??Ui??O?U?Ui??Ui??Ui??U? Ui??UZO?UZUi??UZOi?? O?UZO?Ui??Oi?? USUZOi??Ui??O?UZO?Ui?? U?UZUSUZUi??Ui??O?UZO?Ui?? U?UZO?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi??U?U? Ui??UZOi??UZUi??U?U?O?U?U?Ui??UZ

Arilhu ma’anaa ghadany yarta’wa yal’ab wa innaa lahoo lahaafizoon

Sahih International
Send him with us tomorrow that he may eat well and play. And indeed, we will be his guardians.


12:13

Ui??UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZUSUZOi??Ui??O?U?Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi?? O?UZOi??Ui??Ui??UZO?U?U?Oi??UY O?U?Ui??U?Ui?? U?UZO?UZOi??UZOi??U?U? O?UZUi?? USUZO?Ui??U?U?Ui??UZUi??U? Ui??Ui??Oi??U?Ui??Oi??Ui??O?U? U?UZO?UZUi??O?U?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??U? O?UZUi??U?U?Ui??U?U?Ui??UZ

Qaala innee la yahzununeee an tazhaboo bihee wa akhaafu anyyaakulahuz zi’bu wa antum ‘anhu ghaafiloon

Sahih International
[Jacob] said, “Indeed, it saddens me that you should take him, and I fear that a wolf would eat him while you are of him unaware.”


12:14

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY Ui??UZOi??U?Ui??Ui?? O?UZU?UZUi??UZUi??U? Ui??Ui??Oi??U?Ui??Oi??Ui??O?U? U?UZUi??UZOi??Ui??Ui??U? O?U?Oi??Ui??O?UZOi??U? O?U?Ui??UZUi??O? O?U?Oi??Ui??Oi?? Ui??UZUi??Oi??UZUi??O?U?Oi??U?U?Ui??UZ

Qaaloo la in akalahuzzi’bu wa nahnu ‘usbatun innaaa izal lakhaasiroon

Sahih International
They said, “If a wolf should eat him while we are a [strong] clan, indeed, we would then be losers.”


12:15

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? Oi??UZUi??UZO?U?U?Oi??UY O?U?Ui??U?Ui?? U?UZO?UZOi??Ui??Ui??UZO?U?U?Ui??Oi??UY O?UZUi?? USUZOi??Ui??O?UZUi??U?U?Ui??U? U?U?Ui?? O?UZUSUZUi??O?UZO?U? Ui??Ui??Ui??Oi??U?O?U?Ui?? U?UZO?UZU?Ui??Oi??UZUSUi??Ui??UZO? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U? Ui??UZO?U?Ui??UZO?U?Ui??Oi??UZUi??UZUi??Ui??U?Ui?? O?U?O?UZUi??Ui??Oi??U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??Oi??UZOi?? U?UZUi??U?Ui??Ui?? Ui??UZOi?? USUZO?Ui??O?U?Oi??U?U?Ui??UZ

Falammaa zahaboo bihee wa ajma’ooo anyyaj’aloohu fee ghayaabatil jubb; wa awyainaaa ilaihi latunabbi ‘annahum bi amrihim haaza wa hum laa yash’uroon

Sahih International
So when they took him [out] and agreed to put him into the bottom of the well… But We inspired to him, “You will surely inform them [someday] about this affair of theirs while they do not perceive [your identity].”


12:16

U?UZOi??UZO?O?U?U?Ui?? O?UZO?UZOi??Ui??U?Ui??Ui?? O?U?O?UZO?O?Ui?? USUZO?Ui??U?U?U?Ui??UZ

Wa jaaa’ooo abaahum ‘ishaaa ‘any yabkoon

Sahih International
And they came to their father at night, weeping.


12:17

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZUi??Ui??O?UZO?UZOi??Ui??UZO? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Oi??UZUi??UZO?Ui??Ui??UZOi?? Ui??UZO?Ui??O?UZO?U?Ui??U? U?UZO?UZOi??UZU?Ui??Ui??UZOi?? USU?U?O?U?U?UZ O?U?Ui??O?UZ Ui??UZO?UZUi??O?U?Ui??UZOi?? U?UZO?UZU?UZUi??UZUi??U? Ui??Ui??Oi??U?Ui??Oi??Ui??O?U? U?UZUi??UZO? O?UZUi??O?UZ O?U?Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U? Ui??UZUi??Ui??UZOi?? U?UZUi??UZU?Ui?? U?U?Ui??UZUi??Oi?? Oi??UZUi??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Qaaloo yaaa abaanaaa innaa zahabnaa nastabiqu wa taraknaa Yoosufa ‘inda mataa’inaa fa akhalahuz zi’b, wa maaa anta bimu’minil lanaa wa law kunnaa saadiqeen

Sahih International
They said, “O our father, indeed we went racing each other and left Joseph with our possessions, and a wolf ate him. But you would not believe us, even if we were truthful.”


12:18

U?UZOi??UZO?O?U?U? O?UZUi??UZUi??Ui?? Ui??UZUi??U?USOi??U?Ui??U?Ui?? O?U?O?UZUi??U? U?UZOi??U?O?U? Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZUi??Ui?? O?UZU?UZUi??Ui??UZO?Ui?? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? O?UZUi??U?U?O?U?U?U?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Oi??Ui??Oi?? U?UZOi??UZO?Ui??Oi??U? Oi??UZUi??U?USUi??U? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?Ui??O?UZO?UZOi??Ui??U? O?UZUi??UZUi??Ui?? Ui??UZOi?? O?UZOi??U?U?U?U?Ui??UZ

Wa jaaa’oo ‘alaa qamee shihee bidamin kazi’ qaala bal sawwalat lakum anfusukum amraa; fasabrun jameel; wallaahul musta’aanu ‘alaa man tasifoon

Sahih International
And they brought upon his shirt false blood. [Jacob] said, “Rather, your souls have enticed you to something, so patience is most fitting. And Allah is the one sought for help against that which you describe.”


12:19

U?UZOi??UZO?O?UZO?Ui?? O?UZUSUZUi??Oi??Oi??UZOi??U? U?UZO?UZOi??Ui??O?UZUi??U?U?Oi??UY U?UZOi??Oi??U?O?UZUi??U?Ui??Ui?? U?UZO?UZO?Ui??Ui??UZUi??Ui?? O?UZUi??Ui??U?UZUi??U?U? Ui??UZOi??Ui??UZ USUZUi??O?U?O?Ui??Oi??UZUi??Ui?? Ui??UZUi??Oi??UZOi?? O?U?Ui??UZUi??Ui??U? U?UZO?UZO?UZOi??U?Ui??U?Ui??U? O?U?Oi??UZUi??O?UZOi??Ui?? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??U?USUi??U?U? O?U?Ui??UZOi?? USUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

Wa jaaa’at saiyaaratun fa-arsaloo waaridahum fa adlaa dalwah; qaala yaa bushraa haaza ghulaam; wa asarroohu bi-daa’ah; wallaahu ‘aleemum bimaa ya’maloon

Sahih International
And there came a company of travelers; then they sent their water drawer, and he let down his bucket. He said, “Good news! Here is a boy.” And they concealed him, [taking him] as merchandise; and Allah was knowing of what they did.


12:20

U?UZO?UZOi??UZU?Ui??Ui??U? O?U?Oi??UZUi??UZUi??U?Ui?? O?UZOi??Ui??O?U? O?UZOi??UZUi??Ui??U?Ui??UZ Ui??UZO?Ui??O?U?U?O?UZOi??U? U?UZU?UZOi??Ui??U?U?Oi??UY U?U?USUi??U? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??U?O?U?USUi??UZ

Wa sharawhu bisamanim bakhsin daraahima ma’doo datinw wa kaanoo feehi minaz zaahideen

Sahih International
And they sold him for a reduced price – a few dirhams – and they were, concerning him, of those content with little.


12:21

U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??Ui??UZUi??Oi??U?Ui?? Ui??O?Ui??O?UZOi??UZUi??Ui??Ui??U? Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??Oi??Ui??Oi??UZ Ui??U?Ui??Ui??Ui??Oi??UZO?UZO?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZU?Ui??Oi??U?Ui??U?Ui?? Ui??UZOi??Ui??U?UZUi??Ui??Ui??U? O?UZO?UZUi??Ui??Ui?? O?UZUi?? USUZUi??U?UZO?UZUi??UZO? O?UZU?Ui?? Ui??UZO?UZUi??Oi??U?Oi??UZUi??U?U? U?UZUi??UZO?Ui??Oi?? U?UZU?UZOi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??UZU?UZUi??Ui??UZUi??Oi?? Ui??U?USU?U?O?U?U?UZ U?U?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? U?UZUi??U?Ui??U?O?UZUi??U?Ui??Ui??UZUi??U?U? Ui??U?Ui?? O?UZO?Ui??U?U?USUi??U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??UZOi??O?U?USOi??U? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZOi??Ui??U?O?U? O?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Oi??U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??UZUi??U?U?Ui??UZUi?? O?UZU?Ui??Oi??UZOi??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Oi??O?U? Ui??UZOi?? USUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

Wa qaalal lazish taraahu mim Misra limra atiheee akrimee maswaahu ‘asaaa any-yanfa’anaaa aw nattakhizahoo waladaa; wa kazaalika mak-kannaa li-Yoosufa fil ardi wa linu’allimahoo min taaweelil ahaadees; wallaahu ghaalibun ‘alaaa amrihee wa laakinna aksaran naasi laa ya’lamoon

Sahih International
And the one from Egypt who bought him said to his wife, “Make his residence comfortable. Perhaps he will benefit us, or we will adopt him as a son.” And thus, We established Joseph in the land that We might teach him the interpretation of events. And Allah is predominant over His affair, but most of the people do not know.


12:22

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? O?UZUi??UZO?UZ O?UZO?U?O?UZUi??Ui??U?U?Ui?? O?UZOi??O?UZUSUi??Ui??UZUi??Ui??U? Oi??U?U?Ui??Ui??Ui??Oi?? U?UZO?U?Ui??Ui??Ui??Ui??Oi?? U?UZU?UZOi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??UZOi??Ui??O?U?Ui?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Wa lammaa balagha ashuddahooo aatainaahu bukmanw wa ‘ilmaa; wa kazaa lika najzil muhsineen

Sahih International
And when Joseph reached maturity, We gave him judgment and knowledge. And thus We reward the doers of good.


12:23

U?UZOi??UZUi??U?UZO?UZO?Ui??Ui??U? Ui??Ui??UZUi??O?U?Ui?? Ui??U?U?UZ U?U?Ui?? O?UZUSUi??O?U?Ui??UZOi?? O?UZUi?? Ui??UZUi??U?Ui??O?U?Ui??U?Ui?? U?UZO?UZUi??UZUi??Ui??UZO?U? Ui??Ui??Ui??O?UZO?Ui??U?UZUi??O?UZ U?UZUi??UZOi??Ui??UZO?Ui?? Ui??UZUSUi??O?UZ Ui??UZU?UZ Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZO?UZOi??Oi??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Oi??UZO?U?Ui??Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??O?UZUi??UZ Ui??UZOi??Ui??U?UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??UZOi?? USU?U?Ui??Ui??U?Oi??U? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ

Wa raawadat hul latee huwa fee baitihaa ‘an nafsihee wa ghallaqatil abwaaba wa qaalat haita lak; qaala ma’aazal laahi innahoo rabbeee ahsana maswaay; innahoo laa yuflihuz-zaalimoon

Sahih International
And she, in whose house he was, sought to seduce him. She closed the doors and said, “Come, you.” He said, “[I seek] the refuge of Allah. Indeed, he is my master, who has made good my residence. Indeed, wrongdoers will not succeed.”


12:24

U?UZUi??UZUi??UZO?Ui?? Ui??UZUi??UZUi??O?Ui?? O?U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??UZUi??UZUi?? O?U?Ui??UZOi?? Ui??UZU?Ui??Ui??UZO? O?UZUi?? Oi??UZUi??O?UZOi?? O?U?Oi??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ Oi??UZO?U?Ui??Ui??U?Ui?? U?UZOi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??U?Ui??UZOi??Ui??Oi??U?U?UZ O?UZUi??Ui??Ui??U? Ui??Ui??O?U?Ui??U?Ui??O?UZ U?UZUi??Ui??Ui??U?UZOi??Ui??O?UZO?O?UZ O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??U?Ui??Ui?? O?U?O?UZOi??O?U?Ui??UZOi?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??UZOi??U?USUi??UZ

Wa laqad hammat bihee wa hamma bihaa law laaa ar ra-aa burhaana rabbih;; kazaalika linasrifa ‘anhu sooo’a walfa hshaaa’; innahoo min ‘ibaadi nal mukhlaseen

Sahih International
And she certainly determined [to seduce] him, and he would have inclined to her had he not seen the proof of his Lord. And thus [it was] that We should avert from him evil and immorality. Indeed, he was of Our chosen servants.


12:25

U?UZUi??O?Ui??O?UZO?UZUi??UZOi?? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??O?UZ U?UZUi??UZO?UZUi??O?Ui?? Ui??UZUi??U?USOi??UZUi??U?U? Ui??U?Ui?? O?U?O?U?Oi??U? U?UZO?UZUi??Ui??U?UZUSUZOi?? O?UZUSU?Ui??O?UZUi??UZOi?? Ui??UZO?UZOi?? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??O?U? Ui??UZOi??Ui??UZO?Ui?? Ui??UZOi?? Oi??UZO?UZO?O?U? Ui??UZUi??Ui?? O?UZOi??UZOi??O?UZ O?U?O?UZUi??Ui??Ui??U?U?UZ O?U?U?Ui??O?Ui??Oi?? O?U?Ui??UZUi??O? O?UZUi?? USU?O?Ui??Oi??UZUi??UZ O?UZU?Ui?? O?UZOi??UZOi??O?U? O?UZUi??U?USUi??U?

Wastabaqal baaba wa qaddat qameesahoo min dubu rinw wa alfayaa saiyidahaa ladal baab; qaalat maa jazaaa’u man araada bi ahlika sooo’an illaaa any-yusjana aw azaabun aleem

Sahih International
And they both raced to the door, and she tore his shirt from the back, and they found her husband at the door. She said, “What is the recompense of one who intended evil for your wife but that he be imprisoned or a painful punishment?”


12:26

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??U?Ui??UZ Oi??UZUi??U?UZO?UZO?Ui??Ui??U?Ui?? O?UZUi?? Ui??UZUi??U?Ui??O?U?Ui?? U?UZO?UZUi??U?O?UZ O?UZOi??Ui??U?O?U? Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??UZO? O?U?Ui?? U?UZOi??Ui??UZ Ui??UZUi??U?USOi??U?Ui??U?U? Ui??U?O?UZUi?? Ui??U?Ui?? Ui??U?O?U?Ui??U? U?UZOi??UZO?UZUi??UZO?Ui?? U?UZUi??U?U?UZ Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??U?UZUi??Oi??U?O?U?USUi??UZ

Qaala hiya raawadatnee ‘an nafsee wa shahida shaahidum min ahlihaa in kaana qameesuhoo qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kaazibeen

Sahih International
[Joseph] said, “It was she who sought to seduce me.” And a witness from her family testified. “If his shirt is torn from the front, then she has told the truth, and he is of the liars.


12:27

U?UZO?U?Ui?? U?UZOi??Ui??UZ Ui??UZUi??U?USOi??U?Ui??U?U? Ui??U?O?UZUi?? Ui??U?Ui?? O?U?O?U?Oi??U? U?UZU?UZOi??UZO?UZO?Ui?? U?UZUi??U?U?UZ Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Wa in kaana qameesuhoo qudda min duburin fakazabat wa huwa minas saadiqeen

Sahih International
But if his shirt is torn from the back, then she has lied, and he is of the truthful.”


12:28

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? Oi??UZO?UZOi?? Ui??UZUi??U?USOi??UZUi??U?U? Ui??U?O?UZUi?? Ui??U?Ui?? O?U?O?U?Oi??U? Ui??UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??U?Ui?? U?UZUSUi??O?U?U?U?Ui??UZUi?? O?U?Ui??UZUi?? U?UZUSUi??O?UZU?U?Ui??UZUi?? O?UZO?U?USUi??U?

Falammaa ra-aa qamee sahoo qudda min duburin qaala innahoo min kaidikunna inna kaidakunna ‘azeem

Sahih International
So when her husband saw his shirt torn from the back, he said, “Indeed, it is of the women’s plan. Indeed, your plan is great.


12:29

USU?U?O?U?U?U? O?UZO?Ui??Oi??U?Oi??Ui?? O?UZUi??Ui?? Ui??UZUi??Oi??UZOi?? U?UZUi??O?Ui??O?UZO?Ui??U?U?Oi??U?Ui?? Ui??U?Oi??UZUi??U?O?U?U?U? O?U?Ui??UZUi??U?U? U?U?Ui??O?U? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Oi??UZOi??Oi??U?Ui??U?Ui??USUi??UZ

Yoosofu a’rid ‘an haaza wastaghfiree lizambiki innaki kunti minal khaati’een

Sahih International
Joseph, ignore this. And, [my wife], ask forgiveness for your sin. Indeed, you were of the sinful.”


12:30

U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??U?O?Ui??U?UZOi??U? U?U?Ui?? Ui??Ui??Ui??Ui??UZO?U?USUi??UZOi??U? Ui??Ui??Ui??Oi??UZO?UZO?U? Ui??Ui??Ui??O?UZO?U?USO?U? O?U?Oi??UZUi??U?U?O?U? U?UZO?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? O?UZUi?? Ui??UZUi??U?Ui??O?U?Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui?? O?UZO?UZU?UZUi??UZOi?? Oi??U?O?Ui??Ui??Oi?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi??UZOi??UZUi??Ui??Ui??UZOi?? U?U?Ui?? Oi??UZUi??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui??O?U?USUi??U?

Wa qaala niswatun filma deenatim ra atul’Azeezi turaawidu fataahaa ‘an nafsihee qad shaghafahaa bubbaa; innaa lana raahaa fee dalaalim mubeen

Sahih International
And women in the city said, “The wife of al-‘Azeez is seeking to seduce her slave boy; he has impassioned her with love. Indeed, we see her [to be] in clear error.”


12:31

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? O?UZUi??U?O?UZO?Ui?? O?U?Ui??UZU?Ui??Oi??U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZOi??Ui??O?UZUi??UZO?Ui?? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U?Ui??UZUi?? U?UZO?UZO?Ui??O?UZO?UZO?Ui?? Ui??UZUi??U?Ui??UZUi?? Ui??U?O?UZUi??U?UZUi??Ui??Ui??Oi?? U?UZO?UZOi??O?UZO?Ui?? U?U?Ui??UZUi?? U?UZUi??Oi??U?O?UZOi??U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui??UZUi?? O?U?U?U?Ui??USUi??Ui??Oi?? U?UZUi??UZOi??Ui??UZO?U? Ui??Oi??Ui??Oi??U?Oi??Ui?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui??UZUi?? U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? Oi??UZO?UZUSUi??Ui??UZUi??U?U?Ui?? O?UZU?Ui??O?UZOi??Ui??Ui??UZUi??U?U? U?UZUi??UZOi??UZUi??O?Ui??Ui??UZ O?UZUSUi??O?U?USUZUi??U?Ui??UZUi?? U?UZUi??U?Ui??Ui??Ui??UZ Oi??UZUi??O?UZ Ui??U?Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZOi?? Ui??UZUi??Oi??UZOi?? O?UZO?UZOi??Ui??Oi?? O?U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??Oi??UZO? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi??UZU?U? U?UZOi??U?USUi??U?

Falammaa sami’at bimak rihinna arsalat ilaihinna wa a’tadat lahunna muttaka anw wa aatat kulla waahidatim min hunna sikkeenanw wa qaala tikh ruj ‘alaihinna falammaa ra aynahooo akbarnahoo wa qatta’na aydiyahunna wa qulna haasha lillaahi maa haaza basharaa; in haazaaa illaa malakun kareem

Sahih International
So when she heard of their scheming, she sent for them and prepared for them a banquet and gave each one of them a knife and said [to Joseph], “Come out before them.” And when they saw him, they greatly admired him and cut their hands and said, “Perfect is Allah! This is not a man; this is none but a noble angel.”


12:32

Ui??UZOi??Ui??UZO?Ui?? U?UZOi??UZUi??Ui??U?U?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??O?U?Ui??UZUi??Ui??U?Ui?? U?U?USUi??U? U?UZUi??UZUi??UZO?Ui?? Oi??UZUi??U?UZO?O?U?Ui??Ui??U?U? O?UZUi?? Ui??UZUi??U?Ui??O?U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??O?Ui??O?UZO?Ui??Oi??UZUi??UZ U?UZUi??UZOi??U?Ui?? Ui??UZUi??Ui??Ui?? USUZU?Ui??O?UZUi??Ui?? Ui??UZO? O?UZOi??Ui??U?Oi??U?Ui??U?U? Ui??UZUSU?O?Ui??Oi??UZUi??UZUi??UZUi?? U?UZUi??UZUSUZU?U?U?Ui??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??O?U?Oi??U?USUi??UZ

Qaalat fazaalikunnal lazee lumtunnanee feeh; wa laqad raawattuhoo ‘an nafsihee fasta’sam; wa la’il lam yaf’al maaa aamuruhoo la yusjananna wa la yakoonam minas saaghireen

Sahih International
She said, “That is the one about whom you blamed me. And I certainly sought to seduce him, but he firmly refused; and if he will not do what I order him, he will surely be imprisoned and will be of those debased.”


12:33

Ui??UZOi??Ui??UZ Oi??UZO?U?Ui?? Ui??Ui??O?U?Ui??Oi??Ui??Ui??U? O?UZOi??UZO?U?Ui?? O?U?Ui??UZUi??UZUi?? Ui??U?Ui??UZUi??Oi?? USUZO?Ui??O?U?U?Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U? U?UZO?U?Ui??UZUi??Oi?? O?UZOi??Ui??Oi??U?U?Ui?? O?UZUi??U?Ui??Ui?? U?UZUSUi??O?UZUi??U?Ui??UZUi?? O?UZOi??Ui??O?U? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U?Ui??UZUi?? U?UZO?UZU?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Qaala rabbis sijnu ahabbu ilaiya mimma yad’oo naneee ‘ilaihi wa illaa tasrif ‘annee kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jaahileen

Sahih International
He said, “My Lord, prison is more to my liking than that to which they invite me. And if You do not avert from me their plan, I might incline toward them and [thus] be of the ignorant.”


12:34

U?UZUi??O?Ui??O?UZOi??UZOi??O?UZ Ui??UZUi??U?U? Oi??UZO?U?Ui??Ui??U?U? U?UZOi??UZOi??UZU?UZ O?UZUi??Ui??Ui??U? U?UZUSUi??O?UZUi??U?Ui??UZUi?? O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??U?U?UZ Ui??Ui??O?UZUi??Ui??U?USO?U? Ui??Ui??Ui??O?UZUi??U?USUi??U?

Fastajaaba lahoo rabbuhoo fasarafa ‘anhu kaidahunn; innahoo Huswas_Samee’ul ‘Aleem

Sahih International
So his Lord responded to him and averted from him their plan. Indeed, He is the Hearing, the Knowing.


12:35

Oi??U?Ui??UZUi?? O?UZO?UZOi?? Ui??UZUi??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??U? O?UZO?Ui??O?U? Ui??UZOi?? Oi??UZO?UZU?U?Oi??UY Ui??Ui??Ui??O?UZOi??USUZUi??O?U? Ui??UZUSUZO?Ui??Oi??U?Ui??U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui?? Oi??U?USUi??U?

Summa badaa lahum mim ba’di maa ra-awul Aayaati layasjununnahoo hatta heen

Sahih International
Then it appeared to them after they had seen the signs that al-‘Azeez should surely imprison him for a time.


12:36

U?UZO?UZOi??UZUi??UZ Ui??UZO?UZUi??U? Ui??Ui??O?U?Ui??Oi??Ui??Ui??UZ U?UZO?UZUSUZOi??Ui??U? Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZOi??UZO?U?Ui??U?Ui??UZO? O?U?Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZOi??UZUi??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?Ui??Oi??U?Oi??U? Oi??UZUi??Ui??Oi??Ui??Oi?? U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??UZOi??U? O?U?Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZOi??UZUi??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??Ui??U?Ui??U? U?UZU?Ui??Ui??UZ Oi??UZO?Ui??O?U?Ui?? Oi??U?O?Ui??O?Ui??Oi?? O?UZO?Ui??U?U?Ui??U? Ui??Ui??Oi??UZUi??USUi??Oi??U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??U? Ui??UZO?U?Ui??Oi??Ui??Ui??UZOi?? O?U?O?UZO?Ui??U?U?USUi??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZOi??UZUi??Ui??U?UZ Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Wa dakhala ma’ahussijna fata yaan; qaala ahaduhumaaa inneee araaneee a’siru khamranw wa qaalal aakharu inneee khubzan taakulut tairu minh; nabbi ‘naa bitaaweelihee innaa naraaka minal muhsineen

Sahih International
And there entered the prison with him two young men. One of them said, “Indeed, I have seen myself [in a dream] pressing wine.” The other said, “Indeed, I have seen myself carrying upon my head [some] bread, from which the birds were eating. Inform us of its interpretation; indeed, we see you to be of those who do good.”


12:37

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZOi?? USUZO?Ui??O?U?USU?U?Ui??UZOi?? Oi??UZO?UZOi??Ui??U? O?U?Oi??Ui??O?UZUi??UZOi??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZO?UZUi??O?Ui??O?U?U?U?Ui??UZOi?? O?U?O?UZO?Ui??U?U?USUi??U?Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??UZ O?UZUi?? USUZO?Ui??O?U?USUZU?U?Ui??UZOi?? Oi??UZUi??Ui??U?U?U?Ui??UZOi?? Ui??U?Ui??UZUi??Oi?? O?UZUi??UZUi??Ui??UZUi??U?Ui?? Oi??UZO?U?Ui??Ui??Ui?? O?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??UZU?Ui??O?U? Ui??U?Ui??UZUi??Oi??UZ Ui??UZU?Ui??Ui??U? Ui??UZUi??Oi?? USU?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ O?U?Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUi??U?Ui?? O?U?Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Oi??UZOi??U? Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUi??U?U?Oi??U?U?Ui??UZ

Qaala laa yaateekumaa ta’aamun turzaqaaniheee illaa nabbaatukumaa bitaaweelihee qabla any yaatiyakumaa; zaali kumaa mimmaa ‘allamanee rabbee; innee taraktu millata qawmil laa yu’minoona billaahi wahum bil aakhirati hum kaafiroon

Sahih International
He said, “You will not receive food that is provided to you except that I will inform you of its interpretation before it comes to you. That is from what my Lord has taught me. Indeed, I have left the religion of a people who do not believe in Allah, and they, in the Hereafter, are disbelievers.


12:38

U?UZUi??O?UZUi??O?UZO?Ui??O?U? Ui??U?Ui??UZUi??Oi??UZ O?UZOi??O?UZO?O?U?Ui??Ui?? O?U?O?Ui??Oi??UZUi??Ui??U?USUi??UZ U?UZO?U?O?Ui??Oi??UZUi??Ui??UZ U?UZUSUZO?Ui??Ui??U?U?O?UZ Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??UZ Ui??UZUi??UZO? O?UZUi?? Ui??U?Ui??O?Ui??Oi??U?U?UZ O?U?Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui?? O?UZUi??Ui??O?U? Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??U?Ui?? U?UZOi??Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZUSUi??Ui??UZOi?? U?UZO?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Oi??O?U? U?UZUi??UZUi??U?U?Ui??UZUi?? O?UZU?Ui??Oi??UZOi??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Oi??O?U? Ui??UZOi?? USUZO?Ui??U?U?Oi??U?U?Ui??UZ

Wattab’tu millata aabaaa’eee Ibraaheema wa Ishaaqa wa Ya’qoob; maa kaana lanaaa an nushrika billaahi min shai’ zaalikamin fadlil laahi ‘alainaa wa ‘alan naasi wa laakinna aksaran naasi laa yashkuroon

Sahih International
And I have followed the religion of my fathers, Abraham, Isaac and Jacob. And it was not for us to associate anything with Allah. That is from the favor of Allah upon us and upon the people, but most of the people are not grateful.


12:39

USUZUi??Oi??UZUi??Ui??Oi??U?O?UZUi??U? Ui??Ui??O?U?Ui??Oi??Ui??Ui??U? O?UZO?UZOi??Ui??O?UZOi??O?U? Ui??U?Ui??O?UZU?UZOi??U?Ui??Ui??U?U?Ui??UZ Oi??UZUSUi??Oi??U? O?UZUi??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??U?UZUi??Oi??U?O?U? Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??UZUi??Oi??Oi??U?

Yaa saahibayis sijni ‘a-arbaabum mutafarriqoona khayrun amil laahul waahidul qahhaar

Sahih International
O [my] two companions of prison, are separate lords better or Allah, the One, the Prevailing?


12:40

Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??O?U?O?U?U?Ui??UZ Ui??U?Ui?? O?U?U?Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??O? O?UZO?Ui??Ui??UZO?O?Ui?? O?UZUi??UZUi??USUi??O?U?Ui??U?U?Ui??UZO? O?UZUi??O?U?Ui??Ui?? U?UZO?UZOi??O?UZO?Oi??U?U?U?Ui?? Ui??UZUi??O? O?UZUi??O?UZUi??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?Ui??UZOi?? Ui??U?Ui?? O?U?Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??U? O?U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??Oi??U?U?Ui??Ui??U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??U?Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZOi??UZ O?UZUi??UZUi??Oi?? O?UZO?Ui??O?U?O?U?U?Ui??Oi??UY O?U?Ui??UZUi??O? O?U?USUZUi??Oi??Ui??U? Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??Ui??O?U?Ui??USUi??U? Ui??Ui??Ui??Ui??UZUSU?Ui??Ui??U? U?UZUi??UZUi??U?U?Ui??UZUi?? O?UZU?Ui??Oi??UZOi??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Oi??O?U? Ui??UZOi?? USUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

MaaAi?? ta’budoona min doonihee illaaa asmaaa’an sam maitumoohaaa antum wa aabaaa’ukum maaa anzalal laahu bihaa min sultan; inilhukmu illaa lillaah; amara allaa ta’budooo illaaa iyyaah; zaalikad deenul qaiyimu wa laakinna aksaran naasi laa ya’lamoon

Sahih International
You worship not besides Him except [mere] names you have named them, you and your fathers, for which Allah has sent down no authority. Legislation is not but for Allah. He has commanded that you worship not except Him. That is the correct religion, but most of the people do not know.


12:41

USUZUi??Oi??UZUi??Ui??Oi??U?O?UZUi??U? Ui??Ui??O?U?Ui??Oi??Ui??Ui??U? O?UZUi??UZUi??O? O?UZOi??UZO?U?U?U?Ui??UZOi?? U?UZUSUZO?Ui??Ui??U?Ui?? Oi??UZO?UZUi??Ui??U?U? Oi??UZUi??Ui??Oi??Ui??Oi?? U?UZO?UZUi??UZUi??Oi?? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??UZOi??U? U?UZUSU?Oi??Ui??Ui??UZO?U? U?UZO?UZO?Ui??U?U?Ui??U? Ui??Ui??Oi??UZUi??USUi??Oi??U? Ui??U?Ui?? Oi??UZUi??O?Ui??O?U?Ui??U?Ui?? Ui??U?Oi??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Oi??U? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?Ui?? U?U?USUi??U? O?UZO?Ui??O?UZU?Ui??O?U?USUZOi??Ui??U?

Yaa saahibayis sijni ammaaa ahadukumaa fa yasqee rabbahoo khamranw wa ammal aakharu fa yuslabu fataakulut tairu mir raasih; qudiyal amrul lazee feehi tastaftiyaan

Sahih International
O two companions of prison, as for one of you, he will give drink to his master of wine; but as for the other, he will be crucified, and the birds will eat from his head. The matter has been decreed about which you both inquire.”


12:42

U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??U?Ui??UZUi??Oi??U?Ui?? O?UZUi??UZUi?? O?UZUi??UZUi??Ui??U?U? Ui??UZOi??Oi??U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui??UZOi?? Ui??Oi??Ui??U?U?Oi??Ui??Ui??U?Ui?? O?U?Ui??O?UZ Oi??UZO?U?Ui??U?UZ U?UZO?UZUi??O?UZUi??Ui??Ui??U? Ui??Ui??O?UZUi??USUi??Oi??UZUi??Ui??U? Oi??U?U?Ui??Oi??UZ Oi??UZO?U?Ui??Ui??U?Ui?? U?UZUi??UZO?U?Oi??UZ U?U?Ui?? Ui??Ui??O?U?Ui??Oi??Ui??Ui??U? O?U?Oi??Ui??O?UZ O?U?Ui??U?USUi??UZ

Wa qaala lillazee zanna annahoo najim minhumaz kurnee ‘inda rabbika fa-ansaahush Shaitaanu zikra Rabbihee falabisa fis sijni bad’a sineen

Sahih International
And he said to the one whom he knew would go free, “Mention me before your master.” But Satan made him forget the mention [to] his master, and Joseph remained in prison several years.


12:43

U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??U?U?U? O?U?Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZOi??UZUi??Ui?? O?UZO?Ui??O?UZ O?UZUi??UZOi??UZUi??O?U? O?U?Ui??UZOi??Ui??U? USUZO?Ui??U?U?Ui??U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZO?Ui??O?U? O?U?Oi??UZOi??U?U? U?UZO?UZO?Ui??O?UZ O?U?Ui??U?O?U?Ui??UZUi??O?U? Oi??U?Oi??Ui??Oi??U? U?UZO?U?Oi??UZOi??UZ USUZOi??O?U?O?UZUi??O?U? USUZUi??Ui??O?UZUSU?Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??UZO?U? O?UZU?Ui??O?U?U?Ui??U?Ui?? U?U?Ui?? Oi??U?O?Ui??USUZUi??Ui??UZ O?U?Ui?? U?U?Ui??O?U?Ui??Ui?? Ui??U?Ui??Oi??U?Ui??O?Ui??USUZOi?? O?UZO?Ui??O?U?Oi??U?U?Ui??UZ

Wa qaalal maliku inneee araa sab’a baqaraatin simaaniny yaakuluhunna sab’un ‘ijaafunw wa sab’a sumbulaatinkhudrinw wa ukhara yaabisaat; yaaa ayuhal mala-u aftoonee fee nu’yaaya in kuntum lirru’yaa ta’buroon

Sahih International
And [subsequently] the king said, “Indeed, I have seen [in a dream] seven fat cows being eaten by seven [that were] lean, and seven green spikes [of grain] and others [that were] dry. O eminent ones, explain to me my vision, if you should interpret visions.”


12:44

Ui??UZOi??Ui??U?U?Ui??Oi??UY O?UZOi??Ui??O?UZUi??Oi??U? O?UZOi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUi??UZOi?? Ui??UZOi??Ui??Ui??U? O?U?O?UZO?Ui??U?U?USUi??U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?O?UZUi??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Qaalooo adghaasu ahlaa minw wa maa nahnu bitaaweelil ahlaami bi’aalimeen

Sahih International
They said, “[It is but] a mixture of false dreams, and we are not learned in the interpretation of dreams.”


12:45

U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??Ui??UZUi??Oi??U?Ui?? Ui??UZOi??UZOi?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??U?Ui??UZOi?? U?UZUi??O?UZUi??U?UZOi??UZ O?UZO?Ui??O?UZ O?U?Ui??UZUi??Oi??U? O?UZUi??UZOi??Ui?? O?U?Ui??UZO?U?Ui??Oi??U?U?U?Ui?? O?U?O?UZO?Ui??U?U?USUi??U?Ui??U?Ui?? U?UZO?UZOi??Ui??O?U?Ui??U?U?Ui??U?

Wa qaalal lazee najaa minhumaa waddakara ba’da ummatin ana unabbi’ukum bitalweelihee fa-arsiloon

Sahih International
But the one who was freed and remembered after a time said, “I will inform you of its interpretation, so send me forth.”


12:46

USU?U?O?U?U?U? O?UZUSU?Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??Oi??U?Ui??O?U?Ui??USUi??U? O?UZU?Ui??O?U?Ui??UZOi?? U?U?Ui?? O?UZO?Ui??O?U? O?UZUi??UZOi??UZUi??O?U? O?U?Ui??UZOi??Ui??U? USUZO?Ui??U?U?Ui??U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZO?Ui??O?U? O?U?Oi??UZOi??U?U? U?UZO?UZO?Ui??O?U? O?U?Ui??U?O?U?Ui??UZUi??O?U? Oi??U?Oi??Ui??Oi??U? U?UZO?U?Oi??UZOi??UZ USUZOi??O?U?O?UZUi??O?U? Ui??UZUi??O?UZUi??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??Oi??U?O?U? O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Oi??O?U? Ui??UZO?UZUi??UZUi??Ui??U?Ui??Ui?? USUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

Yoosufu ayyuhas siddee qu aftinaa fee sab’i baqaraatin simaaniny yaakuluhunna sab’un ‘ijaafunw wa sabi’i sumbulaatin khudrinw wa ukhara yaabisaatil la’alleee arj’u ilan naasi la’allahum ya’lamoon

Sahih International
[He said], “Joseph, O man of truth, explain to us about seven fat cows eaten by seven [that were] lean, and seven green spikes [of grain] and others [that were] dry – that I may return to the people; perhaps they will know [about you].”


12:47

Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZO?Ui??Oi??UZO?U?U?Ui??UZ O?UZO?Ui??O?UZ O?U?Ui??U?USUi??UZ O?UZO?UZO?Ui??Oi?? U?UZUi??UZOi?? Oi??UZOi??UZO?O?U?Ui??Ui??Ui?? U?UZOi??UZOi??U?U?Ui??U? U?U?Ui?? O?U?Ui??U?O?U?Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi??U?USUi??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Ui??UZUi??Oi?? O?UZO?Ui??U?U?Ui??U?U?Ui??UZ

Qaala tazra’oona sab’a sineena da aban famaa basattum fazaroohu fee sumbu liheee illaa qaleelam mimmaa taakuloon

Sahih International
[Joseph] said, “You will plant for seven years consecutively; and what you harvest leave in its spikes, except a little from which you will eat.


12:48

Oi??U?Ui??UZUi?? USUZO?Ui??O?U?Ui?? Ui??U?Ui??U? O?UZO?Ui??O?U? Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ O?UZO?Ui??O?U? O?U?O?UZOi??O?U? USUZO?Ui??U?U?Ui??Ui??Ui??UZ Ui??UZOi?? Ui??UZO?UZUi??Ui??Ui??O?U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??U?Ui??UZUi?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi??U?USUi??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Ui??UZUi??Oi?? O?U?Oi??Ui??Oi??U?Ui??U?U?Ui??UZ

Summa yaatee mim ba’di zaalika sab’un shidaaduny yaa kulna maa qaddamtum lahunna illaa qaleelam mimma tuhsinoon

Sahih International
Then will come after that seven difficult [years] which will consume what you saved for them, except a little from which you will store.


12:49

Oi??U?Ui??UZUi?? USUZO?Ui??O?U?Ui?? Ui??U?Ui??U? O?UZO?Ui??O?U? Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ O?UZOi??Ui??U? U?U?USUi??U? USU?O?UZOi??Oi??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Oi??O?U? U?UZU?U?USUi??U? USUZO?Ui??Oi??U?Oi??U?U?Ui??UZ

Summa yadtee mim ba’di zaalika ‘aamun feehi yughaa sun naasu wa feehi ya’siroon

Sahih International
Then will come after that a year in which the people will be given rain and in which they will press [olives and grapes].”


12:50

U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??U?U?U? Ui??Oi??Ui??O?U?U?Ui??U?Ui?? O?U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? Oi??UZO?O?UZUi??U? Ui??Ui??Oi??UZUi??O?U?U?Ui??U? Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??Oi??Ui??Oi??U?O?Ui?? O?U?Ui??UZUi??Ui?? Oi??UZO?U?Ui??U?UZ U?UZO?Ui??Ui??UZUi??Ui??Ui??Ui??U? Ui??UZOi?? O?UZOi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??U?Ui??O?Ui??U?UZOi??U? Ui??Ui??UZUi??Ui??O?U?Ui?? Ui??UZOi??UZUi??O?Ui??Ui??UZ O?UZUSUi??O?U?USUZUi??U?Ui??UZUi?? O?U?Ui??UZUi?? Oi??UZO?U?Ui??Ui?? O?U?U?UZUSUi??O?U?Ui??U?Ui??UZUi?? O?UZUi??U?USUi??U?

Wa qaalal maliku’toonee bihee falammaa jaaa’ahur rasoolu qaalar-ji ilaa rabbika fas’alhu maa baalun niswatil laatee qatta’na aydiyahunn; inna Rabbee bikaidihinna ‘Aleem

Sahih International
And the king said, “Bring him to me.” But when the messenger came to him, [Joseph] said, “Return to your master and ask him what is the case of the women who cut their hands. Indeed, my Lord is Knowing of their plan.”


12:51

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZOi?? Oi??UZOi??Ui??O?U?U?U?Ui??UZUi?? O?U?Oi??Ui?? Oi??UZUi??U?UZO?O?U?Ui??Ui??UZUi?? USU?U?O?U?U?UZ O?UZUi?? Ui??UZUi??U?Ui??O?U?Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui??UZ Oi??UZUi??O?UZ Ui??U?Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZOi?? O?UZUi??U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? Ui??U?Ui?? O?U?U?Ui??O?U? Ui??UZOi??Ui??UZO?U? Ui??Ui??Ui??Oi??UZO?UZO?U? Ui??Ui??Ui??O?UZO?U?USO?U? Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??Ui??UZ Oi??UZOi??Ui??Oi??UZOi??UZ Ui??Ui??Ui??Oi??UZUi??U?Ui?? O?UZUi??UZOi??Ui?? Oi??UZUi??U?UZO?O?U?Ui??Ui??U?U? O?UZUi?? Ui??UZUi??U?Ui??O?U?Ui??U?Ui?? U?UZO?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??UZUi??U?Ui??UZ Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Qaala maa khatbukunna iz raawattunna Yoosufa ‘annafsih; qulna haasha lillaahi maa ‘alimnaa ‘alaihi min sooo’; qaalatim ra atul ‘Azeezil ‘aana hashasal haqq, ana raawat tuhoo ‘an nafsihee wa innahoo laminas saadiqeen

Sahih International
Said [the king to the women], “What was your condition when you sought to seduce Joseph?” They said, “Perfect is Allah! We know about him no evil.” The wife of al-‘Azeez said, “Now the truth has become evident. It was I who sought to seduce him, and indeed, he is of the truthful.


12:52

Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??U?USUZO?Ui??Ui??UZUi??UZ O?UZUi??U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??Ui?? O?UZOi??U?Ui??Ui??Ui??U? O?U?Ui??Ui??Ui??O?UZUSUi??O?U? U?UZO?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ Ui??UZOi?? USUZUi??Ui??O?U?Ui?? U?UZUSUi??O?UZ Ui??Ui??Ui??Oi??UZO?Oi??U?Ui??U?USUi??UZ

Zaalika liya’lama annee lam akhunhu bilghaibi wa annal laaha laa yahdee kaidal khaaa’ineen

Sahih International
That is so al-‘Azeez will know that I did not betray him in [his] absence and that Allah does not guide the plan of betrayers.


12:53

U?UZUi??UZO? O?U?O?UZOi??U?Ui??Oi??U? Ui??UZU?Ui??O?U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??U?Ui??O?UZ Ui??UZO?UZUi??UZUi??Oi??Oi??UZOi??U?U? O?U?Ui??Ui??O?U?Ui??U?Ui??O?U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZOi?? Oi??UZOi??U?Ui??UZ Oi??UZO?U?Ui??Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi?? Oi??UZO?U?Ui??Ui?? O?UZU?U?U?Oi??U? Oi??UZUi??Oi??U?USUi??U?

Wa maa ubarri’u nafsee; innan nafsa la ammaaratum bissooo’i illaa maa rahima Rabbee; inna Rabbee Ghafoorur Raheem

Sahih International
And I do not acquit myself. Indeed, the soul is a persistent enjoiner of evil, except those upon which my Lord has mercy. Indeed, my Lord is Forgiving and Merciful.”


12:54

U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??U?U?U? Ui??Oi??Ui??O?U?U?Ui??U?Ui?? O?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?Ui??O?UZOi??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Ui??U? Ui??U?Ui??UZU?Ui??O?U?Ui?? U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? U?UZUi??UZUi??Ui??UZUi??U?U? Ui??UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??UZUi??U?UZ Ui??Ui??Ui??USUZU?Ui??Ui??UZ Ui??UZO?UZUSUi??Ui??UZOi?? Ui??UZU?U?USUi??U? O?UZUi??U?USUi??U?

Wa qaalal maliku’ toonee biheee astakhlishu linafsee falammaa kallamahoo qaala innakal yawma ladainaa makeenun ameen

Sahih International
And the king said, “Bring him to me; I will appoint him exclusively for myself.” And when he spoke to him, he said, “Indeed, you are today established [in position] and trusted.”


12:55

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??Oi??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui?? O?UZUi??UZUi??Ui?? Oi??UZO?UZO?Oi??U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? O?U?Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZU?U?USO?U? O?UZUi??U?USUi??U?

Qaalaj ‘alnee ‘alaa khazaaa’inil ardi innee hafeezun ‘aleem

Sahih International
[Joseph] said, “Appoint me over the storehouses of the land. Indeed, I will be a knowing guardian.”


12:56

U?UZU?UZOi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??UZU?UZUi??Ui??UZUi??Oi?? Ui??U?USU?U?O?U?U?UZ U?U?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? USUZO?UZO?UZU?UZUi??O?U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? Oi??UZUSUi??Oi??U? USUZO?UZO?O?U? Ui??U?Oi??U?USO?U? O?U?Oi??UZOi??Ui??Ui??UZO?U?Ui??UZOi?? Ui??UZUi?? Ui??UZUi??O?UZO?O?U? U?UZUi??UZOi?? Ui??U?Oi??U?USO?U? O?UZOi??Ui??Oi??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Wa kazaalika makkannaa li Yoosufa fil ardi yatabawwa’u minhaa haisu yashaaaa’; nuseebu birahmatinaa man nashaaa’u wa laa nudee’u ajral muhsineen

Sahih International
And thus We established Joseph in the land to settle therein wherever he willed. We touch with Our mercy whom We will, and We do not allow to be lost the reward of those who do good.


12:57

U?UZUi??UZO?UZOi??Ui??Oi??U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Oi??UZOi??U? Oi??UZUSUi??Oi??U? Ui??U?Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ O?UZOi??Ui??UZUi??U?U?Oi??UY U?UZU?UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZO?UZUi??Ui??U?U?Ui??UZ

Wa la ajrul Aakhirati khairul lillazeena aamanoo wa kaanoo yattaqoon

Sahih International
And the reward of the Hereafter is better for those who believed and were fearing Allah.


12:58

U?UZOi??UZO?O?UZ O?U?Oi??Ui??U?UZOi??U? USU?U?O?U?U?UZ U?UZO?UZOi??UZUi??U?U?Oi??UY O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? U?UZO?UZOi??UZU?UZUi??U?Ui??Ui?? U?UZUi??U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??U?U? Ui??U?Ui??U?U?Oi??U?U?Ui??UZ

Wa jaaa’a ikhwatu Yoosufa fadakhaloo ‘alaihi fa’arafahum wa hum lahoo munkiroon

Sahih International
And the brothers of Joseph came [seeking food], and they entered upon him; and he recognized them, but he was to them unknown.


12:59

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? Oi??UZUi??UZUi??O?UZUi??U?Ui?? O?U?Oi??UZUi??UZOi??O?U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??Oi??Ui??O?U?U?Ui??U?Ui?? O?U?O?UZOi??U? Ui??UZUi??U?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZO?U?USU?U?Ui??Ui?? O?UZUi??UZOi?? O?UZOi??UZU?Ui??Ui??UZ O?UZUi??U?Ui??Ui??Ui?? O?U?U?U?U?Ui?? Ui??Ui??Ui??U?UZUSUi??Ui??UZ U?UZO?UZUi??UZOi??Ui?? Oi??UZUSUi??Oi??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Wa lammaa jahhazahum bijahaazihim qaala’ toonee bi akhil lakum min abeekum; alaa tarawna anneee oofil kaila wa ana khairul munzileen

Sahih International
And when he had furnished them with their supplies, he said, “Bring me a brother of yours from your father. Do not you see that I give full measure and that I am the best of accommodators?


12:60

U?UZO?U?Ui?? Ui??UZUi??Ui??Ui?? O?UZO?Ui??O?U?U?Ui??U?Ui?? O?U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??UZOi?? U?UZUSUi??Ui??UZ Ui??UZU?U?Ui??Ui?? O?U?Ui??O?U?Ui?? U?UZUi??UZOi?? O?UZUi??Ui??Oi??UZO?U?U?Ui??U?

Fa il lam taatoonee bihee falaa kaila lakum ‘indee wa laa taqraboon

Sahih International
But if you do not bring him to me, no measure will there be [hereafter] for you from me, nor will you approach me.”


12:61

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??U?Oi??UZUi??U?U?O?U? O?UZUi??Ui??Ui??U? O?UZO?UZOi??Ui??U? U?UZO?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZU?UZUi??O?U?Ui??U?U?Ui??UZ

Qaaloo sanuraawidu ‘anhu abaahu wa innaa lafaa’iloon

Sahih International
They said, “We will attempt to dissuade his father from [keeping] him, and indeed, we will do [it].”


12:62

U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??U?U?U?O?Ui??USUZUi??Ui??U?Ui??U? Ui??Oi??Ui??O?UZUi??U?U?Oi??UY O?U?Oi??UZUi??O?UZO?UZUi??U?Ui??Ui?? U?U?Ui?? Oi??U?Oi??UZOi??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZO?UZUi??UZUi??Ui??U?Ui??Ui?? USUZO?Ui??Oi??U?U?U?U?Ui??UZUi??UZO? O?U?Oi??UZOi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??UZO?U?U?Ui??Oi??UY O?U?Ui??UZUi??Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZO?UZUi??UZUi??Ui??U?Ui??Ui?? USUZOi??Ui??Oi??U?O?U?U?Ui??UZ

Wa qaala lifityaanihij ‘aloo bidaa’atahum fee rihaalihim la’allahum ya’rifoonahaaa izan qalabooo ilaaa ahlihim la’allahum yarji’oon

Sahih International
And [Joseph] said to his servants, “Put their merchandise into their saddlebags so they might recognize it when they have gone back to their people that perhaps they will [again] return.”


12:63

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? Oi??UZOi??UZO?U?U?Ui??Oi??UY O?U?Ui??UZUi??Ui??Ui?? O?UZO?U?USUi??U?Ui??Ui?? Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZUi??Ui??O?UZO?UZOi??Ui??UZOi?? Ui??U?Ui??U?O?UZ Ui??U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??Ui??Ui??U?UZUSUi??Ui??U? U?UZO?UZOi??Ui??O?U?Ui??Ui?? Ui??UZO?UZUi??UZO? O?UZOi??UZOi??Ui??UZOi?? Ui??UZU?Ui??O?UZUi??Ui?? U?UZO?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi??U?U? Ui??UZOi??UZUi??U?U?O?U?U?Ui??UZ

Falammaa raja’ooo ilaaa abeehim qaaloo yaaa abaanaa muni’a minnal kailu fa arsil ma’anaaa akhaanaa naktal wa innaa lahoo lahaafizoon

Sahih International
So when they returned to their father, they said, “O our father, [further] measure has been denied to us, so send with us our brother [that] we will be given measure. And indeed, we will be his guardians.”


12:64

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZUi??Ui?? O?UZOi??Ui??UZUi??U?U?U?Ui??Ui?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? U?UZUi??UZO? O?UZUi??U?Ui??O?U?U?U?Ui??Ui?? O?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? O?UZOi??U?USUi??U? Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Oi??UZUSUi??Oi??U? Oi??UZUi??U?U?O?Ui??Oi?? U?UZUi??U?U?UZ O?UZOi??Ui??Oi??UZUi??U? Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??Oi??U?Ui??U?USUi??UZ

Qaala hal aamanukum ‘alihi illaa kamaa amintukum ‘alaaa akheehimin qabl; fal laahu khairun haafizanw wa Huwa arhamur Raahimeen

Sahih International
He said, “Should I entrust you with him except [under coercion] as I entrusted you with his brother before? But Allah is the best guardian, and He is the most merciful of the merciful.”


12:65

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? U?UZO?UZOi??U?U?Oi??UY Ui??UZO?UZUi??O?UZUi??U?Ui??Ui?? U?UZOi??UZO?U?U?Oi??UY O?U?Oi??UZUi??O?UZO?UZUi??U?Ui??Ui?? Oi??U?O?UZUi??O?Ui?? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZUi??Ui??O?UZO?UZOi??Ui??UZOi?? Ui??UZOi?? Ui??UZO?Ui??O?U?Ui?? Ui??UZUi??Oi??U?Ui??U?Ui?? O?U?Oi??UZUi??O?UZO?U?Ui??UZOi?? Oi??U?O?UZUi??O?Ui?? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??UZOi?? U?UZUi??UZUi??U?USOi??U? O?UZUi??Ui??Ui??UZUi??UZOi?? U?UZUi??UZOi??Ui??U?UZO?U? O?UZOi??UZOi??Ui??UZOi?? U?UZUi??UZO?Ui??O?UZOi??O?U? U?UZUSUi??Ui??UZ O?UZO?U?USOi??U? Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ U?UZUSUi??Ui??U? USUZO?U?USOi??U?

Wa lammaa fatahoo mataa ‘ahum wajadoo bidaa’atahum ruddat ilaihim qaaloo yaaa abaanaa maa nabghee; haazihee bida ‘atunaa ruddat ilainaa wa nameeru ahlanaa wa nahfazu akhaanaa wa nazdaadu kaila ba’eer; zaalika kailuny yaseer

Sahih International
And when they opened their baggage, they found their merchandise returned to them. They said, “O our father, what [more] could we desire? This is our merchandise returned to us. And we will obtain supplies for our family and protect our brother and obtain an increase of a camel’s load; that is an easy measurement.”


12:66

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZUi??Ui?? O?U?Oi??Ui??O?U?Ui??UZUi??U?U? Ui??UZO?UZU?U?Ui??Ui?? Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui?? O?U?Oi??Ui??O?U?U?Ui??U? Ui??UZU?Ui??Oi??U?Ui??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZO?UZO?Ui??O?U?Ui??UZUi??Ui??U?Ui?? O?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??O? O?UZUi?? USU?Oi??UZOi??Oi??UZ O?U?U?U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZUi??UZUi??O? O?UZOi??O?UZU?Ui??Ui??U? Ui??UZU?Ui??Oi??U?Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZUi??Ui?? Ui??UZOi?? Ui??UZUi??U?U?Ui??U? U?UZU?U?USUi??U?

Qaala lan ursilahoo ma’akum hattaa tu’tooni mawsiqam minal laahis lataa tunnanee biheee illaaa nay yuhaata bikum falammaaa aatawhu mawsiqahum qaalal laahu ‘alaa maa naqoolu Wakeel

Sahih International
[Jacob] said, “Never will I send him with you until you give me a promise by Allah that you will bring him [back] to me, unless you should be surrounded by enemies.” And when they had given their promise, he said, “Allah, over what we say, is Witness.”


12:67

U?UZUi??UZOi??Ui??UZ USUZUi??O?UZUi??U?Ui??UZUi?? Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??Oi??U?Ui??U?U?Oi??UY Ui??U?Ui??U? O?UZOi??O?U? U?UZUi??Oi??U?O?U? U?UZUi??O?Ui??Oi??U?Ui??U?U?Oi??UY Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?Ui??U?UZUi??O?U? Ui??U?Ui??O?UZU?UZOi??U?Ui??Ui??UZOi??U? U?UZUi??UZO? O?U?O?Ui??Ui??U?Ui?? O?UZUi??U?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui?? O?UZUi??Ui??O?U? O?U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??Oi??U?U?Ui??Ui??U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??U?Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? O?UZU?UZU?UZUi??Ui??Ui??O?U? U?UZO?UZUi??UZUSUi??Ui??U? U?UZUi??Ui??USUZO?UZU?UZU?UZUi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?UZU?UZU?U?Ui??Ui??U?U?Ui??UZ

Wa qaala yaa baniyya laa tadkhuloo mim baabinw waa hidinw wadkhuloo min abwaabim mutafarriqah; wa maaa ughnee ‘ankum minal laahi min shai’in; inil hukmu illaa lillaahi ‘alaihi tawakkaltu wa ‘alaihi fal yatawakkalil Mutawakkiloon

Sahih International
And he said, “O my sons, do not enter from one gate but enter from different gates; and I cannot avail you against [the decree of] Allah at all. The decision is only for Allah; upon Him I have relied, and upon Him let those who would rely [indeed] rely.”


12:68

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? O?UZOi??UZUi??U?U?Oi??UY Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZUSUi??Oi??U? O?UZUi??UZOi??UZUi??U?Ui??Ui?? O?UZO?U?U?Ui??U?Ui?? Ui??UZUi??Oi?? U?UZOi??Ui??UZ USU?O?Ui??Ui??U?Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui?? O?UZUi??Ui??O?U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Oi??UZOi??Oi??UZOi??Ui?? U?U?Ui?? Ui??UZU?Ui??O?U? USUZO?Ui??Ui??U?U?O?UZ Ui??UZOi??UZUi??Ui??Ui??UZOi?? U?UZO?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??UZOi??U?U? O?U?Ui??Ui??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui??UZOi?? O?UZUi??UZUi??Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUi??UZUi??U?U?Ui??UZUi?? O?UZU?Ui??Oi??UZOi??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Oi??O?U? Ui??UZOi?? USUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

Wa lammaa dakhaloo min haisu amarahum aboohum maa kaana yughnee ‘anhum minal laahi min shai’in illaa haajatan fee nafsi Ya’qooba qadaahaa; wa innahoo lazoo ‘ilmil limaa ‘allamnaahu wa laakinna aksaran naasi laa ya’lamoon

Sahih International
And when they entered from where their father had ordered them, it did not avail them against Allah at all except [it was] a need within the soul of Jacob, which he satisfied. And indeed, he was a possessor of knowledge because of what We had taught him, but most of the people do not know.


12:69

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? O?UZOi??UZUi??U?U?Oi??UY O?UZUi??UZUi??Ui?? USU?U?O?U?U?UZ O?UZOi??U?UZUi??Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U? O?UZOi??UZOi??Ui??U? Ui??UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZUi??UZOi??Ui?? O?UZOi??U?U?U?UZ U?UZUi??UZOi?? O?UZO?Ui??O?UZOi??U?O?Ui?? O?U?Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

Wa lammaa dakhaloo ‘alaa Yoosufa aawaaa ilaihi akhaahu qaala inneee ana akhooka falaa tabta’is bimaa kaanoo ya’maloon

Sahih International
And when they entered upon Joseph, he took his brother to himself; he said, “Indeed, I am your brother, so do not despair over what they used to do [to me].”


12:70

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? Oi??UZUi??UZUi??O?UZUi??U?Ui?? O?U?Oi??UZUi??UZOi??O?U?Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZO?UZUi??UZ Ui??Ui??O?U?Ui??Ui??UZOi??USUZOi??UZ U?U?Ui?? Oi??UZOi??Ui??Ui??U? O?UZOi??U?USUi??U? Oi??U?Ui??UZUi?? O?UZOi??UZUi??Ui??UZ Ui??U?Oi??UZOi??U?Ui??Ui??U? O?UZUSUZUi??O?U?Ui??UZOi?? Ui??Ui??Ui??O?U?USOi??U? O?U?Ui??UZUi??U?U?Ui??Ui?? Ui??UZO?UZUi??Oi??U?Ui??U?U?Ui??UZ

Falammaa jahhazahum bijahaazihim ja’alas siqaayata fee rahli akheehi summa azzana mu’azzinun ayyatuhal’eeru innakum lasaariqoon

Sahih International
So when he had furnished them with their supplies, he put the [gold measuring] bowl into the bag of his brother. Then an announcer called out, “O caravan, indeed you are thieves.”


12:71

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY U?UZO?UZUi??Ui??O?UZUi??U?U?Oi??UY O?UZUi??UZUSUi??Ui??U?Ui?? Ui??UZUi??Oi??Oi??UZOi?? O?UZU?Ui??Ui??U?O?U?U?Ui??UZ

Qaaloo wa aqbaloo ‘alaihim maazaa tafqidoon

Sahih International
They said while approaching them, “What is it you are missing?”


12:72

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY Ui??UZU?Ui??Ui??U?O?U? Oi??U?U?UZOi??O?UZ Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??U?U?U? U?UZUi??U?Ui??UZUi?? Oi??UZO?O?UZ O?U?Ui??U?Ui?? Oi??U?Ui??Ui??Ui??U? O?UZO?U?USOi??U? U?UZO?UZUi??UZOi??Ui?? O?U?Ui??U?Ui?? O?UZO?U?USUi??U?

Qaaloo nafqidu suwaa’al maliki wa liman jaaa’a bihee himlu ba’eerinw wa ana bihee za’eem

Sahih International
They said, “We are missing the measure of the king. And for he who produces it is [the reward of] a camel’s load, and I am responsible for it.”


12:73

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZUi??UZO?Ui?? O?UZUi??U?Ui??Ui??O?U?Ui?? Ui??UZUi??Oi?? Oi??U?Oi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??U?Ui??U?U?Ui??O?U?O?UZ U?U?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? U?UZUi??UZOi?? U?U?Ui??UZUi??Oi?? O?UZUi??Oi??U?Ui??U?USUi??UZ

Qaaloo tallaahi laqad ‘alimtum maa ji’na linufsida fil ardi wa maa kunnaa saariqeen

Sahih International
They said, “By Allah, you have certainly known that we did not come to cause corruption in the land, and we have not been thieves.”


12:74

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY U?UZUi??UZOi?? Oi??UZO?UZUi??Ui??Oi??U?Ui??U?U?Ui?? O?U?Ui?? U?U?Ui??O?U?Ui??Ui?? U?UZUi??Oi??U?O?U?USUi??UZ

Qaaloo famaa jazaaa’u hooo in kuntum kaazibeen

Sahih International
The accusers said, “Then what would be its recompense if you should be liars?”


12:75

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY Oi??UZO?UZUi??Ui??Oi??U?Ui??U?U? Ui??UZUi?? U?U?Oi??U?O?UZ U?U?Ui?? Oi??UZOi??Ui??Ui??U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??U?U?UZ Oi??UZO?UZUi??Ui??Oi??U?Ui??U?U? U?UZOi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??UZOi??Ui??O?U?Ui?? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Qaaloo jazaaa’uhoo manw wujida fee rahlihee fahuwa jazaaa’uh; kazaalika najziz zaalimeen

Sahih International
[The brothers] said, “Its recompense is that he in whose bag it is found – he [himself] will be its recompense. Thus do we recompense the wrongdoers.”


12:76

U?UZO?UZO?UZO?UZ O?U?O?UZU?Ui??O?U?USUZO?U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??UZ U?U?O?UZO?O?U? O?UZOi??U?USUi??U? Oi??U?Ui??UZUi?? Ui??O?Ui??O?UZOi??Ui??Oi??UZOi??UZUi??UZOi?? Ui??U?Ui?? U?U?O?UZO?O?U? O?UZOi??U?USUi??U? U?UZOi??UZUi??Ui??U?U?UZ U?U?O?Ui??Ui??UZOi?? Ui??U?USU?U?O?U?U?UZ Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??UZ Ui??U?USUZO?Ui??Oi??U?Oi??UZ O?UZOi??UZOi??Ui??U? U?U?Ui?? O?U?USUi??U? Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??U?U?U? O?U?Ui??UZUi??O? O?UZUi?? USUZO?UZO?O?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZOi??Ui??U?UZO?U? O?UZOi??UZOi??UZUi??O?U? Ui??UZUi??Ui?? Ui??UZUi??O?UZO?O?U? U?UZU?UZU?Ui??Ui??UZ U?U?Ui??U?Ui?? Oi??U?Ui?? O?U?Ui??Ui??Ui??U? O?UZUi??U?USUi??U?

Fabada-a bi-aw’iyatihim qabla wi’aaa’i akheehi summas takhrajahaa minw wi ‘aaa’i akheeh; kazaalika kidnaa li Yoosuf; maa kaana liyaakhuza akhaahu fee deenil maliki illaaa any yashaaa’al laah; narfa’u darajaatim man nashaaa’; wa fawqa kulli zee ‘ilmin ‘Aleem

Sahih International
So he began [the search] with their bags before the bag of his brother; then he extracted it from the bag of his brother. Thus did We plan for Joseph. He could not have taken his brother within the religion of the king except that Allah willed. We raise in degrees whom We will, but over every possessor of knowledge is one [more] knowing.


12:77

Ui??UZOi??Ui??U?U?Ui??Oi??UY O?U?Ui?? USUZO?Ui??Oi??U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZO?Ui?? O?UZOi??UZUi??UZ O?UZOi??U? Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U? U?UZO?UZO?UZOi??UZUi??Ui??UZOi?? USU?U?O?U?U?U? U?U?Ui?? Ui??UZU?Ui??O?U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??UZUi??Ui?? USU?O?Ui??O?U?Ui??UZOi?? Ui??UZUi??U?Ui??Ui?? Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZUi??O?U?Ui??Ui?? O?UZOi??U?Ui?? Ui??UZUi??U?UZOi??Ui??Ui??Oi?? U?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??U? O?U?Ui??UZOi?? O?UZOi??U?U?U?U?Ui??UZ

Qaaloo iny yasriq faqad saraqa akhul lahoo min qabl; fa asarrahaa Yoosufu fee nafsihee wa lam yubdihaa lahum; qaala antum sharrum makaananw wallaahu a’lamu bimaa tasifoon

Sahih International
They said, “If he steals – a brother of his has stolen before.” But Joseph kept it within himself and did not reveal it to them. He said, “You are worse in position, and Allah is most knowing of what you describe.”


12:78

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZUi??Ui??O?UZUSU?Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??Ui??O?UZO?U?USO?U? O?U?Ui??UZUi?? Ui??UZUi??U?U?Ui?? O?UZO?Ui??Oi?? O?UZUSUi??Oi??Ui??Oi?? U?UZO?U?USOi??Ui??Oi?? U?UZOi??U?Oi??Ui?? O?UZOi??UZO?UZUi??UZOi?? Ui??UZU?UZOi??Ui??UZUi??U?U?Ui?? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZOi??UZUi??Ui??U?UZ Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Qaaloo yaaa ayyuhal ‘Azeezu inna lahooo aban shaikhan kabeeran fakhuz ahadanaa makaanahoo innaa naraaka minal muhsineen

Sahih International
They said, “O ‘Azeez, indeed he has a father [who is] an old man, so take one of us in place of him. Indeed, we see you as a doer of good.”


12:79

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZO?UZOi??Oi??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi?? Ui??UZUi??O?Ui??Oi??U?Oi??UZ O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZUi?? U?UZOi??UZO?Ui??Ui??UZOi?? Ui??UZO?UZUi??O?UZUi??UZOi?? O?U?Ui??O?UZUi??U?U?Ui?? O?U?Ui??UZUi??O? O?U?Oi??Ui??Oi?? Ui??UZUi??O?UZUi??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ

Qaala ma’aazal laahi an naakhuza illaa manw wajadnaa mataa’anaa ‘indahoo innaaa izal lazaalimoon

Sahih International
He said, “[I seek] the refuge of Allah [to prevent] that we take except him with whom we found our possession. Indeed, we would then be unjust.”


12:80

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? Ui??O?Ui??O?UZUSUi??Ui??UZUi??O?U?U?Oi??UY Ui??U?Ui??Ui??Ui??U? Oi??UZUi??UZOi??U?U?Oi??UY Ui??UZOi??U?USUi??Ui??Oi?? Ui??UZOi??Ui??UZ U?UZO?U?USOi??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi??UZUi??Ui?? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??Oi??UY O?UZUi??UZUi?? O?UZO?UZOi??U?U?Ui??Ui?? Ui??UZO?Ui?? O?UZOi??UZOi??UZ O?UZUi??UZUSUi??U?U?Ui?? Ui??UZUi??U?Ui??Oi??U?Ui??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUi??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U? Ui??UZOi?? U?UZOi??UZUi??Oi??O?U?Ui??Ui?? U?U?Ui?? USU?U?O?U?U?UZ U?UZUi??UZUi??Ui?? O?UZO?Ui??Oi??UZOi??UZ Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??UZ Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui?? USUZO?Ui??Oi??UZUi??UZ Ui??U?Ui??Ui?? O?UZO?U?Ui??Ui?? O?UZU?Ui?? USUZOi??Ui??U?U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??U?Ui?? U?UZUi??U?U?UZ Oi??UZUSUi??Oi??U? Ui??Ui??Ui??Oi??UZUi??U?U?Ui??U?USUi??UZ

Falammas tay’asoo minhu khalasoo najiyyan qaala kabeeruhum alam ta’lamoon anna abaakum qad akhaza ‘alaikum mawsiqam minal laahi wa min qablu maa farrattum fee Yoosufa falan abrahal arda hattaa yaazana leee abeee aw yahkumal laahu lee wa huwa khairul lhaakimeen

Sahih International
So when they had despaired of him, they secluded themselves in private consultation. The eldest of them said, “Do you not know that your father has taken upon you an oath by Allah and [that] before you failed in [your duty to] Joseph? So I will never leave [this] land until my father permits me or Allah decides for me, and He is the best of judges.


12:81

Ui??Oi??Ui??Oi??U?O?U?U?Ui??Oi??UY O?U?Ui??UZUi??Ui??Ui?? O?UZO?U?USU?U?Ui??Ui?? U?UZUi??U?U?Ui??U?U?Oi??UY USUZUi??Ui??O?UZO?UZOi??Ui??UZO? O?U?Ui??UZUi?? Ui??O?Ui??Ui??UZU?UZ O?UZOi??UZUi??UZ U?UZUi??UZOi?? O?UZUi??U?O?Ui??Ui??UZO? O?U?Ui??UZUi??Oi?? O?U?Ui??UZOi?? O?UZUi??U?Ui??Ui??Ui??UZOi?? U?UZUi??UZOi?? U?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??U?Ui??Ui??O?UZUSUi??O?U? Oi??UZUi??U?U?O?U?USUi??UZ

Irji’ooo ilaaa abeekum faqooloo yaaa abaanaaa innab naka saraq; wa maa shahidnaaa illaa bimaa ‘alimnaa wa maa kunnaa lilghaibi haafizeen

Sahih International
Return to your father and say, “O our father, indeed your son has stolen, and we did not testify except to what we knew. And we were not witnesses of the unseen,


12:82

U?UZO?Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??Ui??Ui??Ui??UZOi??Ui??USUZOi??UZ Ui??Ui??UZUi??O?U?Ui?? U?U?Ui??UZUi??Oi?? U?U?USUi??UZOi?? U?UZUi??Ui??Ui??O?U?USOi??UZ Ui??Ui??UZUi??O?U?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? U?U?USUi??UZOi?? U?UZO?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZOi??UZUi??O?U?Ui??U?U?Ui??UZ

Was’alil qaryatal latee kunnaa feehaa wal’eeral lateee aqbalnaa feehaa wa innaa lasaadiqoon

Sahih International
And ask the city in which we were and the caravan in which we came – and indeed, we are truthful,”


12:83

Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZUi??Ui?? O?UZU?UZUi??Ui??UZO?Ui?? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? O?UZUi??U?U?O?U?U?U?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Oi??Ui??Oi?? U?UZOi??UZO?Ui??Oi??U? Oi??UZUi??U?USUi??U? O?UZO?UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi?? USUZO?Ui??O?U?USUZUi??U?Ui?? O?U?Ui??U?Ui??Ui?? Oi??UZUi??U?USO?Ui??Oi?? O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??U?U?UZ Ui??Ui??Ui??O?UZUi??U?USUi??U? Ui??Ui??Ui??Oi??UZU?U?USUi??U?

Qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jameelun ‘asal laahu any yaa tiyanee bihim jamee’aa; innahoo Huwal ‘Aleemul Hakeem

Sahih International
[Jacob] said, “Rather, your souls have enticed you to something, so patience is most fitting. Perhaps Allah will bring them to me all together. Indeed it is He who is the Knowing, the Wise.”


12:84

U?UZO?UZU?UZUi??UZUi??Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZOi??Ui??UZ USUZUi??Ui??O?UZO?UZU?UZUi??Ui?? O?UZUi??UZUi??Ui?? USU?U?O?U?U?UZ U?UZUi??O?Ui??USUZOi??UZUi??O?Ui?? O?UZUSUi??Ui??UZOi??Ui??U? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Oi??U?O?Ui??Ui??U? U?UZUi??U?U?UZ U?UZO?U?USUi??U?

Wa tawallaa ‘anhum wa qaala yaaa asafaa ‘alaa Yoosufa wabyaddat ‘aynaahu minal huzni fahuwa kazeem

Sahih International
And he turned away from them and said, “Oh, my sorrow over Joseph,” and his eyes became white from grief, for he was [of that] a suppressor.


12:85

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZU?Ui??O?UZOi??U?Oi??UY O?UZOi??Ui??U?U?Oi??U? USU?U?O?U?U?UZ Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui?? O?UZU?U?U?Ui??UZ Oi??UZOi??UZOi??Ui??Oi?? O?UZU?Ui?? O?UZU?U?U?Ui??UZ Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U?U?U?USUi??UZ

Qaaloo tallaahi tafta’u tazkuru Yoosufa hattaa takoona haradan aw takoona minal haalikeen

Sahih International
They said, “By Allah, you will not cease remembering Joseph until you become fatally ill or become of those who perish.”


12:86

Ui??UZOi??Ui??UZ O?U?Ui??UZUi??Ui??UZO? O?UZO?Ui??U?U?U?Oi??UY O?UZOi??U?Ui??Ui?? U?UZOi??U?O?Ui??Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZO?UZO?Ui??Ui??UZUi??U? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZOi?? Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

Qaala innamaaa ashkoo bassee wa huzneee ilal laahi wa a’lamu minal laahi maa laa ta’lamoon

Sahih International
He said, “I only complain of my suffering and my grief to Allah, and I know from Allah that which you do not know.


12:87

USUZUi??O?UZUi??U?Ui??UZUi?? Ui??Oi??Ui??Ui??UZO?U?U?Oi??UY U?UZO?UZOi??UZO?UZUi??O?U?U?Oi??UY Ui??U?Ui?? USU?U?O?U?U?UZ U?UZO?UZOi??U?USUi??U? U?UZUi??UZOi?? O?UZOi??UYUSUi??Ui??UZUi??O?U?U?Oi??UY Ui??U?Ui?? Oi??UZUi??U?Ui??Oi??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??UZOi?? USUZOi??UYUSUi??Ui??UZUi??O?U? Ui??U?Ui?? Oi??UZUi??U?Ui??Oi??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??Ui??Ui??Ui??UZU?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??U?UZUi??U?U?Oi??U?U?Ui??UZ

Yaa baniyyaz haboo fatahassasoo miny Yoosufa wa akheehi wa laa tai’asoo mir rawhil laahi innahoo laa yai’asu mir rawhil laahi illal qawmul kaafiroon

Sahih International
O my sons, go and find out about Joseph and his brother and despair not of relief from Allah. Indeed, no one despairs of relief from Allah except the disbelieving people.”


12:88

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? O?UZOi??UZUi??U?U?Oi??UY O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZUi??Ui??O?UZUSU?Ui??Ui??UZOi?? Ui??Ui??Ui??O?UZO?U?USO?U? Ui??UZO?UZUi??Ui??UZOi?? U?UZO?UZUi??Ui??Ui??UZUi??UZOi?? Ui??Ui??Oi??U?Ui??Oi??U?Ui?? U?UZOi??U?Oi??Ui??Ui??UZOi?? O?U?O?U?Oi??UZUi??O?UZOi??U? Ui??U?Ui??O?Ui??Oi??UZUi??Ui??Oi??U? U?UZO?UZU?Ui??U?U? Ui??UZUi??UZOi?? Ui??Ui??Ui??U?UZUSUi??Ui??UZ U?UZO?UZOi??UZO?UZUi??Ui??Ui?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??UZO? O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ USUZOi??Ui??O?U?Ui?? Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?UZOi??UZO?U?Ui??Ui??U?USUi??UZ

Falammaa dakhaloo ‘alaihi qaaloo yaaa ayyuhal ‘Azeezu massanaa wa ahlanad durru wa ji’naa bibidaa ‘timmuzjaatin fa awfi lanal kaila wa tasaddaq ‘alainaa innal laaha yajzil mutasaddiqeen

candian meds without rx. Sahih International
So when they entered upon Joseph, they said, “O ‘Azeez, adversity has touched us and our family, and we have come with goods poor in quality, but give us full measure and be charitable to us. Indeed, Allah rewards the charitable.”


12:89

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZUi??Ui?? O?UZUi??U?Ui??Ui??O?U?Ui?? Ui??UZUi??Oi?? U?UZO?UZUi??Ui??O?U?Ui?? O?U?USU?U?O?U?U?UZ U?UZO?UZOi??U?USUi??U? O?U?Oi??Ui?? O?UZUi??O?U?Ui??Ui?? Oi??UZUi??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ

Qaala hal ‘alimtum maa fa’altum bi Yoosufa wa akheehi iz antum jaahiloon

Sahih International
He said, “Do you know what you did with Joseph and his brother when you were ignorant?”


12:90

Ui??UZOi??Ui??U?U?Ui??Oi??UY O?UZO?U?Ui??UZUi??U?UZ Ui??UZO?UZUi??O?UZ USU?U?O?U?U?U? Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZUi??UZOi??Ui?? USU?U?O?U?U?U? U?UZUi??UZUi??Oi??UZO? O?UZOi??U?Ui?? Ui??UZO?Ui?? Ui??UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZUSUi??Ui??UZO? O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??UZUi?? USUZO?UZUi??Ui??U? U?UZUSUZOi??Ui??O?U?Oi??Ui?? U?UZO?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??UZ Ui??UZOi?? USU?Oi??U?USO?U? O?UZOi??Ui??Oi??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??O?U?Ui??U?USUi??UZ

Qaaloo ‘a innaka la anta Yoosufu qaala ana Yoosufu wa haazaaa akhee qad mannal laahu ‘alainaa innahoo mai yattaqi wa yasbir fa innal laaha laa yudee’u ajral muhsineen

Sahih International
They said, “Are you indeed Joseph?” He said “I am Joseph, and this is my brother. Allah has certainly favored us. Indeed, he who fears Allah and is patient, then indeed, Allah does not allow to be lost the reward of those who do good.”


12:91

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZUi??UZO?Ui?? O?UZOi??Oi??UZOi??UZU?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZUSUi??Ui??UZOi?? U?UZO?U?Ui?? U?U?Ui??UZUi??Oi?? Ui??UZOi??UZUi??Oi??U?Ui??U?Ui??USUi??UZ

Qaaloo tallaahi laqad aasarakal laahu ‘alainaa wa in kunnaa lakhaati’een

Sahih International
They said, “By Allah, certainly has Allah preferred you over us, and indeed, we have been sinners.”


12:92

Ui??UZOi??Ui??UZ Ui??UZOi?? O?UZOi??Ui??Oi??U?USO?UZ O?UZUi??UZUSUi??U?U?Ui??U? Ui??Ui??Ui??USUZU?Ui??Ui??UZ USUZO?Ui??U?U?Oi??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? U?UZUi??U?U?UZ O?UZOi??Ui??Oi??UZUi??U? Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??Oi??U?Ui??U?USUi??UZ

Qaala laa tasreeba ‘alaikumul yawma yaghfirul laahu lakum wa Huwa arhamur raahimeen

Sahih International
He said, “No blame will there be upon you today. Allah will forgive you; and He is the most merciful of the merciful.”


12:93

Ui??Oi??Ui??Ui??UZO?U?U?Oi??UY O?U?Ui??UZUi??U?USOi??U?Ui?? Ui??UZUi??Oi??UZOi?? U?UZO?UZUi??Ui??Ui??U?U?Ui??U? O?UZUi??UZUi??Ui?? U?UZOi??Ui??Ui??U? O?UZO?U?Ui?? USUZO?Ui??O?U? O?UZOi??U?USOi??Ui??Oi?? U?UZO?Ui??O?U?U?Ui??U?Ui?? O?U?O?UZUi??Ui??Ui??U?U?U?Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??Ui??UZO?U?USUi??UZ

Izhaboo biqameesee haazaa fa alqoohu ‘alaa wajhi abee yaati baseeranw waatoonee bi ahlikum ajma’een

Sahih International
Take this, my shirt, and cast it over the face of my father; he will become seeing. And bring me your family, all together.”


12:94

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? U?UZOi??UZUi??UZO?U? Ui??Ui??Ui??O?U?USOi??U? Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZO?U?U?Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZO?UZOi??U?O?U? Oi??U?USOi??UZ USU?U?O?U?U?UZ Ui??UZU?Ui??Ui??UZO? O?UZUi?? O?U?U?UZUi??U?Ui??O?U?U?Ui??U?

Wa lammaa fasalatil ‘eeru qaala aboohum innee la ajidu reeha Yoosufa law laaa an tufannidoon

Sahih International
And when the caravan departed [from Egypt], their father said, “Indeed, I find the smell of Joseph [and would say that he was alive] if you did not think me weakened in mind.”


12:95

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY O?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?Ui??UZUi??U?UZ Ui??UZU?U?Ui?? Oi??UZUi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??Ui??Ui??Ui??UZO?U?USUi??U?

Qaaloo tallaahi innaka lafee dalaalikal qadeem

Sahih International
They said, “By Allah, indeed you are in your [same] old error.”


12:96

U?UZUi??UZUi??UZUi??O? O?UZUi?? Oi??UZO?O?UZ Ui??Ui??Ui??O?UZO?U?USOi??U? O?UZUi??Ui??Ui??UZUi??Ui??Ui??U? O?UZUi??UZUi??Ui?? U?UZOi??Ui??Ui??U?Ui??U?Ui?? U?UZUi??Oi??Ui??O?UZO?UZUi?? O?UZOi??U?USOi??Ui??Oi?? Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZUi??UZUi??Ui?? O?UZUi??U?Ui?? Ui??UZUi??U?U?Ui??Ui?? O?U?Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??U? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? Ui??UZOi?? Ui??UZOi?? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??U?U?Ui??UZ

Falammaaa an jaaa’albasheeru alqaahu ‘alaa wajhihee fartadda baseeran qaala alam aqul lakum inneee a’lamu minal laahi maa laa ta’lamoon

Sahih International
And when the bearer of good tidings arrived, he cast it over his face, and he returned [once again] seeing. He said, “Did I not tell you that I know from Allah that which you do not know?”


12:97

Ui??UZOi??Ui??U?U?Oi??UY USUZUi??Ui??O?UZO?UZOi??Ui??UZOi?? Ui??O?Ui??O?UZO?Ui??U?U?Oi??Ui?? Ui??UZUi??UZOi?? Oi??U?Ui??U?U?O?UZUi??UZO? O?U?Ui??UZUi??Oi?? U?U?Ui??UZUi??Oi?? Oi??UZUi??Oi??U?Ui??U?Ui??USUi??UZ

Qaaloo yaaa abaanas taghfir lanaa zunoo =banaaa innaa kunnaa khaati’een

Sahih International
They said, “O our father, ask for us forgiveness of our sins; indeed, we have been sinners.”


12:98

Ui??UZOi??Ui??UZ O?UZU?Ui??U?UZ O?UZO?Ui??O?UZO?Ui??U?U?Oi??U? Ui??UZU?U?Ui??Ui?? Oi??UZO?U?Ui??Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??U?U?UZ Ui??Ui??Ui??O?UZU?U?U?Oi??U? Ui??Ui??Oi??UZUi??Oi??U?USUi??U?

Qaala sawfa astaghfiru lakum Rabbeee innahoo Huwal Ghafoorur Raheem

Sahih International
He said, “I will ask forgiveness for you from my Lord. Indeed, it is He who is the Forgiving, the Merciful.”


12:99

U?UZUi??UZUi??UZUi??Oi?? O?UZOi??UZUi??U?U?Oi??UY O?UZUi??UZUi??Ui?? USU?U?O?U?U?UZ O?UZOi??U?UZUi??Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U? O?UZO?UZU?UZUSUi??Ui??U? U?UZUi??UZOi??Ui??UZ Ui??O?Ui??Oi??U?Ui??U?U?Oi??UY Ui??U?Oi??Ui??Oi??UZ O?U?Ui?? O?UZO?O?UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZOi??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Falammaa dakhaloo ‘alaa Yoosufa aawaaa ilaihi abayaihi wa qaalad khuloo Misra inshaaa’al laahu aamineen

Sahih International
And when they entered upon Joseph, he took his parents to himself and said, “Enter Egypt, Allah willing, safe [and secure].”


12:100

U?UZOi??UZU?UZO?UZ O?UZO?UZU?UZUSUi??Ui??U? O?UZUi??UZUi?? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??O?U? U?UZOi??UZOi??U?Ui??U?Oi??UY Ui??UZUi??U?U? O?U?Oi??UZUi??O?Ui??Oi?? U?UZUi??UZOi??Ui??UZ USUZUi??Ui??O?UZO?UZO?U? Ui??UZUi??Oi??UZOi?? O?UZO?Ui??U?U?USUi??U? Oi??U?O?Ui??USUZUi??Ui??UZ Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U? Ui??UZO?Ui?? Oi??UZO?UZUi??UZUi??UZOi?? Oi??UZO?U?Ui??Ui?? Oi??UZUi??Ui??Ui??Oi?? U?UZUi??UZO?Ui?? O?UZOi??Ui??O?UZUi??UZ O?U?Ui??Ui?? O?U?Oi??Ui?? O?UZOi??Ui??Oi??UZOi??UZUi??U?Ui?? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??O?U?Ui??Oi??Ui??Ui??U? U?UZOi??UZO?O?UZ O?U?U?U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??O?UZO?Ui??U?U? Ui??U?Ui??U? O?UZO?Ui??O?U? O?UZUi?? Ui??UZUi??O?UZO?UZ Ui??Ui??O?UZUi??USUi??Oi??UZUi??Ui??U? O?UZUSUi??Ui??U?Ui?? U?UZO?UZUSUi??Ui??UZ O?U?Oi??Ui??U?UZO?U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUi?? Oi??UZO?U?Ui??Ui?? Ui??UZOi??U?USU?U? Ui??U?Ui??Ui??UZOi?? USUZO?UZO?O?U? O?U?Ui??UZUi??Ui??U?U? Ui??U?U?UZ Ui??Ui??Ui??O?UZUi??U?USUi??U? Ui??Ui??Ui??Oi??UZU?U?USUi??U?

Wa raf’a abawaihi ‘alal ‘arshi wa kharroo lahoo sujjadaa; wa qaala yaaa abati haaza taaweelu ru’yaaya min qablu qad ja’alahaa Rabbee haqqaa; wa qad ahsana beee iz akhrajanee minas sijni wa jaaa’a bikum minal badwi mim ba’di an nazaghash Shaitaanu bainee wa baina ikhwatee; inna Rabbee lateeful limaa yashaaa’; innahoo Huwal ‘Aleemul Hakeem

Sahih International
And he raised his parents upon the throne, and they bowed to him in prostration. And he said, “O my father, this is the explanation of my vision of before. My Lord has made it reality. And He was certainly good to me when He took me out of prison and brought you [here] from bedouin life after Satan had induced [estrangement] between me and my brothers. Indeed, my Lord is Subtle in what He wills. Indeed, it is He who is the Knowing, the Wise.


12:101

Oi??UZO?U?Ui?? Ui??UZO?Ui?? O?UZOi??O?UZUSUi??O?UZUi??U?Ui?? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??U?Ui??Ui??U?U? U?UZO?UZUi??UZUi??Ui??Ui??O?UZUi??U?Ui?? Ui??U?Ui?? O?UZO?Ui??U?U?USUi??U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??UZOi??O?U?USOi??U? U?UZOi??Oi??U?Oi??UZ Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZUi??U?UZUi??O?U? U?UZUi??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? O?UZUi??O?UZ U?UZUi??U?Ui??U?Ui??Ui?? U?U?Ui?? Ui??Ui??O?U?Ui??Ui??Ui??USUZOi?? U?UZUi??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Oi??UZOi??U? O?UZU?UZU?UZUi??Ui??U?Ui?? Ui??U?O?Ui??Ui??U?Ui??Ui??Oi?? U?UZO?UZUi??Ui??Oi??U?Ui??Ui??Ui??U?Ui?? O?U?Ui??Ui??Oi??UZUi??Ui??Ui??U?Oi??U?USUi??UZ

Rabbi qad aataitanee minal mulki wa ‘allamtanee min taaweelil ahaadees; faati ras samaawaati wal ardi Anta waliyyee fid dunyaa wal Aakhirati tawaffanee muslimanw wa alhiqnee bissaaliheen

Sahih International
My Lord, You have given me [something] of sovereignty and taught me of the interpretation of dreams. Creator of the heavens and earth, You are my protector in this world and in the Hereafter. Cause me to die a Muslim and join me with the righteous.”


12:102

Oi??UZUi??Ui??U?U?UZ Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi??U?O?UZO?O?U? Ui??Ui??Ui??O?UZUSUi??O?U? Ui??U?U?Oi??U?USUi??U? O?U?Ui??UZUSUi??U?UZ U?UZUi??UZOi?? U?U?Ui??O?UZ Ui??UZO?UZUSUi??Ui??U?Ui??Ui?? O?U?Oi??Ui?? O?UZOi??Ui??Ui??UZO?U?U?Ui??Oi??UY O?UZUi??Ui??Oi??UZUi??U?Ui??Ui?? U?UZUi??U?Ui??Ui?? USUZUi??Ui??U?U?Oi??U?U?Ui??UZ

Zaalika min ambaaa’il ghaibi nooheehi ilaika wa maa kunta ladaihim iz ajma’ooo amrahum wa hum yamkuroon

Sahih International
That is from the news of the unseen which We reveal, [O Muhammad], to you. And you were not with them when they put together their plan while they conspired.


12:103

U?UZUi??UZO? O?UZU?Ui??Oi??UZOi??U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Oi??O?U? U?UZUi??UZU?Ui?? Oi??UZOi??UZOi??Ui??O?UZ O?U?Ui??U?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?USUi??UZ

Wa maa aksarun naasi wa law harasta bimu’mineen

Sahih International
And most of the people, although you strive [for it], are not believers.


12:104

U?UZUi??UZOi?? O?UZO?Ui??Ui??UZUi??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?UZUi??UZUSUi??Ui??U? Ui??U?Ui??Ui?? O?UZOi??Ui??Oi??U? O?U?Ui??Ui?? Ui??U?U?UZ O?U?Ui??UZUi??Oi?? Oi??U?U?Ui??Oi??U? Ui??U?Ui??Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZUi??U?USUi??UZ

Wa maa tas’aluhum ‘alaihi min ajr; in huwa illaa zikrul lil’aalameen

Sahih International
And you do not ask of them for it any payment. It is not except a reminder to the worlds.


12:105

U?UZU?UZO?UZUSU?Ui??Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZOi??USUZOi??U? U?U?Ui?? Ui??Ui??O?UZUi??Ui??UZUi??U?UZUi??O?U? U?UZUi??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? USUZUi??U?Oi??U?Ui??U?Ui??UZ O?UZUi??UZUSUi??Ui??UZOi?? U?UZUi??U?Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??U?O?Ui??Oi??U?Oi??U?U?Ui??UZ

Wa ka ayyim min Aayatin fis samaawaati wal ardi yamurroona ‘alaihaa wa hum ‘anhaa mu’ridoon

Sahih International
And how many a sign within the heavens and earth do they pass over while they, therefrom, are turning away.


12:106

U?UZUi??UZOi?? USU?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U? O?UZU?Ui??Oi??UZOi??U?Ui??U?Ui?? O?U?Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?U?Ui??UZUi??Oi?? U?UZUi??U?Ui?? Ui??U?Ui??O?Ui??Oi??U?U?U?U?Ui??UZ

Wa maa yu’minu aksaru hum billaahi illaa wa hum mushrikoon

Sahih International
And most of them believe not in Allah except while they associate others with Him.


12:107

O?UZU?UZO?UZUi??U?Ui??U?U?Ui??Oi??UY O?UZUi?? O?UZO?Ui??O?U?USUZUi??U?Ui??Ui?? O?UZUi??O?U?USUZOi??U? Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZOi??UZOi??O?U? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZU?Ui?? O?UZO?Ui??O?U?USUZUi??U?Ui??U? Ui??Ui??O?UZUi??Oi??O?UZOi??U? O?UZO?Ui??O?UZOi??Ui?? U?UZUi??U?Ui??Ui?? Ui??UZOi?? USUZO?Ui??O?U?Oi??U?U?Ui??UZ

Afa aminooo an taatiya hum ghaashiyatum min ‘azaabil laahi aw taatiyahumus Saa’atu baghtatanw wa hum laa yash’uroon

Sahih International
Then do they feel secure that there will not come to them an overwhelming [aspect] of the punishment of Allah or that the Hour will not come upon them suddenly while they do not perceive?


12:108

Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZUi??Oi??U?Ui??U?Ui?? O?UZO?U?USUi??U?Ui??Ui?? O?UZO?Ui??O?U?U?Ui??Oi??UY O?U?Ui??UZUi?? Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? O?UZUi??UZUi??Ui?? O?UZOi??U?USOi??UZOi??U? O?UZUi??UZOi??Ui?? U?UZUi??UZUi??U? Ui??O?UZUi??O?UZO?UZUi??U?Ui?? U?UZO?U?O?Ui??Oi??UZUi??Ui??UZ Ui??Ui??Ui??UZUi??Ui??U? U?UZUi??UZO? O?UZUi??UZOi??Ui?? Ui??U?Ui??UZ Ui??Ui??Ui??Ui??U?O?Ui??Oi??U?U?U?USUi??UZ

Qul haazihee sabeeleee ad’ooo ilal laah; ‘alaa baseera tin ana wa manit taba’anee wa Subhaanal laahi wa maaa ana minal mushrikeen

Sahih International
Say, “This is my way; I invite to Allah with insight, I and those who follow me. And exalted is Allah; and I am not of those who associate others with Him.”


12:109

U?UZUi??UZO? O?UZOi??Ui??O?UZUi??Ui??Ui??UZOi?? Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U?U?UZ O?U?Ui??UZUi??Oi?? Oi??U?Oi??UZOi??Ui??Ui??Oi?? Ui??U?Ui??U?Oi??U?Ui??Ui?? O?U?Ui??UZUSUi??Ui??U?Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Ui?? O?UZUi??Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??UZUi??Ui??Ui?? O?UZU?UZUi??UZUi??Ui?? USUZO?U?USOi??U?U?Oi??UY U?U?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Ui??Oi??U? U?UZUSUZUi??O?U?Oi??U?U?Oi??UY U?UZUSUi??U?UZ U?UZOi??Ui??UZ O?UZUi??Ui??U?O?UZOi??U? Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ Ui??U?Ui?? Ui??UZO?Ui??Ui??U?Ui??U?Ui??Ui?? U?UZUi??UZO?UZOi??Oi??U? Ui??Ui??Ui??O?UZOi??Oi??U?Oi??UZOi??U? Oi??UZUSUi??Oi??U? Ui??U?Ui??Ui??UZUi??Oi??U?USUi??UZ Ui??O?UZUi??Ui??UZU?Ui??Oi??UY O?UZU?UZUi??UZOi?? O?UZO?Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ

Wa maaa arsalnaa min qablika illaa rijaalan nooheee ilaihim min ahlil quraa; afalam yaseeroo fil ardi fa yanzuroo kaifa kaana ‘aaqibatul lazeena min qablihim; wa la Daarul Aakhirati Khairul lillazeenat taqaw; afalaa ta’qiloon

Sahih International
And We sent not before you [as messengers] except men to whom We revealed from among the people of cities. So have they not traveled through the earth and observed how was the end of those before them? And the home of the Hereafter is best for those who fear Allah; then will you not reason?


12:110

Oi??UZO?UZUi??Ui??Ui??Ui?? O?U?Oi??UZOi?? Ui??O?Ui??O?UZUSUi??Ui??UZUi??O?UZ Ui??Ui??Oi??U?Ui??O?U?Ui??U? U?UZO?UZUi??U?Ui??U?Ui??Oi??UY O?UZUi??UZUi??Ui??U?Ui??Ui?? Ui??UZO?Ui?? U?U?Oi??U?O?U?U?Oi??UY Oi??UZO?O?UZUi??U?Ui??Ui?? Ui??UZOi??Ui??Oi??U?Ui??UZOi?? U?UZUi??U?Oi??U?Ui??Ui??UZ Ui??UZUi?? Ui??UZUi??O?UZO?O?U? U?UZUi??UZOi?? USU?Oi??UZO?U?Ui?? O?UZO?Ui??O?U?Ui??UZOi?? O?UZUi??U? Ui??Ui??Ui??Ui??UZU?Ui??Ui??U? Ui??Ui??Ui??Ui??U?Oi??Ui??Oi??U?Ui??U?USUi??UZ

Hattaaa izas tai’asar Rusulu wa zannooo annahum qad kuziboo jaaa’ahum nas runaa fanujjiya man nashaaa’u wa laa yuraddu baasunna ‘anil qawmil mujrimeen

Sahih International
[They continued] until, when the messengers despaired and were certain that they had been denied, there came to them Our victory, and whoever We willed was saved. And Our punishment cannot be repelled from the people who are criminals.


12:111

Ui??UZUi??UZO?Ui?? U?UZOi??Ui??UZ U?U?Ui?? Ui??UZOi??UZOi??U?Ui??U?Ui??Ui?? O?U?O?Ui??Oi??UZOi??U? Ui??U?Ui??O?U?U?UYUi??U?Ui?? Ui??Ui??Ui??O?UZUi??Ui??O?UZUi??O?U? Ui??UZOi?? U?UZOi??Ui??UZ Oi??UZO?U?USOi??Ui??Oi?? USU?U?Ui??O?UZOi??UZUi??Ui?? U?UZUi??UZUi??U?U?Ui?? O?UZOi??Ui??O?U?USUi??UZ Ui??Ui??UZUi??Oi??U?Ui?? O?UZUSUi??Ui??UZ USUZO?UZUSUi??Ui??U? U?UZO?UZU?Ui??Oi??U?USUi??UZ U?U?Ui??U?Ui?? O?UZUi??Ui??O?U? U?UZUi??U?O?Ui??Ui?? U?UZOi??UZOi??Ui??Ui??UZOi??Ui?? Ui??U?Ui??Ui??UZU?Ui??Ui??U? USU?Oi??Ui??Ui??U?Ui??U?U?Ui??UZ

Laqad kaana fee qasasihim ‘ibratul li ulil albaa; maa kaana hadeesany yuftaraa wa laakin tasdeeqal lazee baina yadihi wa tafseela kulli shai’inw wa hudanw wa rahmatal liqawminy yu’minoon

Sahih International
There was certainly in their stories a lesson for those of understanding. Never was the Qur’an a narration invented, but a confirmation of what was before it and a detailed explanation of all things and guidance and mercy for a people who believe.